ກິດຈະກໍຳຕອບໂຕ້ໄພນໍໍ້ຳຖ້ວມຖືກທົບທວນຄືນຢ ູ່ແຂວງຄໍຳມ່ວນ

english button

ທ ີ່ທ່ຳແຂກ, 21-22 ມັງກອນ 2018ຄະນະຜູູ້ແທນ ເຈົົ້າໜ້າທ ີ່ລັດຖະບານ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ບັນດາຜູູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດູ້ເດ ນທາງໄປແຂວງຄ າມ່ວນມືົ້ນ ົ້ ເພືີ່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫ ືອລ້າສຸກເສ ນທ ີ່ທາງ ສປປ ລາວ ໄດູ້ຮັບຈາກກອງທຶນຕອບໂຕູ້ສຸກເສ ນສ່ວນກາງຂອງສະປະຊາຊາດ ໃນເດືອນຕຸລາປ ກາຍນ ົ້.

ເງິນຊ່ວຍເຫ ືອຈ ານວນ 3.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໄດູ້ຖືກມອບໃຫູ້ແກ່ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອດ າເນ ນການສະໜອງການຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານມະນຸດສະທ າແກ່ຜູູ້ປະສົບໄພນ ົ້າຖ້ວມໃຫຍ່ຄັົ້ງປະຫວັດສາດທ ີ່ແຂວງຄ າມ່ວນໃນປ ກາຍນ ົ້. ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫ ືອດັີ່ງກ່າວ ປະຈຸບັນແມ່ນດ າເນ ນມາຮອດເຄິີ່ງທາງແລູ້ວ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງຄະນະຜູູ້ແທນ ແມ່ນເພືີ່ອປະເມ ນຜົນໄດູ້ຮັບແຕ່ຕົົ້ນຮອດປະຈຸບັນ. ແຜນເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຄະນະຈະດ າເນ ນເປັນເວລາສອງມືົ້ ເຊິີ່ງຈະໄດູ້ປະຊຸມກັບເຈົົ້າໜ້າທ ີ່ລັດຖະບານໃນທ້ອງຖິີ່ນ ເຊັີ່ນດຽວກັບບັນດານາຍບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນໃນບ້ານຕ່າງໆທ ີ່ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ.

ກິດຈະກ າຕອບໂຕູ້ໄພນ ົ້າຖ້ວມໄດູ້ຮັບການປະສານງານໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ເຊິີ່ງໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກ 4 ອົງການໃນເຄືອຂ່າຍ ສປຊ ເຊັີ່ນ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO), ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືີ່ອການພັດທະນາ (UNDP), ອົງການອາຫານໂລກ (WFP) ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO). ຮອດປະຈຸບັນ, ກິດຈະກ າໄດູ້ສຸມໃສ່ ຮັບປະກັນຄວາມໝັົ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫູ້ແກ່ປະຊາຊົນທ ີ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບ, ແກູ້ໄຂການຂາດສານອາຫານ, ຊ່ວຍເລືີ່ອງການເຮັດວຽກຂອງໂຮງໝ ແລະ ສຸກສາລາໃນລະຫວ່າງການລະບາດຂອງພະຍາດທ ີ່ເກ ດຈາກການຂາດທາດວິຕາມິນ ບ 1 ແລະ ປັບປຸງການດ າລົງຊ ວິດ ຂອງຜູູ້ທ ີ່ສູນເສຍຊັບສິນເນືີ່ອງຈາກນ ົ້າຖ້ວມ.

 DSC2088 optຄະນະຜູ້ແທນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜຸນດ້ານກະສິກຳ ຕໍ່ກັບບ້ານທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

ຕົວຢ່າງ, FAO ໄດູ້ຊ່ວຍຊາວບ້ານປູກເຂົົ້າ ແລະ ພືດຜັກ ຫ ັງຈາກນ ົ້າຖ້ວມໄດູ້ທ າລາຍຜົນຜະລິດຂອງພວກເຂົາເຈົົ້າ.WFP ໄດູ້ແຈກຢາຍເງິນສົດໃຫູ້ແກ່ຄົວເຮືອນຫ າຍກວ່າ 6,000 ຄົວເຮືອນ ເພືີ່ອຊືົ້ອາຫານໃນຊ່ວງລ ຖ້າຜົນຜະລິດຂອງພວກເຂົາ ເຊິີ່ງຍັງເປັນການເຮັດໃຫູ້ຕະຫ າດໃນທ້ອງຖິີ່ນມ ການຊືົ້-ຂາຍເປັນປົກກະຕິ. UNDP ໄດູ້ສະໜອງໂອກາດໃນການເຮັດວຽກຊົີ່ວຄາວແກ່ຜູູ້ປະສົບໄພ ໂດຍການທົດແທນເງິນໃຫູ້ພວກເຂົາ ທ ີ່ໄດູ້ສ້ອມແປງພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງທ ີ່ໄດູ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກນ ົ້າຖ້ວມ. WHO ໄດູ້ປ່ຽນອຸປະກອນພາຍໃນໂຮງໝ ເມືອງທ ີ່ໄດູ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ແຈກຢາຍວິຕາມິນ ບ ເພືີ່ອຈ າກັດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດທ ີ່ເກ ດຈາກການຂາດທາດວິຕາມິນບ ເຊິີ່ງເກ ດຂຶົ້ນຫ ັງຈາກທ ີ່ເກ ດໄພພິບັດ.

ໃນກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບທ່ານ ຄ າສ ອຸທິວົງ, ຮອງເຈົົ້າແຂວງ ແຂວງຄ າມ່ວນ, ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ໄດູ້ກ່າວມ ຄ າເຫັນວ່າ: “ປະຊາຊົນທ ີ່ໄດູ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຈາກໄພນ ົ້າຖ້ວມ ໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ືອຢ່າງວ່ອງໄວ ຖືວ່າເປັນສິີ່ງຄວາມສ າຄັນຫ າຍ. ພວກເຮົາຮັບຮູູ້ການຕອບສະໜອງທ ີ່ທັນການຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ຕ ີ່ກັບຄວາມຕ້ອງການອັນຮ ບດ່ວນ ແລະ ຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາຊົນແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ຫວັງວ່າກິດຈະກ າຈະສ າເລັດພາຍໃຕູ້ການຊ່ວຍເຫ ືອຂອງກອງທຶນຕອບໂຕສຸກເສ ນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.”

 DSC1892 optຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ຖ່າຍຮູບກັບທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຄຳມ່ວນ

ທ່ານ ຄ າສ ອຸທິວົງ ໄດູ້ເນັົ້ນໜັກຄວາມສ າຄັນຂອງການຊ່ວຍເຫ ືອຂອງຕ່າງປະເທດໃນການຟືົ້ນຟູຫ ັງເກ ດໄພພິບັດທ ີ່ເກ ດໃນທົີ່ວ ສປປ ລາວ ເມືີ່ອບ ີ່ດົນມານ ົ້: “ໂດຍປາສະຈາກການຊ່ວຍເຫ ືອຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງຈາກຕ່າງປະເທດ, ພວກເຮົາຈະບ ີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫ ືອປະຊາຊົນແຂວງຄ າມ່ວນໄດູ້ຢ່າງມ ປະສິດທິພາບແບບນ ົ້. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ບັນດາແຂວງອືີ່ນໆທ ີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ືອຈະໄດູ້ຮັບສົນໃຈຈາກຕ່າງປະເທດເຊັີ່ນດຽວກັນ.”

ແຜນເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຄະນະ ແມ່ນປະກອບມ ການໄປຢູ້ຽມຢາມພືົ້ນທ ີ່ໂຄງການຢູ່ເມືອງຫ ນບູນ. ນອກຈາກນ ົ້, ບັນດາຜູູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມູ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສາທາລະນະລັດເກົາຫ ແລະ ສະຫະພາບເອ ຣົບປະຈ າ ສປປ ລາວ ແລະ ຫົວໜ້າສະຖານທູດລາດຊະອານາຈັກອັງກິດກ ໄດູ້ເຂົົ້າຮ່ວມໃນຄະນະເຊັີ່ນດຽວກັນ.

ສໍຳລັບຂໍໍ້ມ ນເພ ີ່ມຕືີ່ມ, ກະລຸນຳຕິດຕໍີ່:

ທ່ານ ນາງ ອິດິໂກ ຮາໂມສ-ໂຊໂລ, ຜູູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສືີ່ສານ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈ າ ສປປ ລາວ, ໂທ +856 021 267 778, ມືຖື: +856 020 7717 7913 ອ ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report