The United Nations in Lao PDR Aids Thousands of Affected by Flash Flood in Southern Laos (Lao Version)

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມສຸຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 13 ສິງຫາ 2018 - ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດການການກູ້ໄພຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນຢູ່ໃນບ້ານທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ທີ່ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ອົງການເຄືອຂ່າຍ ສປຊ ກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ແລະenglish button ຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານມະນຸດສະທຳ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານນໍ້າສະອາດ, ອາຫານ, ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ ແລະ ການແພດ ແກ່ປະຊາຊົນ 13,000ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ.

ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນ, ທີມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ ມີການດຳເນີນວຽກງານຢູ່ 8 ກຸ່ມບຸລິມະສິດ ຄື ກຸ່ມວຽກງານນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ, ທີ່ພັກອາໄສ, ການປົກປ້ອງ, ການສຶກສາ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຟື້ນຟູເບື້ອງຕົ້ນ. ເພື່ອດຳເນີນວຽກງານການຕອບສະໜອງຕໍ່ໄພພິບັດດັ່ງກ່າວ, ກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ມີການປະສານງານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລວມມີ ລັດຖະບານ, ອົງການເຄືອຂ່າຍ ສປຊ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືອື່ນໆ.

ອົງການສະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໂດຍການປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານ ຈະສຶືບຕໍ່ສະໜອງອາຫານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນອາຫານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເຄື່ອງໃຊ້ສຳລັບເລື່ອງນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ນໍ້າກັອກ, ໂປ້ມນໍ້າ, ເຕັ້ນ, ມຸ້ງກັນຍຸງ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 6,000 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ກຳລັງອາໄສຢູ່ໃນແຄ້ມ. ແຜນຕອບໂຕ້ໄພພິບັດຮ່ວມໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນໂດຍທີມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ປະຈຳປະເທດ ແລະ ໄດ້ນໍາສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ເຊິ່ງຜູ້ໃຫ້ທຶນກໍ່ໃຫ້ໃຫ້ທຶນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໄດ້ກ່າວ​ພາຍຫຼັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຟງ​ການ​ສະ​ເໜີ ແຜນ​ໂຄງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ສຸກ​ເສີນ, ໄລ​ຍະ​ກາງ ແລະ ໄລ​ຍະ​ຍາວ ຈາກ​ທ່ານາງ ຄາ​ຮີ​ນາ ອິມ​ໂມ​ເນັມ ວ່າ: ແຜນ​ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ສຸດ ແລະ ບັນ​ດາ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຂອງ​ລັດ​ກໍ​ພ້ອມ​ແລ້ວ ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການ​ຕາມ​ທີ່​ສ​ະ​ເໜີ, ພ້ອມ​ນີ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ຕ່າງໆ ຈົ່ງ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ຊອກ​ທຶນ​ຮອນ​ສຸມ​ເຂົ້​າ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ຄັ້ງ​ນີ້.

ພະນັກງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບເດັກ ກຳລັງກວດກາການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກອົບພະຍົກ. ຮູບພາບ:  Unicef Laos

ດັ່ງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ສະແດງອອກຢູ່ໃນພິທີຖະແຫຼງຂ່າວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ມີ 4 ວຽກບູລິມະສິດທີ່ຍັງຕ້ອງການການສະໜັບສະໜຸນ ຄື: ການຄົ້ນຫາຜູ້ສູນຫາຍ ແລະ ການກູ້ໄພ; ການຟື້ນຟູຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ຂົວທີ່ຖືກເສຍຫາຍ; ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້; ແລະ ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືການແພດ ລວມທັງຢາກັນພະຍາດ ເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດ, ລົດສຸກເສີນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຈິດໃຈ.

 “ບຸລິມະສິດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຮີບດ່ວນໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ເຮັດວຽກວາງແຜນການຮັບມືໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ພວກເຮົາໄດ້ມີການສ້າງແຜນຕອບໂຕ້ໄພພບັດ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທັນທີ ແລະ ການຟື້ນຟູເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງທີມຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ. ກ່າວໂດຍ ທ່ານນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ພະນັກງານ ສປຊ ຈຳນວນ 30 ຄົນ ຈາກ 8 ອົງການ ກຳລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ທີມງານຊ່ຽວຊານຈາກສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ຫ້ອງການປະຈຳພາກພື້ນ ທີ່ມີຄວາມຊຳນານໃນການປະເມີນສະຖານະການສຸກເສີນ, ການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນຢ່າງຮີບດ່ວນ, ການສະໜັບສະໜຸນດ້ານການຂົນສົ່ງ, ການສື່ສານດ້ານຄວາມສ່ຽງ, ການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນຍ້າຍປະຊາຊົນ, ການປະສານງານເລື່ອງສຸຂະພາບ ແລະ ທີ່ພັກອາໄວຊົ່ວຄາວ ກໍ່ໄດ້ມາຮອດແລ້ວເຊັ່ນດຽວກັນ.

ພາຍຸເຊິນຕິນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຝົນຕົກໜັກໃນ 13 ແຂວງ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມສຸຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ທີ່ເປັນໂສກນາດຕະກຳລະດັບຊາດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດໃນຍຸກປະຈຸບັນຂອງ ສປປ ລາວ. 


ຂໍມູນເພີ່ມຕື່ມ, ຕິດຕໍ່
:

ທ່ານນາງ ມາເຣຍ ເຟີນານເດສ, ປະທານທີມສື່ສານໃນສະຖານະການສຸກເສີນ. ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; ໂທລະສັບ: +8562055519681.

ສົມລິດ ຄູນປະເສີດ, ຜູ້ຊ່ວຍດ້ານການສື່ສານ. ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ໂທລະສັບ: +856 20 77 711874

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report