The United Nations in Lao PDR Aids Thousands of Affected by Flash Flood in Southern Laos


Lao buttonVientiane, 13 August 2018 - As relief operations continue in flooded villages of Attapeu province of southern Laos, United Nations agencies are working with the Government and humanitarian partners to bring in clean water, food, shelter and medical aid for the more than 13,000 people affected by the floods. 

The United Nations in Lao PDR Aids Thousands of Affected by Flash Flood in Southern Laos (Lao Version)

 

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມສຸຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 13 ສິງຫາ 2018 - ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດການການກູ້ໄພຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນຢູ່ໃນບ້ານທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ທີ່ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ອົງການເຄືອຂ່າຍ ສປຊ ກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ແລະenglish button ຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານມະນຸດສະທຳ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານນໍ້າສະອາດ, ອາຫານ, ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ ແລະ ການແພດ ແກ່ປະຊາຊົນ 13,000ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ.

Safe pregnancy and childbirth, hygiene and dignity: UNFPA’s humanitarian response to the Lao dam collapse focuses on the special needs of women and girls (Lao version)

31 ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ມອບຊຸດອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອສົມທົບເຂົ້າໃນການຕອບສະໜອງກັບenglish buttonໄພພິດບັດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຫດການສັນເຂື່ອນແຕກທີ່ແຂວງອັດຕະປື, ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ທີ່ກວມເອົາເຄິ່ງຂອງປະຊາກອນທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

 

Follow the conversation

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized