UNIDO marks its 50th anniversary_Lao

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາອຸດສະຫະກຳ

(ຢູນີໂດ)ໃນໂອກາດຄົບຮອບ 50ປີ ຂອງອົງການ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,1 ພະຈິກ 2016 

english button

ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອທຳອິດຂອງອົງການ UNIDO ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນສປປລາວແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ປີ 1968 ເຊິ່ງມີຈຸດສຸມໃນການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງອຸດສະຫະກຳຂອງປະເທດ. ໃນຊຸມປີ 1970 ແລະຕົ້ນຊຸມປີ 1980, ວຽກງານຫຼັກຂອງອົງການ UNIDO ທີ່ປະຕິບັດພາຍໃນສປປລາວແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການຂອງເສດຖະກິດໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳແລະຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ້ສຳເລັດຮູບ. ຫລັງຈາກຊຸມປີດັ່ງກ່າວນັ້ນອົງການ UNIDO ກໍໄດ້ພັກເຊົາການປະຕິບັດໂຄງການເປັນເວລາເກືອບ 10 ປີແຕ່ແລ້ວກໍໄດ້ກັບມາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອສປປລາວຄືນອີກຈົນຮອດປະຈຸບັນແລະໃນຊຸມປີ 1990 ວຽກງານຂອງອົງການ UNIDO ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານການພັດທະນາຂະແໜງການເສດຖະກິດແລະການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍອຸດສະຫະກຳ.

 

UNIDO50

ນັບແຕ່ປີ 2001 ຫາປີ 2008, ອົງການ UNIDO ໄດ້ປະຕິບັດແຜນງານປະສົມປະສານການພັດທະນາພາກອຸດສະຫະກຳ. ໃນໄລຍະທີ 1 ຂອງການດຳເນີນການ, ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງການ UNIDO ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ບັນດາການສຶກສາວິໄຈຂະແໜງການຍ່ອຍເປັນຕົ້ນແມ່ນການປຸງແຕ່ງແລະຜະລິດອາຫານ, ການປຸງແຕ່ງໄມ້ແລະເຟີນິເຈີ, ການຜະລິດແຜ່ນແພແລະຕັດຫຍິບ, ການຜະລິດຫັດຖະກຳແລະການຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ພ້ອມດຽວກັນກໍສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດແລະທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງຂອງສປປລາວແລະການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ. ອົງການ UNIDO ຊ່ວຍເຮັດສຳເລັດບົດວິໄຈຈຸດດີ, ຈຸດອອ່ນ, ໂອກາດແລະຄວາມສ່ຽງຂອງບັນດາຂະແໜງອຸດສະຫະກຳຂອງປະເທດ, ພ້ອມດຽວກັນຮ່າງບົດແນະນຳໂດຍລວມໃນການພັດທະນາອຸດສະຫະກຳຂອງປະເທດແລະການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດແລະທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ຖືກຮ່າງຂຶ້ນ.  ໃນໄລຍະທີ 2 ຂອງການດຳເນີນການແຜນງານດັ່ງກ່າວແມ່ນເນັ້ນໃສ່ 4 ບຸລິມະສິດຄື:ນະໂຍບາຍອຸດສະຫະກຳແລະການຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ສະດວກວ່ອງໄວ; ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນແລະການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດແລະທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງຂອງສປປລາວ; ການຜະລິດສະອາດແລະຄວາມມີປະສິດທິຜົນໃນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງໂຮງຈັກໂຮງງານ; ຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າຫາຕະຫລາດຄ້າຂາຍ, ບັນດາການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນດ້ານການຄ້າແລະການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ. ອົງການ UNIDO ໄດ້ສຳເລັດການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ບັນດາວິຊາການຂອງກະຊວງອຸດສະຫະກຳແລະບັນດາວິຊາການຂອງອົງກອນສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດເປັນຕົ້ນແມ່ນສະພາການຄ້າແຫ່ງສປປລາວແລະສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສະໜັບສະໜູນຜູ່ປະກອບການທຸລະກິດລາວ-ອິນເດຍ.

ໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວນັ້ນສູນຜະລິດສະອາດແຫ່ງສປປລາວກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນພ້ອມດຽວນັ້ນກໍໄດ້ເລີ່ມການປະຕິບັດກິດຈະກຳສ້າງຄວາມອາດສາມາດແນ່ໃສ່ເພື່ອການສ້າງບັນດາມາດຕະຖານໃນການສົ່ງເສີມການຄ້າແລະການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານໃຫ້ບັນດາຫ້ອງວິໄຈໃຫ້ບັນດາວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດັ່ງທີ່ເປັນຜົນຂອງການດຳເນີນກິດຈະກຳມີຫລາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບການຮ່າງຂຶ້ນແລະມີບາງຈຳນວນກໍຖືກປະກາດນຳໃຊ້, ພ້ອມດຽວກັນມີບັນດາຫ້ອງວິໄຈແຫ່ງຊາດໄດ້ມີຄວາມພ້ອມໃນຮັບເອົາການກວດກາຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານຈາກສາກົນ.   

ໃນຊ່ວງປີນັບແຕ່ປີ 2009 ການປະຕິບັດໂຄງການຂອງອົງການ UNIDO ແມ່ນສືບຕໍ່ໃນໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການຄ້າອັນທີ່ລວມມີໄລຍະສາມຂອງໂຄງການພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນການສ້າງ

ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການຄ້າແລະໂຄງການຮ່ວມຂອງບັນດາອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການຄ້າເຊີ່ງເປັນໂຄງການສາທິດທີ່ໄດ້ຖືກສະເໜີຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງໃນເລື່ອງກາໝາຍຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ອາຫານປອດໄພແລະການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ. ໃນຊຸມປີດັ່ງກ່າວກໍຢັງເປັນຊ່ວງທີ່ຄວາມຕ້ອງການບັນດາໂຄງການກ່ຽວກັບການພັດທະນາສະພາບແວດລ້ອມແບບຢືນຍົງ ຂະຫຍາຍໂຕກວ້າງ. ໃນທິດທາງແລະນະໂຍບາຍຂອງການສະໜັບສະໜູນຂອງກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ, ອົງການ UNIDO ໄດ້ຮ່ວມກັບກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງແລະປະຕິບັດບັນດາໂຄງການກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດແລະການກຳຈັດສານຜິດຕົກຄ້າງ (POPs), ແຜນງານແຫ່ງຊາດໃນການປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສານ POPs ກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງເປັນໄລຍະ, ການສາທິດທົດລອງເຕັກໂນໂລຍີທີ່ດີເໝາະສົມທີ່ສຸດແລະວິທີການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ການໃຊ້ໝໍ້ຕົ້ມອາຍນ້ຳອຸດສະຫະກຳກໍໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພ້ອມດຽວກັນຫລັກສູດການຮຽນກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຍີໝໍ້ຕົ້ມອາຍນ້ຳອຸດສະຫະກຳສີຂຽວກໍໄດ້ຖືກນຳໄປສິດສອນຢູ່ມະຫາໄລແຫ່ງຊາດ. ຫວ່າງມໍໆ ມານີ້ໂຄງການພາກພື້ນກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນສານ POPs ຈາກການຈູດໃນທີ່ເປີດ ກໍໄດ້ເປີດໂຕໃນການປະຕິບັດໂຄງການ.

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ແລະ ເປັນປະເທດທີມີຕະຫຼາດພາຍໃນທີ່ນ້ອຍ, ດ້ວຍເຫດນີ້ ສປປ ລາວ ຈຳຕ້ອງສຸມໃສ່ການເພີ່ມທະວີດ້ານການຄ້າ ເຊີ່ງເປັນບຸລິມະສິດສຳຄັນອັນໜຶ່ງ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ. ການສ້າງຕັ້ງ ສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແມ່ນໂອກາດໃໝ່ອັນສຳຄັນໃຫ້ ສປປ ລາວໃນການເພີ່ມທະວີດ້ານການຄ້າກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ບັນດາປະເທດຮ່ວມຊາຍແດນ. ສະນັ້ນ, ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຕ້ອງໄດ້ຮັບການເສີມໃຫ້ເຂັ້ມແຂັງຮອບດ້ານຂຶ້ນ. ອົງການ UNIDO ສາມາດສະເໜີຄວາມເປັນຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານຂອງຕົນໃນການເຮັດສຳເລັດ ການສ້າງບັນດາມາດຕະຖານຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ, ການສ້າງກົນໄກການຢັ້ງຢືນແຫ່ງຊາດ, ແລະ ການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງມາດຕະຖານບັນດາຫ້ອງວິໄຈທົດລອງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ອົງກອນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.

ການພັດທະນາອຸດສະຫະກຳແບບຢືນຢົງ ແມ່ນບຸລິມະສິດສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງ ຂອງປະເທດ, ອົງການ UNIDO ດ້ວຍຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະໃນດ້ານອຸດສະຫະກຳສີຂຽວ ຈະເປັນສ່ວນສຳຄັນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍພັດທະນາພາກດັ່ງກ່າວນີ້. ສປປ ລາວ ພວມແນ່ໃສ່ການເຮັດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂອງຂະແໜງກະສິກຳຂອງປະເທດ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຂະແໜງດັ່ງກ່າວຈະມີຫລາຍໆ ພາກສ່ວນ ແລະ ອົງການ ມີການປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາຕະຫລອດມາ, ອົງການ UNIDO ກໍຢັງອາດສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າຕື່ມໂດຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແນໃສ່ ການພັດທະນາ ສ້າງທຸລະກິດກະສິກຳ ເຊິ່ງແມ່ນທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານໜຶ່ງຂອງອົງການ.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure

Follow us on Twitter

UN in Lao PDR

RT @SGordonGibson: Her future depends on how many years of school she has finished, and one day she could be a teacher, a doctor, or an eng…

UN in Lao PDR

RT @UNEP: Break up for #ValentinesDay It's time to end your toxic relationship with single-use plastic and find a new love ❤️ for #CleanSe