Risk-informed development

Assessing damages, losses and needs following a disaster is the first step towards preventing and reducing the impact of future natural hazards.Lao button

Risk-informed development (Lao version)

ການພັດທະນາທ ີ່ເຂ ົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງ

ການປະເມ ນຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ການກ ານ ດຄວາມຕ້ອງການພາຍຫ ັງເກ ດໄພພິບັດ ເປັນບາດກ້າວທ າອິດໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຜ ນກະທ ບຈາກໄພ

ທ າມະຊາດໃນອະນາຄ ດ                                                                                                                                                         

Lao PDR reports on implementation of the Sustainable Development Goals

Lao PDR’s first Voluntary National Review is presented at the UN High-Level Political Forum in New York 

Vientiane/New York, 17 July 2018

Three years after the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development, H.E. Mr. Saleumxay Kommasith, Minister of Foreign Affairs of Lao PDR, has presented the country’s first Voluntary National Review on the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) at the UN High-Level Political Forum, which takes place on 16-18 July 2018 in New York. Lao PDR is one of 47 Member States presenting their national review this year.

 

LSIS-II Highlights Equity as Key Unfinished Business in Lao PDR

Vientiane, 27 June  2018

The Lao Statistics Bureau and the Ministry of Planning and Investment, in collaboration with the Ministry of Health and the Ministry of Education and Sports, and with technical support from UNICEF and UNFPA, launched today the Lao Social Indicator Survey (LSIS-II). This is the largest effort to date to measure the country’s progress on social development.

He who has health has hope, and he who has hope has everything

Silvia Illescas, our UN Volunteer from Nicaragua, shares her experiences of working for World Health Organization in Lao PDR

Vientiane, 21 June 2018

My journey as a UN volunteer started when I arrived in Laos in May 2016. The idea of me moving to a small developing country in Southeast Asia to help the World Health Organization fight against HIV, tuberculosis and malaria was not exactly shocking to my friends. They had seen me volunteer for various projects in Nicaragua before

A day in my life as a UN Volunteer

Vientiane, 1 June 2018

In this photo story, Norah Ngeny, International UN Volunteer takes us into the countryside of Lao PDR and shows us how UN is helping the Lao government protect local dry dipterocarp forests.

The Lao PDR Government Launches a Multi-Sectoral Priority Action Plan in Response to Violence against Children Survey

Lao buttonVientiane, 31 May  2018

At an event organised on the occasion of International Children’s Day, His Excellency, Sonxay Siphandone, Deputy Prime Minister, President of the National Commission for the Advancement of Women, Mothers and Children, launched a multi-sectoral response with priority actions to address violence against children in Lao PDR. 

The Lao PDR Government Launches a Multi-Sectoral Priority Action Plan in Response to Violence against Children Survey_Lao

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເຜີຍແຜ່ບູລິມະສິດຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ອປະຕິບັດຜົນສໍາຫຼວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນ ແຮງຕໍ່ເດັກ

english buttonນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 31 ພຶດສະພາ 2018

ໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກສາກົນ, ພະນະທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ປະທານ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ).ໄດ້ກ່າວເຜີຍແຜ່ ບູລິມະສິດຫຼາຍຂະແໜງການໃນການແກ້ໄຂການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ. 

Lao PDR finalizes the National Action Plan to eliminate asbestos-related diseases among workers to mark the International Labour Day

Vientiane, 30 April 2018

The health of workers in Lao PDR was of key concern in the multi-sectoral consultation meeting to raise awareness on importance of banning chrysotile asbestos, and jointly finalise a National Action Plan to reduce and mitigate asbestos-related diseases in the country.

Relevant stakeholders from the government, non-government organizations and development partners participated actively in the discussion on how to protect the worker and stop the exposure. Urgent action is required to prevent the extended use of asbestos as a construction material and ban all forms of asbestos to protect lives, support safer economic growth and ensure social stability in the country.

Dr Juliet Fleischl, WHO Representative to Lao PDR said “All forms of asbestos can cause cancer in humans, and no threshold has been identified for the carcinogenic risks. This is the conclusion reached by experts from WHO and IARC following a series of authoritative international assessments conducted over a period of more than 15 years.”

Unexploded Ordnance, an obstacle to development

How graduation from Least Developed Country status is linked to Lao PDR’s war legacy 

Vientiane, 4 April 2018
Lao button

Lao PDR has just recently fulfilled, for the first time, the eligibility criteria to graduate from Least Developed Country (LDC) status. It has passed two of the three criteria for graduation: Gross National Income per capita and the Human Assets Index, and has come close to passing the threshold for the Economic Vulnerability Index. This is a remarkable achievement which predicts a bright future for the country and its people – but, at the same time, it is by no means a time to lean back and rest. The level of development needs to be sustained in the coming years for graduation to happen. 

The LDC graduation criteria are linked to a significant obstacle to Lao PDR’s development: unexploded ordnance (UXO). Many of the bombs that were dropped on Lao PDR decades ago still lie in the ground, active and treacherous.   

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາ

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາ

ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ມີຄວາມກ່ຽວພັນແນວໃດ ຕໍ່ກັບມໍລະດົກຕົກທອດຈາກສົງຄາມຂອງ ສປປ ລາວ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 4 ເມສາ   2018
english button

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ສປປ ລາວ ໄດ້ບັນລຸເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນນັ້ນ, ສປປ ລາວ ໄດ້ບັນລຸສອງໃນສາມເງື່ອນໄຂຂອງການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຄື: ຍອດລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ ແລະ ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ ແລະ ທີ່ມໍ່ໆມານີ້ແມ່ນກໍາລັງຈະກ້າວສູ່ການບັນລຸເກນມາດຖານດັດຊະນີຄວາມອ່ອນໄຫວດ້ານເສດຖະກິດ. ນີ້ເປັນຄວາມສຳເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ທີ່ຄາດວ່າຈະນໍາເອົາອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ່ມາສູ່ປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແຕ່ວ່າ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ຢຸດເຊົາພຽງເທົ່ານີ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັກສາລະດັບການພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ທີ່ແທ້ຈິງ. 

ເງື່ອນໄຂການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ມີຄວາມກ່ຽວພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນຕໍ່ກັບບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ) ທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ. ລະເບີດຫຼາຍລ້ານໜ່ວຍທີ່ຖິ້ມໃສ່ແຜ່ນດິນລາວຕະຫຼອດຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ຕາມພື້ນທີ່ຕ່າງ,ສາມາດແຕກຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ. 

Lao PDR’s eligibility for graduation from LDC status confirmed

Lao button

Vientiane, 19 March 2018

The Committee for Development Policy has announced that Lao PDR has fulfilled the eligibility criteria to graduate from Least Developed Country (LDC) status for the first time.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Follow the conversation

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure