ສປປ ລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຕໍ່ສູ້ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງເຊື້ອພະຍາດ

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 17 ພະຈິກ 2016

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັບປະເທດອື່ນໆໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ຄໍາປະຕິຍານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອັນຮີບດ່ວນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງເຊື້ອພະຍາດ (AMR).  ໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ໄດ້ເຮັດຂະບວນການປະຕິຍານນີ້ຂື້ນມາ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປະສານງານ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືສາມພາກສ່ວນລະຫວ່າງ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການພາຍຸສັດສາກົນ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ.

 

WHO article resized

ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປະຕິຍານ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງດ້ານການສະກັດກັ້ນການດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງເຊື້ອພະຍາດ. ຮູບພາບ: ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

 

ການດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງເຊື້ອພະຍາດ ເກີດຂື້ນເມື່ອເວລາທີ່ເຊື້ອຈຸລິນຊີສາມາດປ່ຽນແປງຕົນເອງ ໃຫ້ກາຍເປັນເຊື້ອພະຍາດທີ່ດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການປິ່ນປົວພະຍາດຊຶມເຊື້ອທີ່ເກີດຂື້ນກັບຄົນ ແລະ ສັດນັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ.  ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ເຄີຍໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດຊຶມເຊື້ອໄດ້ດີໃນຜ່ານມາ ແມ່ນນັບມື້ນັບຫລຸດລົງ.  ໃນຂະນະທີ່ການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເກີນຄວາມຈໍາເປັນໃນຂະແໜງການສຸຂະພາບຂອງຄົນ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ແຕ່ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເກີນຄວາມຈໍາເປັນໃນຂະແໜງການສຸຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດ.  ການດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງເຊື້ອພະຍາດ ສາມາດສົ່ງຕໍ່ມາຫາຄົນໄດ້ເມື່ອເວລາທີ່ຄົນເຮົາບໍລິໂພກຊີ້ນ.   

ການຮ່ວມມືສາມພາກສ່ວນລະຫວ່າງ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການພາຍຸສັດສາກົນ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ຢືນຢັນຕ່ື່ມອີກກ່ຽວກັບຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະສະກັດກັ້ນການດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ເພີ້ມທະວີຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາກ່ຽວກັບການດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງເຊື້ອພະຍາດ ເພື່ອຍຸດຕິການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນຄົນ ແລະສັດ.  ການຮ່ວມມືປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການດ້ານວຽກງານສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສັດ ແລະ ອານາໄມສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງເຊື້ອພະຍາດ.

ເລີ້ມແຕ່ປີ 2015, ອາທິດແຫ່ງການສ້າງຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນພະຈິກ ແນໃສ່ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຜົບກະທົບຂອງການດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງເຊື້ອພະຍາດ ຢູ່ໃນຄົນ, ສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແພດທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງຄົນ ແລະ ສັດ ລວມທັງເພສັດຊະກອນ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ເອົາໃຈໄສ່ຕື່ມອີກກ່ຽວກັບການສັ່ງ ແລະ ຈ່າຍຢາຕ້ານເຊື້ອ.  ເພື່ອສະຫຼອງອາທິດແຫ່ງການສ້າງຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປີນີ້,  ສປປ ລາວ ໂດຍມີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຮ່ວມກັນເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄັ້ງທໍາອິດຂື້ນ.  ກອງປະຊຸມນີ້້ໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມາຈາກທັງຂະແໜງການດ້ານວຽກງານສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສັດ ແນໃສ່ສ້າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອສະກັດກັ້ນການດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງເຊື້ອພະຍາດ.

ທ່ານນາງ ຈູລຽດ ເຟລດຊ, ຜູ້ຕ່າງໜ້າຂອງອົງການອະນາໄມໂລກປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນເພື່ອຕ້ານການດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງເຊື້ອພະຍາດ, ພວກເຮົາໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນເຫັນກໍລະນີທີ່ມີການດື້ຂອງເຊື້ອພະຍາດຕໍ່ກັບໝວດຢາຕ້ານເຊື້ອລະດັບລ່າສຸດໃນບົດລາຍງານຂອງຫຼາຍປະເທດ.  ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໃນມື້ນີ້, ແພດ ແລະ ພະຍາບານຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ມີຢາຕ້ານເຊື້ອເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດຊຶມເຊື້ອຮ້າຍແຮງອີກຕໍ່ໄປ. ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວເພື່ອກຽມພ້ອມຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທ້າທ້າຍເຫຼົ່ານີ້.  ແຕ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກພຽງຝ່າຍດຽວ ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການດື້ຕໍ່ຢາຂອງເຊື້ອພະຍາດນີ້ໄດ້.

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ຍິນດີທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮ່ວມມືກັນກັບອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການພາຍຸສັດສາກົນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການກະສິກໍາຢູ່ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ໃຫ້ຂະແໜງການນີ້ໄດ້ປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ຕິດຕາມຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຕາມທີ່ເຫັນວ່າຈໍາເປັນ, ກ່າວໂດຍ ທ່ານສະຕີເຟນ ຣູດກາດ, ຜູ້ຕ່າງໜ້າຂອງ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

 “ສາມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່າວມານັ້ນ ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແບບຍືນຍົງແຜນການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານສາກົນຂອງອົງການພາຍຸສັດສາກົນ.  ເພື່ອທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປ່ຽນແປງນັ້ນໃຫ້ສໍາເລັດຜົນ, ການຮ່ວມມືປະສານງານລະຫວ່າງພາກສ່ວນພາຍໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄື ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ເພື່ອຊີ້ນໍາທາງດ້ານພາກປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ ສໍາລັບຕໍ່ສູ້ສະກັດກັ້ນການດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ກ່າວໂດຍທ່ານຮີໂຣຟູມິ ກູຈີຕະ, ຜູ້ຕ່າງໜ້າຂອງອົງການພາຍຸສັດສາກົນປະຈ່າພາກພື້ນເອເຊັຍ ແລະ ປາຊີຟິກ.

ສາມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່າວມານັ້ນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າການຮ່ວມມືປະສານງານລະດັບສາກົນນີ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ ທາງດ້ານຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທາງການເມືອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ມີການຮ່ວມມືປະສານງານຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອຫຼີກລຽງໄພພິບັດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນທົ່ວໂລກ. 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report