ລັດຖະບານນຳສະເໜີທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ສຳລັບການຟື້ນຟູຫຼັງເກີດໄພພິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ

Recovery Event Photo 1920 1228 UN

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູຫຼັງເກີດໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ 2019. ຮູບພາບ: UN Lao PDRenglish button

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 8 ເມສາ, 2019 – ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ປະຊຸມກັນມື້ນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າກ່ຽວກັບການສ້າງຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູຫຼັງເກີດໄພພິບັດ ຫຼັງຈາກເກີດນໍ້າຖ້ວມໃນປີ 2018. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູຫຼັງເກີດໄພພິບັດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ໂດຍສືບເນື່ອງມາຈາກສິ່ງທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບຈາກການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງເກີດໄພພິບັດ (PDNA) ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະເດືອນກັນຍາ ຫາ ເດືອນຕຸລາ ປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້.

ໃນລະຫວ່າງເດືອນກໍລະກົດ ຫາ ເດືອນກັນຍາ 2018, ສປປ ລາວ ໄດ້ປະສົບກັບໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດໃນຮອບທົດສະວັດ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 600,000 ຄົນ ຢູ່ໃນ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຝົນທີ່ຕົກໜັກຍ້ອນພາຍຸເຂດຮ້ອນເຊິນຕິນ ແລະ  ສັນເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມສຸຕາມມາຢູ່ພື້ນທີ່ກ້ອງເຂື່ອນ. ໃນເດືອນສິງຫາ, ພະຍຸເຂດຮ້ອນເບບິນກາ ກໍໄດ້ພັດຜ່ານອີກ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມຂຶ້ນອີກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະບັນດາແຂວງພາກເໜືອຂອງປະເທດ. ໄພນໍ້າຖ້ວມໄດ້ທຳລາຍເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຂອງປະຊາຊົນປະມານ 1,700 ຫຼັງ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍເຮັດໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ ໄດ້ຖືກຢຸດສະຫງັກໃນທົ່ວປະເທດ.

“ນັບແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມອື່ນໆ ກໍໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອຟື້ນຟູການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດ.” ທ່ານ ປອ. ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ປະທານຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ, ກ່າວ.

ໂດຍການນຳພາຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສົມທົບກັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຊ່ວຍໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງເກີດໄພພິບັດ. ການປະເມີນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດສຳເລັດພາຍໃນເວລາບໍ່ຮອດໜຶ່ງເດືອນ ແລະ ບົດສະຫຼຸບກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບຈາກການປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້ ກໍໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມປຶກຫາລືກ່ອນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ໃນເດືອນພະຈິກ ປິ 2018 ແລະ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2018.

ບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງເກີດໄພພິບັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍທັງໝົດຢູ່ທີ່ 3,167 ຕື້ກີບ ປະມານ 372 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງທຽບເທົ່າ 2.1 ເປີເຊັນຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ທີ່ຄາດຄະເນໃນປີ 2018 ຂອງປະເທດ. ຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານໃນການຟື້ນຟູ ຄາດວ່າຈະຢູ່ທີ່ 4,423 ຕື້ກີບ ປະມານ 520 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ນອກຈາກນີ້, ການປະເມີນດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ກຳນົດຂະແໜງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ເຊິ່ງລວມມີ ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ກະສິກຳ ແລະ ທາງນໍ້າໄຫຼຜ່ານ ລວມ, ພ້ອມກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຳຄັນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ. ສິ່ງທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບຈາກການປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນສ່ວນສຳຄັນ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນສຳລັບການຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ ຈາກທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ທ່ານ ນ. ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ:  “ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງເກີດໄພພິບັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສຳລັບການວາງແຜນສຳລັບການຟື້ນຟູຫຼັງເກີິດໄພພິບັດ. ສິ່ງທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບຈາກການປະເມີນນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາ - ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ສາມາດຈັດບູລິມະສິດກິດຈະກຳສຳລັບການຟື້ນຟູ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃນຕໍ່ໜ້າ.”

ໃນຊ່ວງຫຼາຍໆເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານລາວ ຮ່ວມກັບ ສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໄດ້ມີການລະດົມທຶນ ເພື່ອສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ສ້າງແຜນຟື້ນຟູຫຼັງເກີດໄພພິບັດ ເຊິ່ງລະດົມທຶນໄດ້ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ພ້ອມກັນນີ້ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກໍຍັງໃຫ້ຄໍາ    ໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະເພີ່ມການຊ່ວຍເຫຼືອຕື່ມອີກ. ທີ່ພັກເຊົາສຸກເສີນກໍໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ປະສົບໄພ ທີ່ເສຍເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຂອງພວກເຂົາ. ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ຟື້ນຟູການສະໜອງການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານຕ່າງໆ, ສະໜອງອາຫານແກ່ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ສ້ອມແປງຖະໜົນຫົນທາງທັນທີທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍໃຊ້ງົບກອງທຶນຮັກສາທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ. ເພື່ອສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທັນທີ ຕໍ່ກັບຂະແໜງການໂຍທາ, ທະນາຄານໂລກໄດ້ປັບໂຄງສ້າງຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂະແໜງການໂຍທາລາວ ໄລຍະທີ II to ເພື່ອສະໜອງ 4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແກ່ຂົງເຂດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ.

ໃນຕໍ່ໜ້າ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈະປະສານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອດຳເນີນການວາງແຜນຟື້ນຟູຫຼັງເກີດໄພພິບັດ ໂດຍພາຍໃຕ້ການນໍາພາຊີ້ນຳຂອງຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຟື້ນຟູ ແລະ ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສັງຄົມຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດອື່ນໆ. ຫຼັກການທີ່ເປັນຍຸດທະສາດ ສຳລັບການວາງແຜນການຟື້ນຟູຫຼັງເກີດໄພພິບັດ ປະກອບມີ:

  • ການຟື້ນຟູການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໂດຍໄວ ແລະ ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດໃນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສຸມໃສ່ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ;
  • ການຮັກສາໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາ;
  • ການຟື້ນຟູຕ້ອງມີການປະສານງານທີ່ສອດຄ່ອງກັນ;
  • ແລະ ການສ້າງຄືນໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.

ບູລິມະສິດ ແມ່ນການກະກຽມຮັບມືກັບໄພພິບັດ ຢູ່ໃນຂະແໜງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ ໂດຍສຸມໃສ່ແຂວງອັດຕະປື, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ການທົບທວນຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ. ລັດຖະບານໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານຈຳນວນ 500 ຕື້ກີບ ສຳລັບການຟື້ນຟູຫຼັງເກີດໄພພິບັດ ຈາກງົບປະມານປີ 2019. ການດໍາເນີນງານສໍາລັບການຟື້ນຟູຫຼັງເກີດໄພພິບັດ ແມ່ນຈະໄດ້ຖືກລະບຸໃນແຜນການຟື້ນຟູຂອງກະຊວງ ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົນໄກການວາງແຜນລະດັບຊາດ ເຊິ່ງລວມທັງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງເກີດໄພພິບັດ ສາມາດດາວໂລດໄດ້ທີ່ລຸ່ມນີ້:

  • ພາສາລາວ
  • ພາສາອັງກິດ

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report