ສາມອົງການຈັດຕັ້ງ ສປຊ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ

 

english button

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 12 ທັນວາ 2016

ອົງການ UNDP, UNFPA ແລະUNICEF  ຮ່ວມລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນໂຄງການຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງອົງການຂອງຕົນ ຮ່ວມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກລັດຖະບານ. 

 

CPD resized

(ຈາກຂວາຫາຊ້າຍ) ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ສຳລັບເດັກ ທ່ານນາງ ຫົງເວີຍ ກາວ, ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ທ່ານ ບາລາຊູບຣາມານຽມ ມູຣາລີ ແລະ ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ທ່ານນາງ ອູຣິກາ ເຣັນສຕຣອມ ລອຍ ຫຼັງການລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນໂຄງການຢູ່ ສປປ ລາວ.

ສາມອົງການຈັດຕັ້ງ ສປຊ ຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນໂຄງການ 5 ປີ ຮອບວຽນໃໝ່ຂອງຕົນ ໃນປີ 2017. ໂດຍສອດຄ່ອງກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ສປຊ ອື່ນໆ, ສາມອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວຈະປະຕິບັດຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບໄລະຍະປີ 2017-2021 ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການປະກອບສ່ວນໂດຍລວມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕໍ່ກັບການສະໜັບສະໜຸນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາທີ່ກຳນົດໂດຍລັດຖະບານ.

ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານໃນພິທີລົງນາມ, ພະນະທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມື້ນີເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນໜຶ່ງໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ສຳລັບໄລຍະປີ 2017-2021 ເປັນໄລຍະແຫ່ງການຊຸກຍູ້ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ ທີ່ທັນສະໄໝ ພາຍໃນປີ 2020. ທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ສາມອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ສາມອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ, ເຖິງວ່າຈະມີພາລະບົດບາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ກໍມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ ທີ່ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ສປຊ ອື່ນໆ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການບັນລຸໝາກຜົນຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ VIIIແລະ ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເຊິ່ງລວມທັງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ ທີ 18 ກ່ຽວກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ຈຸດປະສົງການພັດທະນາແຫ່ງຊາດອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້, ອົງການ UNDP, UNFPAແລະ UNICEFຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜຸນການປະຕິຮູບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ເຮັດວຽກດ້ານການຮ່ວມມື ໃຕ້-ໃຕ້. ອີກເປົ້າໝາຍໜຶ່ງທີ່ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນຂອງສາມອົງການ ກໍຄືການເຮັດວຽກເພື່ອໄວໜຸ່ມ ແລະ ກັບໄວໜຸ່ມ ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດ ເພາະ 60 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 25.

ແຜນດຳເນີນໂຄງການໃໝ່ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງອົງການUNDPຈະສຸມໃສ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍດັ່ງນີ້: ຄົນທຸກຍາກ ແລະ ຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະກັບໄປສູ່ຄວາມທຸກຍາກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ່ອອກແຮງງານໃນການຜະລິດກະສິກຳຢູ່ຊົນນະບົດ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ໃນ ຫຼື ໃກ້ກັບພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ. ໃນນີ້, ອົງການຈະສຸມໃສ່ໄວໜຸ່ມ,ໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມຍິງ, ເພື່ອພັດທະນາທັກສະ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ການບໍລິການຂອງພາກລັດ. ນອກຈາກນີ້, ອົງການກໍຈະເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື ໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ການຮ່ວມມືສາມຫຼ່ຽມ, ໂດຍສະເພາະກັບບັນດາປະເທດໃນອາຊຽນ. ໂດຍຜ່ານບົດບາດໃນຂະບວນການໂຕະມົນລະດັບຊາດ, ອົງການUNDP ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງການປ່ຽນແປງຢ່າງມີລະບົບ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ, ສົ່ງເສີມການສະໜອງທຶນເພື່ອການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນການນຳໃຊ້ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອສ້າງວກເຮັດງານທຳ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະການເຮັດວຽກ.

ສ່ວນແຜນດຳເນີນໂຄງການໃໝ່ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງອົງການUNFPAຈະສຸມໃສ່ປະຊາກອນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງບັນດາເຜົ່າໃນຊົນນະບົດ, ໄວລຸ້ນ ແລະ ໄວໜຸ່ມສາວ. ອົງການມີເປົ້າໝາຍຮັບປະກັນວ່າ ໄວໜຸ່ມຍິງ ຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຖືພາກ່ອນໄວ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງເຈົ້າໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການປະກອບສ່ວນການພັດທະນາເພື່ອອະນາຄົດຂອງ ສປປ ລາວ. ແຜນດຳເນີນໂຄງການໃໝ່ນີ້ຈະໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນຂອບການຮ່ວມມືດ້ານນະໂຍບາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ເທົ່າທຽມ. ນອກຈາກນີ້, ທາງອົງການຍັງຈະໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດລະດັບຊາດ ເພື່ອສະໜອງແພດຜະດຸງຄັນ ແລະ ສາມາດຜະລິດ, ວິເຄາະ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີການຈັດແບ່ງຢ່າງມີຄຸນນະພາບສູງ. ຫົວໃຈຂອງແຜນດຳເນີນໂຄງການ 5 ປີ ຂອງອົງການ ແມ່ນຮັບປະກັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ.  

ເປົ້າໝາຍລວມຂອງແຜນດຳເນີນໂຄງການໃໝ່ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງອົງການ ແມ່ນຮັບປະກັນວ່າ ເດັກນ້ອຍ, ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ, ຈະສາມາດຮັບສິດໃນການຢູ່ລອດ, ການພັດທະນາ ແລະ ການປົກປ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ໃນຂະນະທີ່ແຜນດຳເນີນໂຄງການຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະດັບຊາດ ໃນຂົງເຂດການສະໜັບສະໜຸນນະໂຍບາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂີດຄວາມສາມາດ, ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ຊ່ວຍປັບປຸງການສະໜອງບໍລິການ ຈະໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ 7 ແຂວງ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຫຼັງຈາກການວິເຄາະດ້ານຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງແຂວງຕ່າງໆ ຮ່ວມກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ: ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ສາລະວັນ, ອັດຕະປື ແລະ ເຊກອງ. ແຜນດຳເນີນໂຄງການໃໝ່ຂອງອົງການຈະເນັ້ນໃສ່ 5 ຂົງເຂດຕົ້ນຕໍ: ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພສະນາການ; ນໍ້າສະອາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ການສຶກສາ; ການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ; ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ, ເຊິ່ງລວມທັງການວິເຄາະດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ມູນ, ການສື່ສານເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວໜຸ່ມ. 

 

ຕິດຕໍ່:

  • ທ່ານ ມໍຣະກົດ ວົງໄຊ, ຫົວໜ້າພະແນກສະຫະປະຊາຊາດ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ: ໂທ: 021-222214, ອີ-ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ທ່ານນາງ  ອິດິໂກ ຮາໂມສ-ໂຊໂລ, ຊ່ຽວຊານການສື່ສານ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ: ໂທ: 021 267 778, ອີ-ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report