Risk-informed development (Lao version)

ການພັດທະນາທ ີ່ເຂ ົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງ

ການປະເມ ນຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ການກ ານ ດຄວາມຕ້ອງການພາຍຫ ັງເກ ດໄພພິບັດ ເປັນບາດກ້າວທ າອິດໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຜ ນກະທ ບຈາກໄພ

ທ າມະຊາດໃນອະນາຄ ດ                                                                                                                                                         

ພວກເຮົາສະເຫຼຼີມສະຫຼອງວັນສາກ ນແຫ່ງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ວັນຄ ້ມຄອງໄພພິບັດອາຊຽນ ໃນວັນທຼີ 13 ຕຸລາ ຂອງທຸກໆປຼີ. ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ພາຍຫຼັງເກຼີດລົມພາຍຸເຊິນຕິນ ແລະ ເບນິນກາ ແລະ ນ ໍ້າຖ້ວມທົົ່ວທຸກແຂວງ, ມ ໍ້ນຼີໍ້ຈ ົ່ງເປັນໂອກາດດຼີໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ປ ກຈິດສ ານ ກກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃນຂະນະດຽວກັນກ ົ່ຮັກສາ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນການມຼີສ່ວນຮ່ວມຂອງໝົດທຸກຄົນ. ຫົວຂ ໍ້ຂອງວັນດັົ່ງກ່າວໃນປຼີນຼີໍ້ແມູ່ນ “ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ ນເສຍດ້ານເສດຖະກິດພາຍຫຼັງເກຼີດໄພພິບັດ” ເຊິົ່ງເປັນສິົ່ງທຼີົ່ມຼີຄຸນຄ່າ,ມຼີຄວາມໝາຍຕ ົ່ ສປປ ລາວ ຫຼາຍກວ່າທຼີົ່ເຄຼີຍ.

ໜ ົ່ງໃນສາມເງ ົ່ອນໄຂ ສ າລັບການຫຼຸດພົໍ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປຼີ 2024 ນັໍ້ນ ກ ົ່ຄ ດັດຊະນຼີຄວາມອ່ອນໄຫວດ້ານເສດຖະກິດ ເຊິົ່ງວັດແທກຄວາມເຂັໍ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດໃນເວລາເສດຖະກິດຖ ກແຮງກົດດັນ ແລະ ບ ົ່ມຼີສະຖຽນລະພາບ. ສປປ ລາວ ມຼີໂອກາດທຼີົ່ເປັນຮ ບປະທ າທຼີົ່ຈະບັນລຸເປົໍ້າໝາຍນຼີໍ້ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ເປັນສ່ວນໜ ົ່ງຂອງເສັໍ້ນທາງແຫູ່ງການພັດທະນາ.

ພວກເຮົາສະໜັບສະໜຸນເປົໍ້າໝາຍນຼີໍ້ ໂດຍການຮ່ວມມ ຢູ່າງໃກ້ສິດກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມດຽວກັນກັບຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິົ່ນ.

 

ສ້າງຄືນໃຫ້ດ ກວ່າເກ ີ່າ

ພາຍຫຼັງເກຼີດໄພພິບັດ, ຈຸດສຸມພ ໍ້ນຖານແມູ່ນ ວິທຼີການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນທຼີົ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຟ ໍ້ນຟ ໂດຍໄວ ແລະ ມຼີປະສິດທຼີິພາບ. ການກ ົ່ສ້າງຄ ນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ ສ້າງຄ ນໃຫ້ດຼີກວ່າເກົົ່າ, ບ ົ່ພຽງແຕູ່ຮັບປະກັນວ່າຊຼີວິດການເປັນຢ ູ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຟ ໍ້ນຟ ຄ ນເທົົ່ານັໍ້ນ ແຕູ່ຍັງລວມເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນອະນາຄົດນ າອຼີກ.

ສິົ່ງນັໍ້ນຈະຮັບປະກັນວ່າ ປະຊາຊົນມຼີຄວາມກຽມພ້ອມ ແລະ ມຼີຄວາມທົນທານຕ ົ່ແຮງກົດດັນທຼີົ່ຈະເກຼີດຂ ໍ້ນພາຍຫຼັງເກຼີດໄພພິບັດ.

ຫຼັກຖານສາກົນ ຊຼີໍ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມ ົ່ອບັນດາປະເທດຕ່າງໆມຼີການສ້າງຄ ນ ໃຫ້ແຂງແຮງຂ ໍ້ນ, ໄວຂ ໍ້ນ ແລະ ກວມລວມຂ ໍ້ນ, ປະເທດເຫຼົົ່ານັໍ້ນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຂະໜາດຂອງຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດໃນອະນາຄົດຕ ົ່ກັບຊຼີວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ໃນໄລຍະການຟ ໍ້ນຟ ແລະ ການກ ົ່ສ້າງຄ ນພາຍຫຼັງເກຼີດໄພພິບັດ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງສາມາດເຊ ົ່ອມສານເຂົໍ້າໃນຫຼາຍຂະແໜງການ. ຕົວຢູ່າງເຊັົ່ນ ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດການຜະລິດກະສິກ າທຼີົ່ມຼີຄວາມຢ ດຢຸູ່ນຕ ົ່ກັບການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການສ້າງພ ໍ້ນຖານໂຄງລ່າງທຼີົ່ສ າຄັນ, ການເຊ ົ່ອມສານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງເຂົໍ້າໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການຈັດງົບປະມານສ າລັບການລົງທ ນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງດ້ານນະໂຍບາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ.


ການຮ່ວມມື ແລະ ນະວັດຕະກ າສ າລັບການຕອບໂຕ້ ແລະ ການຟືົ້ນຟູ

ກ່ອນທຼີົ່ການກ ົ່ສ້າງຄ ນຈະເລຼີົ່ມຂ ໍ້ນ, ສິົ່ງສ າຄັນແມູ່ນການປະເມຼີນຄວາມເສຍຫາຍ, ການສ ນເສຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ, ລວມໄປເຖິງຊັບພະຍາກອນທຼີົ່ຈ າເປັນສ າລັບໄລຍະການຟ ໍ້ນຟ . ລັດຖະບານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເລຼີົ່ມຂະບວນການ ປະເມຼີນຄວາມຕ້ອງການພາຍຫຼັງເກຼີດໄພພິບັດ ໃນທົົ່ວປະເທດໃນວັນທຼີ 24 ກັນຍາ ເພ ົ່ອແຈ້ງກ່ຽວກັບການສ້າງຂອບແຜນວຽກຟ ໍ້ນຟ ພາຍຫຼັງເກຼີດໄພພິບັດ. ຂອບແຜນວຽກດັົ່ງກ່າວຈະຮັບປະກັນວ່າ ໄລຍະການຕອບໂຕ້ ສອດຄ່ອງກັບກິດຈະກ າການຟ ໍ້ນຟ ໃນໄລຍະເບ ໍ້ໍ້ອງຕົໍ້ນ, ໄລຍະກາງ
ແລະ ໄລຍະຍາວ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກູ່ການສະໜັບສະໜຸນຈາກສາກົນ, ອົງການຈັດຕັງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ.

ການປະເມຼີນຄວາມສ່ຽງພາຍຫຼັງເກຼີດໄພພິບັດ ຈະເປັນໄປຕາມວິທຼີການທຼີົ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບເປັນຢູ່າງດຼີ ເຊິົ່ງສ້າງໂດຍກຸູ່ມອົງການພັດທະນາແຫູ່ງສະຫະປະຊາຊາດ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ສະຫະພາບເອຼີລົບ ແລະ ເປັນຮາກຖານກົນໄກການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງອົງການຕ່າງໆທຼີົ່ມຼີຂຼີດຄວາມສາມາດຢູ່າງຄົບຖ້ວນ. ນັໍ້ນລວມມຼີວິທຼີການທຼີົ່ມຼີນະວັດຕະກ າ ເຊັົ່ນການຖ່າຍພາບຈາກດາວທຽມ ເພ ົ່ອເກັບກ າ “ຂ ໍ້ມ ນຂະໜາດໃຫຍ່” ທຼີົ່ສາມາດທ າການວິເຄາະສະພາບພ ມສາດ ແລະ ສະພາບອາກາດ. ຂະບວນການດັົ່ງກ່າວແມູ່ນນ າພາໂດຍລັດຖະບານ ຄ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດຼີການສັງຄົມ ແລະ ລວມເອົາທຸກພາກສ່ວນທຼີົ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນນັໍ້ນລວມໄປເຖິງກຸູ່ມຄົນທຼີົ່ມຼີວັດທະນະທ າ ແລະ ສັງຄົມທຼີົ່ມຼີຄວາມອ່ອນໄຫວ.

ການພັດທະນາທ ີ່ເຂ ົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງ

ເປົໍ້າໝາຍຮ່ວມກັນແມູ່ນເພ ົ່ອເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດແກ້ໄຂ ແລະ ຈ າກັດຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດໃຫ້ດຼີຂ ໍ້ນ. ການທຼີົ່ຈະບັນລຸເປົໍ້າໝາຍນຼີໍ້ ແມູ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມຼີການເຊ ົ່ອມສານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ເຂົໍ້າກັບຂະແໜງການທຼີົ່ມຼີຄວາມອ່ອນໄຫວ, ການສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງດ້ານການກະກຽມຮັບມ ແລະ ການສ າຫລວດທາງດ້ານການເງິນຢູ່າງມຼີນະວັດຕະກ າ ເຊັົ່ນກົນໄກປະກັນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ. ການລົງທ ນໃສູ່ການສ້າງຄວາມຢ ດຢຸູ່ນມຼີຜົນດຼີໃນຫຼາຍລະດັບເຊັົ່ນ: ສາມາດຊ່ວຍຊຼີວິດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຂະໜາດຂອງການທ າລາຍ ແລະ ຄວາມສ ນເສຍ. ນອກຈາກນັໍ້ນ, ຍັງເປັນການສ້າງຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມໃນດ້ານອ ົ່ນນ າອຼີກ ເຊັົ່ນວ່າ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການພັດທະນາ ແລະ ການສົົ່ງເສຼີມວິທຼີການທຼີົ່ມຼີຍ ນຍົງ ເພ ົ່ອຕ້ານຜົນກະທົບຂອງການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ການປະຕິບັດວຽກງານພາກສະໜາມໃນຂະບວນການປະເມຼີນຄວາມຕ້ອງການພາຍຫຼັງເກຼີດໄພພິບັດ ແມູ່ນກ າລັງດ າເນຼີນໄປໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດໃນປະຈຸບັນ ໂດຍສຸມໃສູ່ແຂວງທຼີົ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທຼີົ່ໜັກທຼີົ່ສຸດ. ຜົນການປະເມຼີນຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບໃນທ້າຍເດ ອນຕຸລາ ແລະ ຈະໄດ້ແຈ້ງໃນກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລ ລະດັບສ ງກ່ຽວກັບການວາງແຜນລະດັບຊາດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼ ອການພັດທະນາຂອງສາກົນ.

ໄພທ າມະຊາດ ບ ົ່ແມູ່ນໄພພິບັດ. ໄພທ າມະຊາດສາມາດກ ົ່ໃຫ້ເກຼີດຄວາມຫາຍະນະ ແລະ ກາຍເປັນໄພພິບັດ ເມ ົ່ອຄົນເຮົາມຼີຄວາມສ່ຽງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ົ່ຕາມ, ການວາງແຜນການພັດທະນາທຼີົ່ເຂົໍ້າໃຈຄວາມສ່ຽງ ສາມາດຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມສ່ຽງຕ ົ່ໄພທ າມະຊາດຖ ກຈ າກັດ. ສະນັໍ້ນ, ໃນທາງດຽວກັນ, ກ ຈະເພຼີົ່ມຄວາມເຂັໍ້ມແຂງຂອງ ປະຊາຊົນແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ເພ ົ່ອວ່າໂສກນາດຕະກ າທຼີົ່ເກຼີດຂ ໍ້ນເມ ົ່ອບ ົ່ດົນມານຼີໍ້ ໄດ້ຮັບການຈ າກັດລົງເທົົ່າທຼີົ່ຈະສາມາດເຮັດໄດ້.

ບົດຄວາມນຼີໍ້ ຖ ກຂຽນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ສະຫະພາບເອຼີຣົບ ປະຈ າ ສປປ ລາວ.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report