ກອງປະຊຸມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂະບວນການໂຕະມົນ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ເພື່ອການພັດທະນາ

 ແກ່ ສປປ ລາວ 

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 8 ພະຈິກ 2016 

english button

 

ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ມີຄວາມມຸ້ງຫວັງໃນການ ສົ່ງເສີມ ຄວາມຄືບຫນ້າ ໃນການພັດທະນາ ແຫ່ງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມ ໂຕະມົນ ປະຈໍາປີ 2016.

 

RTIM press briefing resized

ທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ, ທ່ານ ນາງ ສິງຄຳ ຄົງສະຫວັນ, ຮອງເຈົ້າແຂວງໆວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອີມໂມເນັນ, ຜູ່ປະສານງານ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຜູ່ຕາງຫນ້າ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ທີ່ກ່າວປາໄສກັບສື່ມວນຊົນລາວ. ຮູບພາບ: UN Lao PDR / Ildiko Hamos-Sohlo 

ທີ່ ກະຊວງ ແຜນການແລະ ການລົງທືນ , ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ທີ່ 8 ພະຈິກ 2016 ໄດ້ຈັດພິທີຖະແຫລງຂ່າວໃນການ ກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2016ເຊິ່ງໃນວັນທີ່24-25 ພະຈິກ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ, ທີ່ຈະຈັດຂື້ນທີ່ ແຂວງ ວຽງຈັນ. ໃນການບັນລຸ ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສິງທ້າທາຍ ແລະ ຮ່ວມກັນປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ບູລີມະສິດຂອງ ການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ .

ກອງປະຊຸມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຕະມົນ ປະຈໍາປີ ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງ ຂະບວນການໂຕະມົນ ເຊິີງເປັນກົນໄກ ຫນື່ງໃນການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ, ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈັດຂື້ນເພື່ອຮ່ວມກັນຕົກລົງ ຕໍ່ບູລີມະສິດຂອງການພັດທະນາແລະຮ່ວມກັນສ້າງແຜນດຳເນີນງານ. ໃນກົນໄກຂອງ ຂະບວນການໂຕະມົນ ກໍ່ຍັງມີ 10 ຫນ່ວຍງານຂະແຫນງການ SWGs ເພື່ອປະສານງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານນຂອງການພັດທະນາ. ເຊິ່ງໃນປີ 2016 ເປັນປີ ທຳອິດ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ່ VIII ພ້ອມດ້ວຍ ວາລະຂອງການພັດທະນາສາກົນ ເຊັ່ນ ເປົ້າຫມາຍພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ເແມ່ນຫມາຍທີ່ສຳຄັນຂອງການພັດທະນາ SDG.

ດັ່ງທີ່ ທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການແລະ ການລົງທືນ ໄດ້ເຫນັ້ນວ່າ:  “10 ຫນ່ວຍງານຂະແຫນງການ SWG ແມ່ນກົນໄກຂອງຂະບວນການໂຕະມົນ ທີ່ສຳຄັນໃນການສະຫນັບສະຫນູນ ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຮ່ວມກັນ ທົບທວນ ຄວາມຄືບຫນ້າ ໃນການສະຫນັບສະຫນູນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ແຕ່ລະໄລຍະ ໃນລະດັບສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ.”

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ເພື່ອທົບທວນຄວາມຄືບຫນ້າດັ່ງກ່າວ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ຈະໄດ້ມີການແລກປ່ຽນ ຄໍາຄິດເຫັນນຳກັນ ຕໍ່ກັບບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ບູລີມະສິດຂອງການພັດທະນາໃນ ປີ 2017 ພ້ອມດ້ວຍ ທິດທາງໃນການປະສານງານກັນ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ, ການຄາດຄະເນ ແລະ ເລັ່ງໃສ່ ຜົນໄດ້ຮັບ. ເຊິ່ງຈະໄດ້ມີການ ສົນທະນາເປັນກຸ່ມໃນຫົວຂໍ້ ຕ່າງໆ ຂອງ ກັນພັດທະນາ ເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມສານເອົາເປົ້າຫມາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາ ແຫ່ງຊາດ ຂອງ ລັດຖະບານ, ການສ້າງແຜນດຳເນີນງານ ຂອງ ຖະແຫລງການ ວ່າດ້ວຍ ປະສິດທິຜົນຂອງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ , ຄວາມຄືບຫນ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ ຂອງ ວຽກງານຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ແລະ ການເຕີບໂຕ ສີຂຽວ ການປັບຕົວ ຕໍ່ກັບການ ປ່ຽນແປງດີນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ.

ທ່ານ ນາງ ຄາລີນາ ອີມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານ ຂອງ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ, ຜູ້ຕ່າງຫນ້າ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ: “ໃນປີນີ້ ມີຫລາຍສິ່ງທີ່ ທີ່ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸໄດ້  ເຊັ່ນ: ຜົນສຳເລັດ ຂອງ ກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ ໃນ ເດືອນ ກັນຍາ ທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງການພັດທະນາ ໃນການເຊື່ອມສານເອົາ ວາລະຂອງການພັດທະນາຂອງ ສາກົນ 2030 ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ່ VIII ເຊິ່ງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມທີ່ດີ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແມ່ນມີຄວາມເຂັມແຂງ, ທີ່ຫລາກຫລາຍ   ແລະ ກ້ວາງ.”

ທ່ານ ນາງ ສີງຄໍາ ຄົງສະຫວັນ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງ ວຽງຈັນໄດ້ກ່າວມີຄໍາເຫັນ “ ແຂວງ ວຽງຈັນ ແມ່ນກຽມພ້ອມ ຍິນດີບຕອນຮັບ ບັນດາຜູ້ແທນທັງຫມົດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ພ້ອມດ້ວຍການໃຫ້ ຄວາມຮ່ວມມືກັບການໃຫ້ຄວາມສະດວກຕ່າງດ້ານຫ້ອງປະຊຸມ ທຸກພັກ ແລະ ການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະຫນາມຕ່າງໆ ແລະ ການຕ້ອນຮັບອັນອົບອຸ່ນ ຈາກ ແຂວງ ວຽງຈັນ”

ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

  • ທ່ານ ມໍລະກົດ ວົງໄຊ, ຫົວຫນ້າພະແນກ ສປຊ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກ/ຊ ແຜນການແລະການລົງທືນ ໂທ: 021-222214, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ນາງ Ildiko Hamos-Sohlo, ຊ່ຽວສານ ການດ້ານການສື່ສານ, ຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ໂທ: 021 267 778, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report