ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
english button

 

ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດວ່າດ້ວຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2015,​ ບັນດາສະມາຊິກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ປີ 2030 ເຊິ່ງປະກອບມີເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ ຈໍານວນ 8 ເປົ້າໝາຍໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມທຸກຍາກ ເຊິ່ງບັນດາປະເທດໃນໂລກໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຕ້ອງບັນລຸພາຍໃນປີ 2015. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດແຫ່ງການພັດທະນາ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າດ້ານ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍດ້ານກໍຕາມ, ແຕ໋ຄວາມທຸກຍາກຂອງໝົດທຸກຄົນກໍບໍ່ສິ້ນສຸດ.

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຈະສືບຕໍ່ວຽກງານເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ໃຜຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ. ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວຈະເປັນຕົວຊີ້ນຳດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການສະໜອງທຶນຮອນສຳລັບ 15 ປີຂ້າງໜ້າ ເຊິ່ງເປັນການເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດຄໍາໝັ້ນສັນຍາຄັ້ງປະຫວັດສາດໃນການຢຸດຕິຄວາມທຸກຍາກໃນທົ່ວໂລກຢ່າງຖາວອນ.

ວາລະການພັດທະນາໃໝ່ນີ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ກັບທຸກປະເທດ, ສົ່ງເສີມສັງຄົມທີ່ສະຫງົບ ແລະ ສົມສ່ວນ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດີກວ່າ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງພວກເຮົາ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ບັນດາຜູ້ນຳໂລກໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໂລກ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ.  

 

ນອກຈາກ 17 ເປົ້າໝາຍສາກົນ,​ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕົກລົງສ້າງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດ. ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ 18 ນີ້ ໄດ້ຮັບການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ບັນ ຄີ ມູນ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສປຊ ໃນລະຫວ່າງການມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນກັນຍາ ປິ 2016. 

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງມີຫຍັງແດ່?

ຄລິກຮູບພາບເພື່ອສຶກສາຕື່ມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ! (ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ) 

LAoSDG1 LAoSDG2 LAoSDG3
LAoSDG4 LAoSDG5 LAoSDG6
LAoSDG7 LAoSDG8 LAoSDG9
LAoSDG11 LAoSDG12
LAoSDG13 LAoSDG14 LAoSDG15

LAoSDG16

LAoSDG17 LAoSDG18 UXO
NAMKAN2030 LOGOTYPE COLOR-01

 

ອ່ານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ #ນໍາກັນ2030, ການປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃຫ້ກັບໄວໜຸ່ມໃນປີ 2015 ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ຄລິກຮູບພາບເພື່ອສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ!

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Follow the conversation

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure