ລົງທຶນໃສ່ໄວໜຸ່ມຍິງ ເພື່ອ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ທີ່​ສົດ​ໃສ

 

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 11 ກໍລະກົດ 2016

ໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ ຂອງທຸກໆປີ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະຊາກອນໂລກ ໄດ້ດຳເນີນໃນຫຼາຍກວ່າ  90 ປະເທດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບບັນຫາປະຊາກອນທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຕ້ອງການການເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ການພັດທະນາ. 

 

UNFPA Lao

ຮູບພາບ: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນເພື່ອປະຊາກອນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

 

ຫົວຂໍ້ໃນ​ປີນີ້​ແມ່ນ "ການລົງທຶນໃສ່ໄວໜຸ່ມຍິງ" ໄວ​ໜຸ່ມ​ຍິງ​ອາ​ຍຸ 10-19 ປີ ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທ້າ​ທາຍຫຼາຍກວ່າ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ຊາຍ.

ຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງປະຊາກອນລາວ ແມ່ນອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 25 ປີ. ໂຄງປະກອບປະຊາກອນທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກທາງດ້ານປະຊາກອນ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນອີກ ສີ່ທົດສະວັດໃນຕໍ່ໜ້າ.

“ເພື່ອເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດດັ່ງກ່າວ ທີ່ມາຈາກການມີປະຊາກອນໄວໜຸ່ມທີ່ຫຼວງຫຼາຍ ພວກເຮົາ ຈຳເປັນຕ້ອງລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມໃນມື້ນີ້,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ສອນທະນູ ທຳມະວົງ, ເລຂາທິການ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມລາວ ຢູ່​ທີ່​ເວ​ທີ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ກ່ຽວ​ກັບ “ລົງ​ທຶນ​ໃສ່​ໄວ​ໜຸ່ມ​ຍິງ​ໃນ​ມື້ນີ້​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້​ແນວ​ໃດ?”

ຕາງ​ໜ້າ​ຈາກ​ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ, ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ, ກະ​ຊວງ​ສຶ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ, ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ແມ່​ຍິງ ແລະ ສູນ​ກາງ​ຊາວໜຸ່ມ ກໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ສົນ​ທະ​ນາ.

ທ່ານ ດຣ. ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວວ່າ: "ພວກເຮົາ ຕ້ອງລົງທຶນໃສ່ໄວໜຸ່ມຍິງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນທຸກຂະແໜງການ. ການລົງທຶນໃສ່ໄວໜຸ່ມຍິງ ຈະນຳຜົນປະໂຫຍດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງມາສູ່ການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ."

ໃນໄລຍະທົດສະວັດຜ່ານມາ ມີຄວາມຄືບໝ້າທີ່ພຶງພໍໃຈ ໃນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ; ແຕ່ວ່າ ເດັກຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະ ຍັງປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ໄວ​ໜຸ່ມ​ຍິງ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໂຮງ​ຮຽນ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອັດ​ຕາ​ການ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຕ່ຳ ແລະ ອັດ​ຕາ​ການ​ອອກ​ໂຮງ​ຮຽນ​ສູງ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວ​ສານ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ຖືກເອົາລັດເອົາປຽບ ແລະ ຈຳແນກ ພຽງເພາະພວກເຂົາເປັນແມ່ຍິງ ແລະ ມີອາຍຸນ້ອຍ.

ທ່ານ ກອງ​ສີ ແສງ​ມະ​ນີ, ​ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກຍິງທັງໝົດໄດ້ເຂົ້່າຮຽນ ແລະ ຜົນກະທົບທາງບວກຂອງການສຶກສາ ຕໍ່ກັບເດັກຍິງເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ປະເທດຂອງພວກເຂົາ.

“ການລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາຂອງໄວໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມຍິງ ເຊັ່ນ ການສະໜອງຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຄຸນະພາບ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ກອງ​ສີ ແສງ​ມະ​ນີ.

ການແຕ່ງງານໄວແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງ ໃນ ສປປ ລາວ ທຽບໃສ່ປະເທດອື່ນໃນພາກພື້ນ. ແມ່ຍິງ ໜຶ່ງ ໃນ 10 ຄົນ ແມ່ນແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸ 15 ປີ.  ການແຕ່ງງານໄວ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກ່ຽວພັນກັບການຖືພາແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ ສປປ ລາວ ກໍ່ມີອັດຕາການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມ ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ, ແມ່ຍິງ 15 – 19 ປີ ໃນ 1,000 ຄົນ ມີ 94 ຄົນ ເກີດ​ລູກ. ສ​ປ​ປ ລາວ ຍັງ​ມີ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ແມ່​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ອາ​ຊຽນ.

“ພວກຕ້ອງເອົາສຸຂະພາບຂອງໄວໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນສຳລັບໄວໜຸ່ມຍິງ ເປັນບູລິມະສິດ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະຍາດ ມາເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ ບໍ່ພຽງແຕ່ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ,” ກ່າວໂດຍທ່ານ ຮ​ສ ດຣ.ພູ​ທອນ ເມືອງ​ປາກ, ​ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ທ່ານ ນາງ Frederika Meijer, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ຍັງເສີມວ່າ: "ໃນເວລາທີ່ໄວໜຸ່ມຍິງຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ກໍ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງເຊັ່ນກັນ. ຜົນປະໂຫຍດດັ່ງກ່າວ ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນໄລຍະຍາວ, ແລະ ຕໍ່ກັບ​ລຸ້ນຄົນຕໍ່ໄປ. ລົງທຶນໃສ່ໄວໜຸ່ມຍິງ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມພູນທ່າແຮງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຢຸດຕິວົງຈອນຂອງຄວາມທຸກຍາກ. ນີ້ແມ່ນການລົງທຶນທີ່ມີປະສິດຕິຜົນທີ່ສຸດ."

ໃນ ສປປ ລາວ, ມີຄວາມຄືບໜ້າທາງດ້ານຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ສຳລັບ ປົກປ້ອງສິດທິ ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດ​ທະ​ນາແມ່ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ​ເພື່ອເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຂອ​ບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້. “ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມຍີງ ຜ່ານການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ ແລະ ການປົກປ້ອງຈາກທຸກຮູບແບບຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການເອົາລັດເອົາປຽບ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາໃນການຕັດສິນບັນຫາ ແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນ ເພື່ອຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ນາງ ດຣ. ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ, ປະທານ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.

 

---------------

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອົງການ, ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ ແລະ ເຟສບຸກ.

 

 

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ຕິດຕໍ່:

ທ່ານນາງ ພຽງສະຫວັນ ທຳມະສິດ, ພະແນກ ສປຊ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ

ໂທລະສັບ:  856-21-222214

​ອີ​ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານນາງ ວັນ​ລີ ລໍ​ກວ່າງ​ມີງ, ຜູ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ສື່​ສານ, ​ອົງ​ການ UNFPA ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ປ ລາວ

ໂທ: + 856 21 315547, 353048 - 9

ມືຖື: + 856 20 99903355

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ເວັບໄຊທ໌: http://countryoffice.unfpa.org/lao/ 

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure