ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປີ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ສຸມໃສ່ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດ ແລະ ບົດລາຍງານການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ VIII.

english button

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປີ 2018 - ໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຄວາມສໍາເລັດ ໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ກຽດກ່າວໄຂກອງປະຊຸມໂດຍ ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວາເລີຣີ ຄລີຟ, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການຮັບຜິດຊອບພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ທັງເປັນ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການປະຈໍາພາກພື້ນ ປະຈໍາຢູ່ບາງກອກ. ຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໂຕະມົນໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນວາລະ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກ່ວາ 250 ຄົນ ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມທັງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ພາກເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2018 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ການສະຫຼຸບກາງສະໄໝການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ VIII. ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວຽກງານການຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ”. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນຂອງການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັງທີ VIII ແລະ ສຸມໃສ່ການປຶກສາຫາລືໃນຮູບແບບກຸ່ມສົນທະນາ ເຊິ່ງໄດ້ ໃນ 4 ຂົງເຂດຕົ້ນຕໍຄື:

1. ເປົ້າໝາຍ 1 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII : ດ້ານເສດຖະກິດ.
2. ເປົ້າໝາຍ 2 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII : ດ້ານພັດທະນາຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດ ແລະ ສັງຄົມ
3. ເປົ້າໝາຍ 3 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII : ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
4. ດ້ານວຽກຈຸດສຸມປິ່ນອ້ອມທີ່ຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບນະໂຍບາຍໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານຜົນຂອງການປຶກສາຫາລືຂອງບັນດາກຸ່ມສົນ ທະນາໄດ້ວັນທີ 04 ທັນວາ 2018 ແລະ ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຕົວຈິງ, ພ້ອມທັງການກະກຽມ ເພື່ອຂ້າມຜ່ານການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.

WhatsApp Image 2018 12 05 at 10 opt 1

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ກ່າວເນັ້ນວ່າ: ໃນປີ 2018, ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ປີນີ້, ນໍ້າຖ້ວມຖືວ່າຮຸນແຮງຫຼາຍ ໄດ້ກະທົບໂດຍກົງເຖິງ 16 ແຂວງ, ນອກຈາກນັ້ນ, ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ກໍ່ຍັງຖືກກະທົບຈາກ ເຂື່ອນສຳຮອງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ແຕກ, ຕາມບົດປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ຫຼັງໄພພິບັດ (PDNA) ຜົນເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 3,166 ຕື້ກີບ (371 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ).

ທ່ານ ນາງ ວາເລີຣີ ຄລີຟ, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການຮັບຜິດຊອບພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ທັງເປັນ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການປະຈໍາພາກພື້ນ ປະຈໍາຢູ່ບາງກອກ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງໄພ ພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກຸ່ມຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ. ເພື່ອສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການບໍ່ປ່ອຍຜູ້ໃດຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ແລະ ເຂົ້າຫາຜູ້ທີ່ຢູ່ໄກທີສຸດກ່ອນໝູ່, ພວກເຮົາຄວນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂັ້ນຕອນການປະເມີນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຊຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງສູງທີສຸດ.”

ທ່ານ ປອ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເນັ້ນເພີ່ມໃນກອງປະຊຸມວ່າ: ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖີງຜົນກະທົບຈາກປັດໃຈພາຍໃນ ແລະພາຍນອກ ລວມທັງໄພພິພັດນໍ້າຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ ເຫັນວ່າ ອັດຕາການເພີ່ມຂື້ນຂອງ GDP ໝົດປີ ຈະເຕີບໂຕຢູ່ໃນລະດັບ ພຽງແຕ່ 6,5% (ຄາດໝາຍສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ 7%), ເຖິງວ່າຈະມີຜົນກະທົບໃນຫລາຍດ້ານ ແຕ່ເຮົາຍັງສາມາດຮັກສາການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ໃນລະດັບ 6,5% ເຊິ່ງເປັນລະດັບທີ່ສູງສົມຄວນ ທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະໃນໂລກ. ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ປະເທດມີຄວາມສະຫງົບທາງດ້ານການເມືອງ, ປະຊາຊົນມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງແໜ້ນແກ່ນ, ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

WhatsApp Image 2018 12 05 at 10.27.48

ໃນການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງທ່ານນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຫົວໜ້າຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນໝາກຜົນຂອງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ. ເຊິ່ງຈຸດສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: ພ້ອມດຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບໃນຫຼາຍດ້ານຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII, ສປປ ລາວ ກໍ່ຍັງປະກົດມີກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ. ເຊິ່ງພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບໂຕໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າການແກ້ໄຂຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ທີ່ເປັນ 2 ຂົງເຂດຫຼັກ ທີ່ໄດ້ຕິດພັນກັບວາລະເພື່ອການພັດທະນາ 2030.

ພິເສດ, ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນາໂຍບາຍການພັດທະນາສີຂຽວ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2018 ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ປາສຕິກ ແລະ ເຈ້ຍ ຊຶ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບຈອກນໍ້າ ແລະ ຂວດນໍ້າດື່ມທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຄືນໄດ້ ແລະ ຈະມີການຫຼຸດຜ່ອນການພິມເອກະສານໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນຄັ້ງນີ້ິ ໄດ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ ພ້ອມກັບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.
ຫຼັງຈາກສໍາເລັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈະໄດ້ນໍາພາບັນດາຫົວໜ້າອົງການຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບພະນະທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອລາຍງານໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປີ 2018.

 

Contacts

Mr. Morakot Vongxay
Director of UN Division at Department of International Cooperation, Ministry of Planning and Investment
Tel: 020-22448892, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ms. Ildiko Hamos-Sohlo
Communications Specialist, UN in Lao PDR
Tel: 020 7717 7913, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr. Somlith Khounpaseuth
Communications Associate, UNDP Lao PDR
Tel: 20 777 118 74, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized