ລົງທຶນໃສ່ໄວໜຸ່ມຍິງ ເພື່ອ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ທີ່​ສົດ​ໃສ

 

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 11 ກໍລະກົດ 2016

ໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ ຂອງທຸກໆປີ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະຊາກອນໂລກ ໄດ້ດຳເນີນໃນຫຼາຍກວ່າ  90 ປະເທດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບບັນຫາປະຊາກອນທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຕ້ອງການການເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ການພັດທະນາ. 

 

UNFPA Lao

ຮູບພາບ: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນເພື່ອປະຊາກອນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

 

ຫົວຂໍ້ໃນ​ປີນີ້​ແມ່ນ "ການລົງທຶນໃສ່ໄວໜຸ່ມຍິງ" ໄວ​ໜຸ່ມ​ຍິງ​ອາ​ຍຸ 10-19 ປີ ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທ້າ​ທາຍຫຼາຍກວ່າ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ຊາຍ.

ຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງປະຊາກອນລາວ ແມ່ນອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 25 ປີ. ໂຄງປະກອບປະຊາກອນທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກທາງດ້ານປະຊາກອນ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນອີກ ສີ່ທົດສະວັດໃນຕໍ່ໜ້າ.

“ເພື່ອເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດດັ່ງກ່າວ ທີ່ມາຈາກການມີປະຊາກອນໄວໜຸ່ມທີ່ຫຼວງຫຼາຍ ພວກເຮົາ ຈຳເປັນຕ້ອງລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມໃນມື້ນີ້,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ສອນທະນູ ທຳມະວົງ, ເລຂາທິການ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມລາວ ຢູ່​ທີ່​ເວ​ທີ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ກ່ຽວ​ກັບ “ລົງ​ທຶນ​ໃສ່​ໄວ​ໜຸ່ມ​ຍິງ​ໃນ​ມື້ນີ້​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້​ແນວ​ໃດ?”

ຕາງ​ໜ້າ​ຈາກ​ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ, ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ, ກະ​ຊວງ​ສຶ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ, ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ແມ່​ຍິງ ແລະ ສູນ​ກາງ​ຊາວໜຸ່ມ ກໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ສົນ​ທະ​ນາ.

ທ່ານ ດຣ. ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວວ່າ: "ພວກເຮົາ ຕ້ອງລົງທຶນໃສ່ໄວໜຸ່ມຍິງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນທຸກຂະແໜງການ. ການລົງທຶນໃສ່ໄວໜຸ່ມຍິງ ຈະນຳຜົນປະໂຫຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງມາສູ່ການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ."

ໃນໄລຍະທົດສະວັດຜ່ານມາ ມີຄວາມຄືບໝ້າທີ່ພຶງພໍໃຈ ໃນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ; ແຕ່ວ່າ ເດັກຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະ ຍັງປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ໄວ​ໜຸ່ມ​ຍິງ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໂຮງ​ຮຽນ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອັດ​ຕາ​ການ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຕ່ຳ ແລະ ອັດ​ຕາ​ການ​ອອກ​ໂຮງ​ຮຽນ​ສູງ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວ​ສານ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ຖືກເອົາລັດເອົາປຽບ ແລະ ຈຳແນກ ພຽງເພາະພວກເຂົາເປັນແມ່ຍິງ ແລະ ມີອາຍຸນ້ອຍ.

ທ່ານ ກອງ​ສີ ແສງ​ມະ​ນີ, ​ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກຍິງທັງໝົດໄດ້ເຂົ້່າຮຽນ ແລະ ຜົນກະທົບທາງບວກຂອງການສຶກສາ ຕໍ່ກັບເດັກຍິງເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ປະເທດຂອງພວກເຂົາ.

“ການລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາຂອງໄວໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມຍິງ ເຊັ່ນ ການສະໜອງຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຄຸນະພາບ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ກອງ​ສີ ແສງ​ມະ​ນີ.

ການແຕ່ງງານໄວແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງ ໃນ ສປປ ລາວ ທຽບໃສ່ປະເທດອື່ນໃນພາກພື້ນ. ແມ່ຍິງ ໜຶ່ງ ໃນ 10 ຄົນ ແມ່ນແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸ 15 ປີ.  ການແຕ່ງງານໄວ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກ່ຽວພັນກັບການຖືພາແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ ສປປ ລາວ ກໍ່ມີອັດຕາການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມ ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ, ແມ່ຍິງ 15 – 19 ປີ ໃນ 1,000 ຄົນ ມີ 94 ຄົນ ເກີດ​ລູກ. ສ​ປ​ປ ລາວ ຍັງ​ມີ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ແມ່​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ອາ​ຊຽນ.

“ພວກຕ້ອງເອົາສຸຂະພາບຂອງໄວໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນສຳລັບໄວໜຸ່ມຍິງ ເປັນບູລິມະສິດ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະຍາດ ມາເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ ບໍ່ພຽງແຕ່ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ,” ກ່າວໂດຍທ່ານ ຮ​ສ ດຣ.ພູ​ທອນ ເມືອງ​ປາກ, ​ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ທ່ານ ນາງ Frederika Meijer, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ຍັງເສີມວ່າ: "ໃນເວລາທີ່ໄວໜຸ່ມຍິງຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ກໍ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງເຊັ່ນກັນ. ຜົນປະໂຫຍດດັ່ງກ່າວ ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນໄລຍະຍາວ, ແລະ ຕໍ່ກັບ​ລຸ້ນຄົນຕໍ່ໄປ. ລົງທຶນໃສ່ໄວໜຸ່ມຍິງ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມພູນທ່າແຮງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຢຸດຕິວົງຈອນຂອງຄວາມທຸກຍາກ. ນີ້ແມ່ນການລົງທຶນທີ່ມີປະສິດຕິຜົນທີ່ສຸດ."

ໃນ ສປປ ລາວ, ມີຄວາມຄືບໜ້າທາງດ້ານຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ສຳລັບ ປົກປ້ອງສິດທິ ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດ​ທະ​ນາແມ່ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ​ເພື່ອເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຂອ​ບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້. “ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມຍີງ ຜ່ານການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ ແລະ ການປົກປ້ອງຈາກທຸກຮູບແບບຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການເອົາລັດເອົາປຽບ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາໃນການຕັດສິນບັນຫາ ແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນ ເພື່ອຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ນາງ ດຣ. ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ, ປະທານ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.

 

---------------

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອົງການ, ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ ແລະ ເຟສບຸກ.

 

 

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ຕິດຕໍ່:

ທ່ານນາງ ພຽງສະຫວັນ ທຳມະສິດ, ພະແນກ ສປຊ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ

ໂທລະສັບ:  856-21-222214

​ອີ​ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານນາງ ວັນ​ລີ ລໍ​ກວ່າງ​ມີງ, ຜູ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ສື່​ສານ, ​ອົງ​ການ UNFPA ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ປ ລາວ

ໂທ: + 856 21 315547, 353048 - 9

ມືຖື: + 856 20 99903355

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ເວັບໄຊທ໌: http://countryoffice.unfpa.org/lao/ 

 

Sustainable Development Goals

E SDG Poster Tabloid resized

Look at our Exposure photo stories

Exposure screenshot resized

Watch the new film by UN in Lao PDR, 'This is Development'

SDG film thumbs

Read our new UN brochure

Follow the conversation