ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
english button

 

ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດວ່າດ້ວຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2015,​ ບັນດາສະມາຊິກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ປີ 2030 ເຊິ່ງປະກອບມີເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ ຈໍານວນ 8 ເປົ້າໝາຍໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມທຸກຍາກ ເຊິ່ງບັນດາປະເທດໃນໂລກໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຕ້ອງບັນລຸພາຍໃນປີ 2015. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດແຫ່ງການພັດທະນາ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າດ້ານ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍດ້ານກໍຕາມ, ແຕ໋ຄວາມທຸກຍາກຂອງໝົດທຸກຄົນກໍບໍ່ສິ້ນສຸດ.

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຈະສືບຕໍ່ວຽກງານເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ໃຜຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ. ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວຈະເປັນຕົວຊີ້ນຳດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການສະໜອງທຶນຮອນສຳລັບ 15 ປີຂ້າງໜ້າ ເຊິ່ງເປັນການເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດຄໍາໝັ້ນສັນຍາຄັ້ງປະຫວັດສາດໃນການຢຸດຕິຄວາມທຸກຍາກໃນທົ່ວໂລກຢ່າງຖາວອນ.

ວາລະການພັດທະນາໃໝ່ນີ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ກັບທຸກປະເທດ, ສົ່ງເສີມສັງຄົມທີ່ສະຫງົບ ແລະ ສົມສ່ວນ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດີກວ່າ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງພວກເຮົາ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ບັນດາຜູ້ນຳໂລກໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໂລກ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ.  

 

ນອກຈາກ 17 ເປົ້າໝາຍສາກົນ,​ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕົກລົງສ້າງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດ. ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ 18 ນີ້ ໄດ້ຮັບການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ບັນ ຄີ ມູນ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສປຊ ໃນລະຫວ່າງການມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນກັນຍາ ປິ 2016. 

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງມີຫຍັງແດ່?

ຄລິກຮູບພາບເພື່ອສຶກສາຕື່ມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ! (ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ) 

LAoSDG1 LAoSDG2 LAoSDG3
LAoSDG4 LAoSDG5 LAoSDG6
LAoSDG7 LAoSDG8 LAoSDG9
LAoSDG11 LAoSDG12
LAoSDG13 LAoSDG14 LAoSDG15

LAoSDG16

LAoSDG17 LAoSDG18 UXO
NAMKAN2030 LOGOTYPE COLOR-01

 

ອ່ານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ #ນໍາກັນ2030, ການປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃຫ້ກັບໄວໜຸ່ມໃນປີ 2015 ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ຄລິກຮູບພາບເພື່ອສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ!

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report