ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປານກາງ ແລະ ຜົນຕອບແທນສູງ

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 30 ມິຖຸນາ 2016

ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຕໍ່ການຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ. ປະເທດລາວມີແຜນປະຕິບັດງານ ໃຫມ່ (ປີ 2014) ແລະ ກົດຫມາຍ (ປີ 2015) ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ການສຶກສາຄັ້ງທໍາອິດ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ສໍາເລັດລົງໃນປີ 2015 ແລະ ການເປີດຕົວ ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ໃນປີ 2016 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ຄວາມອົດທົນອັນສູງສົ່ງທີ່ສຸດ.ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຕໍ່ການຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ. ປະເທດລາວມີແຜນປະຕິບັດງານ ໃຫມ່ (ປີ 2014) ແລະ ກົດຫມາຍ (ປີ 2015) ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ການສຶກສາຄັ້ງທໍາອິດ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ສໍາເລັດລົງໃນປີ 2015 ແລະ ການເປີດຕົວ ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ໃນປີ 2016 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ຄວາມອົດທົນອັນສູງສົ່ງທີ່ສຸດ. 

 

UN women resized

 ຮູບພາບ: ອົງການ UN Women ປະຈຳ ສປປ ລາວ

 

ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ຈະຊ່ວຍລັດຖະບານໃນການຕອບສະຫນອງທີ່ດີກວ່າແລະ ບັນລຸການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ. ຕົ້ນທຶນທີ່ຕ້ອງການນຳໃຊ້ເຂົ້່າໃນການຕໍ່ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງຍັງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການລົງທຶນ ເພື່ອເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງລຳດັບທີ 5 ໃນການບັນລຸຄວາມສະເຫມີພາບບົດບາດ ຍິງຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທັງຫມົດ. ບັນດາເປົ້າຫມາຍການພັດທະ ນາແບບຍືນຍົງ ແມ່ນການກໍານົດຂອງບັນດາເປົ້າຫມາຍໃນທົ່ວໂລກທີ່ກໍານົດໄວ້ ເພື່ອກ້າວສູ່ການເປັນ ໄປຕາມເສັ້ນທາງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນປີ 2030.

ເພື່ອຕອບຄໍາຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການນີ້ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດຕົວບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ "ການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນ ສໍາລັບ ການບໍລິການຂັ້ນຕໍ່າທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບແມ່ຍິງທີ່ປະສົບຄວາມຮຸນແຮງໃນ ສປປ ລາວ" ໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2016.

ການສຶກສາຕົ້ນທຶນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງບໍ່ແມ່ນຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍທີ່ສູງ ຖ້າທຽບກັບການໃຫ້ການບໍລິການຂັ້ນຕໍ່າທີ່ຈໍາເປັນ.ໃນຄວາມເປັນຈິງ ຈະກວມເອົາພຽງແຕ່ 0,25% ຂອງຜະລິດ ຕະພັນລວມພາຍໃນປະເທດເທົ່ານັ້ນ. ນີ້ເປັນຕົວເລກທີ່ຕ່ໍາເມື່ອປຽບທຽບກັບ ຄວາມ ຮຸນແຮງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກແກ້ໄຂຊຶ່ງອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ ຍົກຕົວຢ່າງ: ການສຶກສາ ຂອງອົງ ການ UN Women ໃນປະເທດຫວຽດນາມທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນກະທົບ ຂອງຄວາມຮຸນ ແຮງພາຍໃນປະເທດກວມເອົາຫຼາຍເທົ່າ ຊຶ່ງມີອັດຕາສ່ວນທີ່ສູງເຖິງ 3.17% ຂອງ GDP ຂອງປະເທດ.

ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ ອົງການ UN Women ແລະ ທີມງານດ້ານວິຊາການທີ່ມິີປະສົບການຈາກວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄອແລນ, Galway ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ໄດ້ຂຽນບົດສຶກສາ. 

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວລາວຍັງມີຂ້ອນຂ້າງສູງ ໂດຍອີງໃສ່ບົດລາຍງານຂອງຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວ  ໜ້າຂອງແມ່ຍິງ. ຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ!

 

Sustainable Development Goals

E SDG Poster Tabloid resized

Look at our Exposure photo stories

Exposure screenshot resized

Watch the new film by UN in Lao PDR, 'This is Development'

SDG film thumbs

Read our new UN brochure

Follow the conversation

UN in Lao PDR

RT @UNFPA_Thailand: Thailand, UNFPA, Lao PDR are celebrating success in strengthening Lao midwifery educators in the past 6 months under th…