Round Table Implementation Meeting set to take stock of Lao PDR’s development progress

Lao button

Partners will meet in Pakse on 22-23 November for the annual development cooperation forum 

Vientiane, 13 November 2017 – At a press conference at the Lao Journalist Association in Vientiane capital, the Government and the United Nations announced the annual Round Table Implementation Meeting to take place in Pakse, Champasack on 22-23 November.  

ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2017 ເລັ່ງໃສ່ການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ


english button

ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 22-23 ພະຈິກ 2017 ທີ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017 - ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດພິທີຖະແຫລງຂ່າວຂຶ້ນທີ່ ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2017 ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ່ 22-23 ພະຈິກ ທີ່ ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ.

Open UN House marks United Nations Day

Lao button

Vientiane, 25 October 2017 

What comes to your mind when you hear of the United Nations? High-level meetings where world leaders come together to discuss global security issues? Peace-keeping operations in conflict zones? Humanitarian aid in areas hit by disasters?

Vientiane secondary school children found out that the UN is more than that. They learned that the UN is close, in their city, with many employees being members of the local community.  During the Open UN House event, organised on the occasion of United Nations Day on 24 October, the UN in Lao PDR invited 150 Lao school children from four schools around the capital to find out more about the UN and its work. 

ເປີດໃຫ້ຢ້ຽມຊົມສຳນັກງານ ສປຊ ໃນວັນສະຫະປະຊາຊາດ

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 26 ກັນຍາ 2017

ທ່ານຄິດເຖິງຫຍັງເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ)? ກອງປະຊຸມລະດັບສູງ ທີ່ມີບັນດາຜູ້ນຳໂລກມາເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂລກ? ປະຕິບັດການ ການຮັກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ຂົງເຂດທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ? ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃນຂົງເຂດທີ່ເກີດມີໄພພິບັດ? 

ນ້ອງໆນັກຮຽນ ມ ຕົ້ນ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ພົບວ່າ ສປຊ ມີຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ 

ສປຊ ແມ່ນຢູ່ໃກ້ໆນີ້ ຢູ່ໃນຕົວເມືອງຂອງພວກເຂົາ ເຊິ່ງມີພະນັກງານຫຼາຍຄົນມາຈາກຫຼາຍຊຸມຊົນພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ. ໃນລະຫວ່າງງານເປີດໃຫ້ຢ້ຽມຊົມສຳນັກງານ ສປຊ, ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນໂອກາດວັນສະຫະປະຊາຊາດ ວັນທີ 24 ຕຸລາ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນນັກຮຽນລາວ 150 ນ້ອງທີ່ມາຈາກ 4 ໂຮງຮຽນພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຊອກຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບ ສປຊ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງ ສປຊ. 

 

UN celebrates World Food Day and International Day and Lao National Week for the Eradication of Poverty

Lao button

Vientiane, 17 October 2017 

The Ministry of Agriculture and Forestry and the United Nations in Lao PDR inaugurated the celebrations of the World Food Day 16 October and International Day and National Week for the Eradication of Poverty 17 – 24 October dedicated to the theme of “Change the future of Migration. Invest in Food Security and Rural Development” and “a Path Towards Peaceful and Inclusive Societies”.

Lao youth reaches for the stars

Lao button

Vientiane, 26 September 2017 

Following your dreams in life takes courage and persistence. The courage to spell out what your heart wishes, to find a way forward, a strategy to make it work, no matter what it takes. The persistence to just keep going, to never lose focus, to shake off doubts and overcome sudden obstacles – until one day, your dream becomes reality. 

Successful Lao young people and those who are on the way to achieving their dreams gathered in Vientiane for an evening of inspiration to discuss what it means to have a goal, and what it takes to achieve it. The event, titled “Future in Focus: What’s your goal?” provided an opportunity for Lao youth to meet some of their role-models, passionate Lao personalities, coming from diverse backgrounds, who are successfully pursuing their dreams, and to hear their stories towards the stars.  The event attracted around 150 people. 

Lao youth reaches for the stars_Lao

english button

ໄວໜຸ່ມລາວເຖິງດວງດາວ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 26 ກັນຍາ 2017

ການຕາມຫາຄວາມຝັນໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ແມ່ນໄດ້ໃຊ້ຄວາມກ້າຫານ ແລະ ຄວາມພຽນພະຍາຍາມ. ຄວາມກ້າຫານທີ່ຈະສະແດງຄວາມປາດຖະໜາໃນຫົວໃຈຂອງທ່ານອອກມາ, ຄົ້ນຫາທາງກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ, ຊອກຫາຍຸດທະສາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ບໍ່ວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກໍ່ຕາມ. ຄວາມພຽນພະຍາຍາມທີ່ຈະສືບຕໍ່, ບໍ່ຍອມອອກຈາກຈຸດມຸ້ງໝາຍ, ລະຖິ້ມຄວາມສົງໄສ ແລະ ປະເຊີນໜ້າກັບອຸປະສັກທີ່ເກີດຂຶ້ນ– ຈົນຮອດມື້ທີ່ຄວາມຝັນຂອງທ່ານກາຍເປັນຈິງ.  

 

ໄວໜຸ່ມລາວທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດ ລວມເຖິງຜູ້ທີ່ຍັງໄຝ່ຫາຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຄ່ຳຄືນແຫ່ງການສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບການມີເປົ້າໝາຍແມ່ນຫຍັງ ແລະ ອັນໃດທີ່ຈະນຳພາໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ. ຫົວຂໍ້ຂອງງານແມ່ນ “ສຸມໃສ່ອະນາຄົດ: ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ?” ເຊິ່ງງານນີ້ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ໄວໜຸ່ມລາວໄດ້ພົບພໍ້ຕົວຈິງກັບບຸກຄົນຕົ້ນແບບຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຮັກຄວາມເປັນລາວ ທີ່ມາຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຕາມຫາຄວາມຝັນຂອງບຸກຄົນຕົ້ນແບບເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ໄວໜຸ່ມລາວຍັງໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບບາດກ້າວສູ່ຄວາມສຳເລັດນຳອີກ. ງານດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 150 ກວ່າທ່ານ. 

 

ສປຊ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກ ແລະ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

english button

Vientiane, 17 October 2017 

ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປລາວ ໄດ້ໄຂງານ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ສອງວັນສຳຄັນຄື ວັນອາຫານໂລກ 16 ຕູລາ ແລະ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາ ແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 17 – 24 ຕຸລາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຄໍາຂວັນ “ລົງທຶນໃສ່ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພື່ອແກ້ໄຂການ ເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນອະນາຄົດ” ແລະ “ກ້າວໄປສູ່ ສັງຄົມ ສັນຕິສຸກ ແລະ ເພື່ອທຸກຄົນ”.

Good practices toward infection freedom: Antibiotic Awareness Week | Storytelling/Photo essay contest_Lao

ການປະກວດ ຮູບພາບພ້ອມບົດເລື່ອງກ່ຽວກັບພາບ ເນື່ອງໃນສັບປະດາ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຢາຕ້ານເຊື້ອ

 

 

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 8 ກັນ​ຍາ 2017

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ຂໍເຊີນ ນັກຖ່າຍພາບ ແລະ ນັກຂຽນເລື່ອງເລົ່າ ທຸກທ່ານ ສົ່ງພາບຖ່າຍພ້ອມດ້ວຍບົດເລື່ອງບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບຮູບພາບດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າປະກວດ ເນື່ອງໃນໂອກາດ "ສັບປະດາຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຢາຕ້ານເຊື້ອ" ໃນເດືອນ ພະຈິກ ທີ່ຈະມາເເຖິງນີ້. 

Good practices toward infection freedom: Antibiotic Awareness Week | Storytelling/Photo essay contest_Lao (2)

ການປະກວດ ຮູບພາບພ້ອມບົດເລື່ອງກ່ຽວກັບພາບ ເນື່ອງໃນສັບປະດາ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຢາຕ້ານເຊື້ອ

 

 

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 8 ກັນ​ຍາ 2017

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ຂໍເຊີນ ນັກຖ່າຍພາບ ແລະ ນັກຂຽນເລື່ອງເລົ່າ ທຸກທ່ານ ສົ່ງພາບຖ່າຍພ້ອມດ້ວຍບົດເລື່ອງບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບຮູບພາບດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າປະກວດ ເນື່ອງໃນໂອກາດ "ສັບປະດາຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຢາຕ້ານເຊື້ອ" ໃນເດືອນ ພະຈິກ ທີ່ຈະມາເເຖິງນີ້. 

Good practices toward infection freedom: Antibiotic Awareness Week | Storytelling/Photo essay contest

Lao button

Vientiane, 8 September 2017

The Food and Agriculture Organization of the United Nations invites everyone, especially photo enthusiasts and storytellers, to submit entries to our first storytelling/photo essay contest in celebration of Antibiotic Awareness Week in November.

Shaping a sustainable future, together

Lao button

Vientiane, 10 July 2017

“Having a goal isn’t wishing. It isn’t a faint hope or a vague dream that someday we’ll have or do or be. No, having a goal is much, much more” – this is the opening message of a new film, titled This is Development: The Sustainable Development Goals in Lao PDR. The film was released today by the United Nations in Lao PDR, showing how the people of Laos pursue their goals and dreams, committed with hearts and minds. 

Sustainable Development Goals

E SDG Poster Tabloid resized

Look at our Exposure photo stories

Exposure screenshot resized

Watch the new film by UN in Lao PDR, 'This is Development'

SDG film thumbs

Read our new UN brochure

Follow the conversation

UN in Lao PDR

RT @UNDPLaoPDR: LIVE! #Laos plenary statement @COP23 „Lao PDR pursues policy of transforming from a land-locked country to a low carbon and…

UN in Lao PDR

RT @UNVolunteers: TOMORROW at #COP23 → "Building partnerships for climate-resilient community development in Least Developed Countries" wil…