UNIDO marks its 50th anniversary_Lao

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາອຸດສະຫະກຳ

(ຢູນີໂດ)ໃນໂອກາດຄົບຮອບ 50ປີ ຂອງອົງການ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,1 ພະຈິກ 2016 

english button

ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອທຳອິດຂອງອົງການ UNIDO ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນສປປລາວແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ປີ 1968 ເຊິ່ງມີຈຸດສຸມໃນການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງອຸດສະຫະກຳຂອງປະເທດ. ໃນຊຸມປີ 1970 ແລະຕົ້ນຊຸມປີ 1980, ວຽກງານຫຼັກຂອງອົງການ UNIDO ທີ່ປະຕິບັດພາຍໃນສປປລາວແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການຂອງເສດຖະກິດໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳແລະຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ້ສຳເລັດຮູບ. ຫລັງຈາກຊຸມປີດັ່ງກ່າວນັ້ນອົງການ UNIDO ກໍໄດ້ພັກເຊົາການປະຕິບັດໂຄງການເປັນເວລາເກືອບ 10 ປີແຕ່ແລ້ວກໍໄດ້ກັບມາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອສປປລາວຄືນອີກຈົນຮອດປະຈຸບັນແລະໃນຊຸມປີ 1990 ວຽກງານຂອງອົງການ UNIDO ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານການພັດທະນາຂະແໜງການເສດຖະກິດແລະການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍອຸດສະຫະກຳ.

 

UNIDO50

ນັບແຕ່ປີ 2001 ຫາປີ 2008, ອົງການ UNIDO ໄດ້ປະຕິບັດແຜນງານປະສົມປະສານການພັດທະນາພາກອຸດສະຫະກຳ. ໃນໄລຍະທີ 1 ຂອງການດຳເນີນການ, ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງການ UNIDO ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ບັນດາການສຶກສາວິໄຈຂະແໜງການຍ່ອຍເປັນຕົ້ນແມ່ນການປຸງແຕ່ງແລະຜະລິດອາຫານ, ການປຸງແຕ່ງໄມ້ແລະເຟີນິເຈີ, ການຜະລິດແຜ່ນແພແລະຕັດຫຍິບ, ການຜະລິດຫັດຖະກຳແລະການຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ພ້ອມດຽວກັນກໍສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດແລະທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງຂອງສປປລາວແລະການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ. ອົງການ UNIDO ຊ່ວຍເຮັດສຳເລັດບົດວິໄຈຈຸດດີ, ຈຸດອອ່ນ, ໂອກາດແລະຄວາມສ່ຽງຂອງບັນດາຂະແໜງອຸດສະຫະກຳຂອງປະເທດ, ພ້ອມດຽວກັນຮ່າງບົດແນະນຳໂດຍລວມໃນການພັດທະນາອຸດສະຫະກຳຂອງປະເທດແລະການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດແລະທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ຖືກຮ່າງຂຶ້ນ.  ໃນໄລຍະທີ 2 ຂອງການດຳເນີນການແຜນງານດັ່ງກ່າວແມ່ນເນັ້ນໃສ່ 4 ບຸລິມະສິດຄື:ນະໂຍບາຍອຸດສະຫະກຳແລະການຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ສະດວກວ່ອງໄວ; ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນແລະການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດແລະທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງຂອງສປປລາວ; ການຜະລິດສະອາດແລະຄວາມມີປະສິດທິຜົນໃນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງໂຮງຈັກໂຮງງານ; ຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າຫາຕະຫລາດຄ້າຂາຍ, ບັນດາການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນດ້ານການຄ້າແລະການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ. ອົງການ UNIDO ໄດ້ສຳເລັດການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ບັນດາວິຊາການຂອງກະຊວງອຸດສະຫະກຳແລະບັນດາວິຊາການຂອງອົງກອນສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດເປັນຕົ້ນແມ່ນສະພາການຄ້າແຫ່ງສປປລາວແລະສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສະໜັບສະໜູນຜູ່ປະກອບການທຸລະກິດລາວ-ອິນເດຍ.

ໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວນັ້ນສູນຜະລິດສະອາດແຫ່ງສປປລາວກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນພ້ອມດຽວນັ້ນກໍໄດ້ເລີ່ມການປະຕິບັດກິດຈະກຳສ້າງຄວາມອາດສາມາດແນ່ໃສ່ເພື່ອການສ້າງບັນດາມາດຕະຖານໃນການສົ່ງເສີມການຄ້າແລະການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານໃຫ້ບັນດາຫ້ອງວິໄຈໃຫ້ບັນດາວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດັ່ງທີ່ເປັນຜົນຂອງການດຳເນີນກິດຈະກຳມີຫລາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບການຮ່າງຂຶ້ນແລະມີບາງຈຳນວນກໍຖືກປະກາດນຳໃຊ້, ພ້ອມດຽວກັນມີບັນດາຫ້ອງວິໄຈແຫ່ງຊາດໄດ້ມີຄວາມພ້ອມໃນຮັບເອົາການກວດກາຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານຈາກສາກົນ.   

ໃນຊ່ວງປີນັບແຕ່ປີ 2009 ການປະຕິບັດໂຄງການຂອງອົງການ UNIDO ແມ່ນສືບຕໍ່ໃນໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການຄ້າອັນທີ່ລວມມີໄລຍະສາມຂອງໂຄງການພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນການສ້າງ

ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການຄ້າແລະໂຄງການຮ່ວມຂອງບັນດາອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການຄ້າເຊີ່ງເປັນໂຄງການສາທິດທີ່ໄດ້ຖືກສະເໜີຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງໃນເລື່ອງກາໝາຍຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ອາຫານປອດໄພແລະການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ. ໃນຊຸມປີດັ່ງກ່າວກໍຢັງເປັນຊ່ວງທີ່ຄວາມຕ້ອງການບັນດາໂຄງການກ່ຽວກັບການພັດທະນາສະພາບແວດລ້ອມແບບຢືນຍົງ ຂະຫຍາຍໂຕກວ້າງ. ໃນທິດທາງແລະນະໂຍບາຍຂອງການສະໜັບສະໜູນຂອງກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ, ອົງການ UNIDO ໄດ້ຮ່ວມກັບກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງແລະປະຕິບັດບັນດາໂຄງການກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດແລະການກຳຈັດສານຜິດຕົກຄ້າງ (POPs), ແຜນງານແຫ່ງຊາດໃນການປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສານ POPs ກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງເປັນໄລຍະ, ການສາທິດທົດລອງເຕັກໂນໂລຍີທີ່ດີເໝາະສົມທີ່ສຸດແລະວິທີການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ການໃຊ້ໝໍ້ຕົ້ມອາຍນ້ຳອຸດສະຫະກຳກໍໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພ້ອມດຽວກັນຫລັກສູດການຮຽນກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຍີໝໍ້ຕົ້ມອາຍນ້ຳອຸດສະຫະກຳສີຂຽວກໍໄດ້ຖືກນຳໄປສິດສອນຢູ່ມະຫາໄລແຫ່ງຊາດ. ຫວ່າງມໍໆ ມານີ້ໂຄງການພາກພື້ນກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນສານ POPs ຈາກການຈູດໃນທີ່ເປີດ ກໍໄດ້ເປີດໂຕໃນການປະຕິບັດໂຄງການ.

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ແລະ ເປັນປະເທດທີມີຕະຫຼາດພາຍໃນທີ່ນ້ອຍ, ດ້ວຍເຫດນີ້ ສປປ ລາວ ຈຳຕ້ອງສຸມໃສ່ການເພີ່ມທະວີດ້ານການຄ້າ ເຊີ່ງເປັນບຸລິມະສິດສຳຄັນອັນໜຶ່ງ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ. ການສ້າງຕັ້ງ ສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແມ່ນໂອກາດໃໝ່ອັນສຳຄັນໃຫ້ ສປປ ລາວໃນການເພີ່ມທະວີດ້ານການຄ້າກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ບັນດາປະເທດຮ່ວມຊາຍແດນ. ສະນັ້ນ, ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຕ້ອງໄດ້ຮັບການເສີມໃຫ້ເຂັ້ມແຂັງຮອບດ້ານຂຶ້ນ. ອົງການ UNIDO ສາມາດສະເໜີຄວາມເປັນຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານຂອງຕົນໃນການເຮັດສຳເລັດ ການສ້າງບັນດາມາດຕະຖານຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ, ການສ້າງກົນໄກການຢັ້ງຢືນແຫ່ງຊາດ, ແລະ ການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງມາດຕະຖານບັນດາຫ້ອງວິໄຈທົດລອງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ອົງກອນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.

ການພັດທະນາອຸດສະຫະກຳແບບຢືນຢົງ ແມ່ນບຸລິມະສິດສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງ ຂອງປະເທດ, ອົງການ UNIDO ດ້ວຍຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະໃນດ້ານອຸດສະຫະກຳສີຂຽວ ຈະເປັນສ່ວນສຳຄັນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍພັດທະນາພາກດັ່ງກ່າວນີ້. ສປປ ລາວ ພວມແນ່ໃສ່ການເຮັດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂອງຂະແໜງກະສິກຳຂອງປະເທດ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຂະແໜງດັ່ງກ່າວຈະມີຫລາຍໆ ພາກສ່ວນ ແລະ ອົງການ ມີການປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາຕະຫລອດມາ, ອົງການ UNIDO ກໍຢັງອາດສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າຕື່ມໂດຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແນໃສ່ ການພັດທະນາ ສ້າງທຸລະກິດກະສິກຳ ເຊິ່ງແມ່ນທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານໜຶ່ງຂອງອົງການ.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report