ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ ຮັບຮອງແຜນດຳເນີນງານທີ່ເປັນ

ບູລິມະສິດການພັດທະນາ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 25 ພະຈິກ 2016

english button

 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2016 ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ເລັ່ງລັດການພັດທະນາ.

 

 

RTM2016 2 resized

ຮູບພາບ: UNDP Lao PDR 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2016 ທີ່ມີວາລະການດຳເນີນກອງປະຊຸມ 2 ມື້ ໄດ້ອັດລົງມື້ນີ້ດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ ໂດຍລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນດຳເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

ໃນກອງປະຊຸມ, ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ເຈດຈຳນົງຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກັບເປົ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 8 ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ພາຍໃນປີ 2020. ມື້ນີ້, ໂດຍຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມຈາກພາກພື້ນ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນຫຼາຍຂົງເຂດຂະແໜງການກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເສດຖະກິດ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ.”          

ໃນນາມເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນໃນປີນີ້, ພະນະທ່ານ ວິດົງ ໄຊຍະສອນ, ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ, ໄດ້ກ່າວເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ຄະນະຜູ້ແທນຈາກສາກົນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຢ້ຽມຢາມໂຄງການພາກສະໜາມກ່ຽວກັບການຝຶກທັກສະສີມືແຮງງານ, ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ວຽກງານດ້ານສຸຂະພາບ ພາຍໃນແຂວງ ເຊິ່ງເປັນວາລະໜຶ່ງໃນກອງປະຊຸມ.

ຄວາມສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີນີ້  ແມ່ນການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກ່ຽວກັບບູລິມະສິດການພັດທະນາໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສະເພາະ ການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດເຂົ້າສູ່ແຜນດຳເນີນງານທີ່ເປັນຮູບປະທຳໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນ.

ທ່ານ ປອ. ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຕ່າງໆ ເພື່ອກະກຽມໃສ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປິນີ້: “ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທີ່ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ສ້າງແຜນດຳເນີນງານທີ່ຊັດເຈນໃນຂົງເຂດຂະແໜງການສຳຄັນໃນຕໍ່ໜ້າ.”.

ຄະນະຜູ່ແທນກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຊື່ອມສານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເຂົ້າໃນວາລະການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ, ລວມທັງແຜນພັດທະນາຂອງແຂວງ. ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ຕົ້ນປີນີ້ ເຊິ່ງເປັນຄຳຮຽກຮ້ອງຈາກສາກົນ ເພື່ອຮ່ວມກັນລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ປົກປ້ອງ    ໜ່ວຍໂລກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ຫມົດທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມຈະເລີນສີວິໄລ.

ປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອີມໂມເນັນ, ຜູ່ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຜູ່ຕາງຫນ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ:ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມ ເພື່ອເລັ່ງລັດການພັດທະນາ. ນີ້ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມທີ່ມີປະສິດທິຜົນກັບພາກພື້ນ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ”.

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນໄດ້ເຫັນດີຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບບາດກ້າວຕໍ່ໄປໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 4 ຂົງເຂດຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນຄື:

  1. ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
  2. ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ
  3. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
  4. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

ຫົວຂໍ້ສຳຄັນອື່ນໆທີ່ໄດ້ສົນທະນາໃນກອງປະຊຸມປະກອບມີ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການເຕີບໂຕທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ການຫຼຸດຜ່ອນໜີ້ສາທາລະນະ ແລະ ການປັບປຸງການເກັບລາຍຮັບ. ນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມກ່ຽວພັນລະຫວ່າງການພັດທະນາ ກັບ ສິດທິມະນຸດ, ຄວາມຍຸຕິທຳ, ການບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຊອກຫາວິທີການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມທີ່ມີປະສິດທິຜົນກັບພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອນຳເອົາຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ເຂົ້າມາແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນບູລິມະສິດການພັດທະນາ. ການແກ້ໄຂບັນຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເຊັ່ນ ການຄ້າມະນຸດ ກໍໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນສົນທະນາໃນກອງປະຊຸມ.

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

  • ທ່ານ ມໍລະກົດ ວົງໄຊ, ຫົວຫນ້າພະແນກ ສປຊ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກ/ຊ ແຜນການແລະການລົງທືນ ໂທ: 021-222214, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ນາງ Ildiko Hamos-Sohlo, ຊ່ຽວສານ ການດ້ານການສື່ສານ, ຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ໂທ: 021 267 778, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Follow the conversation

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure