ການກະກຽມເພື່ອ ຮັບປະກັນຄວາມສຳເລັດໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື

ເພື່ອການພັດທະນາ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 21 ພະຈິກ 2016

english button

 

ຫຼາຍກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອກະກຽມໃສ່ກອງປະຊຸມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕະມົນ ທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 24-25 ພະຈິກ ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ.

 

RTM 19 11 2013 ValterZiantoni 53

ຮູບພາບ: UNDP Lao PDR / Valter Ziantoni 

ການເຊື່ອມສານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ; ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການກະກຽມການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນບັນດາຫົວຂໍ້ສຳຄັນໃນກອງປະຊຸມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕະມົນທີ່ຈະມາເຖິງ ເຊິ່ງບັນດາຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຮັບການສົນທະນາແລກປ່ຽນໃນຫຼາຍກອງປະຊຸມ ເພື່ອກະກຽມໃສ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນດັ່ງກ່າວ.

ກອງປະຊຸມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕະມົນ ປະຈໍາປີ ຈະເປັນເວທີປຶກສາຫາລືວ່າ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ ພັດທະນາຈະມີການຮ່ວມມືກັນແນວໃດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບຸລິມະສິດການພັດທະນາ ແຫ່ງຊາດ. ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນການໂຕະມົນ ໃນປີ 2016 ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2017. ໝາກຜົນຕົ້ນຕໍຂອງກອງປະຊຸມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕະມົນ ປະຈໍາປີແມ່ນລັດຖະບານຈະຮັບຮອງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການວຽງຈັນໃນໄລຍະປີ 2016-2025 ຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມ ພັດທະນາອື່ນໆ . ແຜນການນີ້ໄດ້ລະບຸມາດຕະການສຳຄັນເພື່ອຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຈະຊ່ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ  VIII 

ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ແລະ ການທົບທວນດຳລັດວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບ ເລກທີ່ 75/ນຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນ ໃນອາທິດ  ທີ່ຜ່ານມານີ້. ບັນດາຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືລະດັບພາກພື້ນ ມີຄວາມຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ການລະດົມທຶນພາຍໃນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.  

ອີກກອງປະຊຸມໜຶ່ງໄດ້ຕອບຄຳຖາມທີ່ວ່າ ວາລະ ການພັດທະນາ 2030 ຂອງສາກົນ ເຊິ່ງແມ່ນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຈະນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເລັ່ງລັດການພັດທະນາປະເທດຊາດຄືແນວໃດ. ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຈະນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ແຕ່ຕົ້ນປີ 2016 ເຊິ່ງເປັນຄຳຮຽກຮ້ອງຈາກສາກົນ ເພື່ອຮ່ວມກັນລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ປົກປ້ອງໜ່ວຍໂລກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າໆ ຫມົດທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມຈະເລີນສີວິໄລ. ເປົ້າໝາຍກໍເພື່ອຫັນປ່ຽນໂລກສູ່ເສັ້ນທາງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ພາຍໃນປີ 2030.

ຂະບວນການໂຕະມົນລະດັບຊາດ ປະກອບມີ 10 ຂະແໜງການ ເຊິ່ງແມ່ນລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເປັນປະທານ ແລະປະທານຮ່ວມ ໄດ້ມີການສະຫນັບສະຫນູນ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ກອງປະຊຸມດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ. ກະທູ້ສຳຄັນທີ່ໄດ້ຮັບການກັ່ນຕອງໂດຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າສູ່ກອງປະຊຸມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕະມົນປະຈໍາປີ. 

ກອງປະຊຸມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕະມົນໃນປີນີ້ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອຈະໄດ້ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈະມີການຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ແລະ ການວາງສະແດງຜົນງານການພັດທະນາ ຈາກ 10 ຂະແໜງການທີ່ເປັນບຸລິມະສິດສຳລັບການພັດທະນາ.

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

  • ທ່ານ ມໍລະກົດ ວົງໄຊ, ຫົວຫນ້າພະແນກ ສປຊ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກ/ຊ ແຜນການແລະການລົງທືນ ໂທ: 021-222214, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ນາງ Ildiko Hamos-Sohlo, ຊ່ຽວສານ ການດ້ານການສື່ສານ, ຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ໂທ: 021 267 778, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report