ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເຜີຍແຜ່ບູລິມະສິດຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ອປະຕິບັດຜົນສໍາຫຼວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນ ແຮງຕໍ່ເດັກ

english buttonນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 31 ພຶດສະພາ 2018

ໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກສາກົນ, ພະນະທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ປະທານ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ).ໄດ້ກ່າວເຜີຍແຜ່ ບູລິມະສິດຫຼາຍຂະແໜງການໃນການແກ້ໄຂການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ChildrenPerformance

ການສະແດງຂອງເດັກນ້ອຍໃນງານ. ຮູບພາບ: UNICEF Lao PDR 

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ສະເໜີຜົນຂອງເວທີເດັກນ້ອຍລາວ ທີ່ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາເວທີເດັກໃນໄລຍະ 3 ມື້ ກ່ອນ ໜ້າພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກ.

ໃນບົດກ່າວ ຂອງ ພະນະທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເນັ້ນວ່າ ລັດຖະບານ ລາວ ຍາມໃດກໍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງຫນ້າໃນການຊຸກຍູ້, ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມເດັກນ້ອຍລາວ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມປອດໄພ, ໄດ້ຮັບການສືກສາ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບ ໃນຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ດີ. ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານ ໄດ້ກຳນົດແນວທາງນະໂຍບາຍ, ນິຕິກຳ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານ ຈຳນວນຫນື່ງ ໂດຍມອບໃຫ້ຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ການຄ້າ-ຂາຍປະເວນີເດັກ ແລະ ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ.”

 

DeputyPM

ພະນະທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ປະທານ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ). ຮູບພາບ: UNICEF Lao PDR

ບັນດາວຽກງານບູລິມະສິດເພື່ອແກ້ໄຂການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນການ ປະຕິບັດຜົນ ສໍາຫຼວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກຄັ້ງທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃນປີ 2014. ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຮັດການສໍາຫຼວດດັ່ງກ່າວພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ຊຶ່ງອົງການ ສປຊ ສໍາລັບເດັກ ແລະ ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານ ວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ, ໂດຍແມ່ນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ຂອງປະເທດອົສຕຣາລີ ເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນ.

ການສໍາຫຼວດພົບວ່າາຍກ່ວາ 1/3 ຂອງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ປະສົບກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງປະເພດໃດໜຶ່ງ – ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ຫຼື ທາງດ້ານເພດ. ເດັກນ້ອຍ 1 ໃນ 6 ຄົນໃດແມ່ນເຄີຍປະສົບຢ່າງ ໜ້ອຍ 1 ຮູບແບບຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ດ້ານຮ່າງກາຍກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ. ປະມານ 1/5 ຂອງເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ ເຄີຍປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄອບຄົວ ແລະ 1 ໃນ 10 ຄົນ ປະສົບກັບບາງຮູບແບບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໃນຕອນເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນເດັກ. ບົດລາຍງານການສໍາ ຫຼວດໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີພຽງເດັກຈໍານວນໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຟື້ນຟູຈາກປະສົບການຄວາມຮຸນແຮງ.

ໃນພິທີຍັງໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ ແລະ ແຈກຢາຍບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນຜົນສໍາຫຼວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ຊຶ່ງໃນບົດລາຍງານໄດ້ກໍານົດບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍ ສປປ ລາວແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໃນໄລຍະສັ້ນ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ. 

 

UNICEFHead

ທ່ານ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ສໍາລັບເດັກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ຮູບພາບ: UNICEF Lao PDR

ໃນພິທີ ເຜີຍແຜ່ບູລິມະສິດຫຼາຍຂະແໜງການ ໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກ ທ່ານ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ສໍາລັບເດັກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ່ກ່າວເຖິງ ບາດກ້າວສໍາຄັນທີ່ລັດຖະບານໄດ້ດໍາເນີນການເພື່ອກໍານົດວຽກງານບູລິມະສິດໃນການກໍາຈັດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແລະ ໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປ່ຽນແປງຂັ້ນພື້ນຖານໃນການເຮັດວຽກປົກປ້ອງເດັກ. ທ່ານ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການສ້າງວັດທະນະທໍາທີ່ມີການປ້ອງກັນໃນທຸກລະດັບ ໃຫ້ເປັນອົງປະກອບສໍາຄັນອັນໜຶ່ງຂອງລະບົບປົກປ້ອງເດັກພາຍໃນປະເທດ.”

 

ChildrenPresentation

 ການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບ: ເດັກນ້ອຍສະແດງຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບອະນາຄົດທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ. ຮູບພາບ: UNICEF Lao PDR

ພະນະທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງການເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ແລະ ຕ້ອງເພີ່ມການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານປູກຈິດສຳນຶກທົ່ວປວງຊົນ, ວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບຸກຄະລາກອນໃນການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ລົງທຶນໃສ່ວຽກງານພັດທະນາເດັກ ພ້ອມຕິດພັນກັບການປັບປຸງຂອດປະສານງານ, ການຕິດຕາມກວດກາ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ. ພະນະທ່ານຮອງນາຍົກຍັງໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈບັນດາປະເທດເພື່ອນ ມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຕະຫຼອດຮອດອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອົງການ UNICEF, ສະຖານທູດອົດສະຕາລີ ແລະ ອົງການ Child Fund Laos ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອ ໃນວຽກງານສິດທິເດັກ ຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ພັນທະຕໍ່ສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ.  

ທ່ານ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ ຍັງໄດ້ກ່າວເນັ້ນເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການຮ່ວມມືທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໂດຍຮັບຮຸ້ວ່າ “ການປົກປ້ອງເດັກຈໍາເປັນຕ້ອງມີວິທີການເຮັດວຽກທີ່ປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງຂະ   ແໜງສະຫວັດດີການສັງຄົມສໍາລັບຄອບຄົວ, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ, ແລະ ຍຸຕິທໍາ.”

ບົດກ່າວໃນ ວີດີໂອ ຂອງທ່ານ ນາງ ມາຕາ ຊັນໂທສ໌ ໄພສ໌ (Marta Santos Pais) ຜູ້ແທນພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ທີ່ສາຍໃນພິທີກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງຜົນການສໍາຫຼວດ ແລະ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຜົນການສໍາຫຼວດໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມີການຍົກປະເດັນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງນີ້ຂຶ້ນມາສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນໃນທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ໃນວາລະສໍາຄັນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການສ້າງນະໂຍບາຍໃນປະເທດ.”.

ທ່ານຍັງກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ສາມາດຊີ້ ໃຫ້ເຫັນຄວາມພາກພູມໃຈຕໍ່ການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແລະ ການຕິດຕາມການປະຕິບັດຜົນການສໍາຫຼວດຂອງລັດຖະບານ ເປັນສິ່ງທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມມຸ່ງ  ໝັ້ນຂອງລັດຖະບານໃນການປະຕິບັດຕາມວາລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030.”. ທ່ານ ນາງ ໄພສ໌ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຊຸກຍູ້ໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາເອົາການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແລະ ນະໂຍບາຍເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນການສໍາຫຼວດດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນບົດລາຍງານຂອງ ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນເວທີການເມືອງລະດັບສູງໃນນະຄອນນິວຢອກ.

ຈະມີການສ້າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະອຽດ ທີ່ມີການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ກອບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຕື່ມອີກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກບູລິມະສິດ. ສິ່ງທີ່ກ່າວມານີ້ ຈະປະກອບໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໄລຍະປີ 2014-2020 ທີ່ວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ໃນການປົກປ້ອງເດັກທຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ ຈາກທຸກຮູບແບບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ.

 

###

ກ່ຽວກັບອົງການ ສປຊ ສໍາລັບເດັກ

ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ ອົງການ ສປຊ ສໍາລັບເດັກ ເຮັດແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມສິດທິເດັກ ແລະ ຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກທຸກຄົນ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆຢູ່ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ ເພື່ອຫັນເອົາຄວາມມຸ່ງໝັ້ນສັນຍາໄປສູ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ໂດຍເນັ້ນຄວາມພະຍາຍາມພິເສດໃນການເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ ແລະ ເດັກທີ່ຖືກຕັດແຍກ ເພື່ອ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກທຸກຄົນຢູ່ທຸກແຫ່ງທຸກຫົນ. 

-------------------

ສໍາລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກະລຸນາ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວພັນ:

ທ່ານ ສົນ​ທະ​ຈັກ ພິມ​ມະ​ສອນ

ວິຊາ​ການ ພະ​​ແນ​ກສົນທິສັນຍາສິດທິ​ເດັກ, ຫ້ອງການກອງ​ເລຂາຄະນະ​ກໍາມາທິການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ຂອງ​ແມ່ຍິງ ​ແລະ ແມ່ - ​​ເດັກ

Tel: +856-21 316717

Mobile: +856 (0) 20 28176179

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານ ນາງ ມາເຣຍ ເຟີຣນັນເດສ ຣູອີສ ເດ ລາຣີນາກາ, ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກສື່ສານ​ມວນຊົນ

ອົງການ ສປຊ ສໍາລັບ​ເດັກ ປະ​ຈໍາ ສປປ ລາວ

Tel: +856-21 315 200-4 (ext. 119)

Mobile: +856 (0) 20 555 19681

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report