ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດຜົນ ແລະ ການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ ເຂົ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍໝາກຜົນຂອງການສະຫຼຸບກາງສະໄໝແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ VIII.

english button

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2018 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ທັນວາ 2018 - ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມວິຊາການໃນພາກເຊົ້າຂອງ ທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 200 ກວ່າຄົນ, ຈາກສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມທັງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ພາກເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປີ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ສຸມໃສ່ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດ ແລະ ບົດລາຍງານການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ VIII.

english button

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປີ 2018 - ໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຄວາມສໍາເລັດ ໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ກຽດກ່າວໄຂກອງປະຊຸມໂດຍ ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວາເລີຣີ ຄລີຟ, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການຮັບຜິດຊອບພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ທັງເປັນ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການປະຈໍາພາກພື້ນ ປະຈໍາຢູ່ບາງກອກ. ຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໂຕະມົນໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນວາລະ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກ່ວາ 250 ຄົນ ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມທັງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ພາກເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບທຶນສຸກເສີນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 26 ພະຈິກ 2018 - ສປປ ລາວ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຮັບທຶນຈາກກອງທຶນຕອບໂຕ້ສຸກເສີນສູນກາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ແລະ ການຟື້ນຟູເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼັງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ. 

english button

ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກຽມຕົວ ຮັບມື ກັບ ການຟື້ນຕົວຄືນ ຫຼັງຈາກໄພພິບັດ ໃນ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປີນີ້

 

english button

ເພື່ອກະກຽມໃສ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດ ໂດຍສະເພາະມາດຕະການຟື້ນຟູ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ຢູ່ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ. 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2018 ຈະກວດກາຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ

 

ກອງປະຊຸມເວທີການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳປີ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 4-5 ທັນວານີ້

english button

ບົດລາຍງານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືື່ອການພັດທະນາ/ອົງ ການແຮງງານສາກົນສົມທຽບລະຫວ່າງສະພາບການເຮັດວຽກ ແລະ ເງືື່ອນໄຂການດໍາລົງຊີວິດຂອງແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍປົກະຕິ ແລະ ບໍື່ປົກະຕິ

ການເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານແມ່ນເປັນເລ ື່ອງປົກະຕິສໍາລັບແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົັ້າຫຼາຍກວ່າແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍທີື່ບໍື່ປົກະຕິຕາມການລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາາດເພ ື່ອການພັດທະນ າ/ອົງການແຮງງານສາກົນສະບັບໃໝ່ກ່ຽວກັບປະສົບການການເຮັດວຽກຈາກ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄປສ ່ ລາຊາອານາຈັກໄທ.  english button 

ປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳພຽງເລັກນ້ອຍ ເພື່ອອະນາຄົດຂອງໂລກທີ່ສົດໃສ

ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳປີ 2018, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັນເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານສຳລັບໄວໜຸ່ມລາວຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບການ

english button

ໃຊ້ຊີວິດເພື່ອໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

Risk-informed development (Lao version)

ການພັດທະນາທ ີ່ເຂ ົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງ

ການປະເມ ນຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ການກ ານ ດຄວາມຕ້ອງການພາຍຫ ັງເກ ດໄພພິບັດ ເປັນບາດກ້າວທ າອິດໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຜ ນກະທ ບຈາກໄພ

ທ າມະຊາດໃນອະນາຄ ດ                                                                                                                                                         

The United Nations in Lao PDR Aids Thousands of Affected by Flash Flood in Southern Laos (Lao Version)

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມສຸຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 13 ສິງຫາ 2018 - ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດການການກູ້ໄພຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນຢູ່ໃນບ້ານທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ທີ່ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ອົງການເຄືອຂ່າຍ ສປຊ ກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ແລະenglish button ຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານມະນຸດສະທຳ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານນໍ້າສະອາດ, ອາຫານ, ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ ແລະ ການແພດ ແກ່ປະຊາຊົນ 13,000ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ.

Safe pregnancy and childbirth, hygiene and dignity: UNFPA’s humanitarian response to the Lao dam collapse focuses on the special needs of women and girls (Lao version)

31 ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ມອບຊຸດອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອສົມທົບເຂົ້າໃນການຕອບສະໜອງກັບenglish buttonໄພພິດບັດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຫດການສັນເຂື່ອນແຕກທີ່ແຂວງອັດຕະປື, ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ທີ່ກວມເອົາເຄິ່ງຂອງປະຊາກອນທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

 

United Nations in Lao PDR extends solidarity to flood devastated provinces in Lao PDR (Lao version)

ສປຊ ໄດ້ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຊ່ວຍເຫຼືອໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມຢູ່ ສປປ ລາວ.


25 ກໍລະກົດ 2018

english button

ສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສະຫຼົດໃຈຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຂ່າວການສູນຫາຍຂອງຫຼາຍສິບຄົນ ແລະ ການເສຍຊີວິດຈຳນວນຫຼາຍສາເຫດຈາກໄພນຳ້ຖ້ວມທີ່ ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ອີກແຂວງອື່ນໆໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຂະນະນີ້ກໍກຳລັງກະກຽມໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນເຂດ, ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

The Lao PDR Government Launches a Multi-Sectoral Priority Action Plan in Response to Violence against Children Survey_Lao

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເຜີຍແຜ່ບູລິມະສິດຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ອປະຕິບັດຜົນສໍາຫຼວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນ ແຮງຕໍ່ເດັກ

english buttonນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 31 ພຶດສະພາ 2018

ໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກສາກົນ, ພະນະທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ປະທານ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ).ໄດ້ກ່າວເຜີຍແຜ່ ບູລິມະສິດຫຼາຍຂະແໜງການໃນການແກ້ໄຂການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ. 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure