ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ ຮັບຮອງແຜນດຳເນີນງານທີ່ເປັນ

ບູລິມະສິດການພັດທະນາ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 25 ພະຈິກ 2016

english button

 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2016 ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ເລັ່ງລັດການພັດທະນາ.

 

 

RTM2016 2 resized

ຮູບພາບ: UNDP Lao PDR 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2016 ທີ່ມີວາລະການດຳເນີນກອງປະຊຸມ 2 ມື້ ໄດ້ອັດລົງມື້ນີ້ດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ ໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນດຳເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

ໃນກອງປະຊຸມ, ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ເຈດຈຳນົງຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກັບເປົ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 8 ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ພາຍໃນປີ 2020. ມື້ນີ້, ໂດຍຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມຈາກພາກພື້ນ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນຫຼາຍຂົງເຂດຂະແໜງການກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເສດຖະກິດ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ.”          

ໃນນາມເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນໃນປີນີ້, ພະນະທ່ານ ວິດົງ ໄຊຍະສອນ, ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ, ໄດ້ກ່າວເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ຄະນະຜູ້ແທນຈາກສາກົນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຢ້ຽມຢາມໂຄງການພາກສະໜາມກ່ຽວກັບການຝຶກທັກສະສີມືແຮງງານ, ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ວຽກງານດ້ານສຸຂະພາບ ພາຍໃນແຂວງ ເຊິ່ງເປັນວາລະໜຶ່ງໃນກອງປະຊຸມ.

ຄວາມສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີນີ້  ແມ່ນການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກ່ຽວກັບບູລິມະສິດການພັດທະນາໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສະເພາະ ການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດເຂົ້າສູ່ແຜນດຳເນີນງານທີ່ເປັນຮູບປະທຳໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນ.

ທ່ານ ປອ. ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຕ່າງໆ ເພື່ອກະກຽມໃສ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປິນີ້: “ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທີ່ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ສ້າງແຜນດຳເນີນງານທີ່ຊັດເຈນໃນຂົງເຂດຂະແໜງການສຳຄັນໃນຕໍ່ໜ້າ.”.

ຄະນະຜູ່ແທນກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຊື່ອມສານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເຂົ້າໃນວາລະການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ, ລວມທັງແຜນພັດທະນາຂອງແຂວງ. ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ຕົ້ນປີນີ້ ເຊິ່ງເປັນຄຳຮຽກຮ້ອງຈາກສາກົນ ເພື່ອຮ່ວມກັນລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ປົກປ້ອງ    ໜ່ວຍໂລກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ຫມົດທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມຈະເລີນສີວິໄລ.

ປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອີມໂມເນັນ, ຜູ່ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຜູ່ຕາງຫນ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ:ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມ ເພື່ອເລັ່ງລັດການພັດທະນາ. ນີ້ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມທີ່ມີປະສິດທິຜົນກັບພາກພື້ນ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ”.

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນໄດ້ເຫັນດີຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບບາດກ້າວຕໍ່ໄປໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 4 ຂົງເຂດຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນຄື:

  1. ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
  2. ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ
  3. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
  4. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

ຫົວຂໍ້ສຳຄັນອື່ນໆທີ່ໄດ້ສົນທະນາໃນກອງປະຊຸມປະກອບມີ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການເຕີບໂຕທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ການຫຼຸດຜ່ອນໜີ້ສາທາລະນະ ແລະ ການປັບປຸງການເກັບລາຍຮັບ. ນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມກ່ຽວພັນລະຫວ່າງການພັດທະນາ ກັບ ສິດທິມະນຸດ, ຄວາມຍຸຕິທຳ, ການບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຊອກຫາວິທີການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມທີ່ມີປະສິດທິຜົນກັບພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອນຳເອົາຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ເຂົ້າມາແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນບູລິມະສິດການພັດທະນາ. ການແກ້ໄຂບັນຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເຊັ່ນ ການຄ້າມະນຸດ ກໍໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນສົນທະນາໃນກອງປະຊຸມ.

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

  • ທ່ານ ມໍລະກົດ ວົງໄຊ, ຫົວຫນ້າພະແນກ ສປຊ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກ/ຊ ແຜນການແລະການລົງທືນ ໂທ: 021-222214, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ນາງ Ildiko Hamos-Sohlo, ຊ່ຽວສານ ການດ້ານການສື່ສານ, ຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ໂທ: 021 267 778, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure