ບົດລາຍງານໃໝ່ສອງສະບັບປະເມີນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຢ່າງລາບລື້ນແມ່ນຂີດໝາຍທຳອິດຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ

english button

ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 13 ທັນວາ 2016

ບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນຸດເຫຼັ້ມທີ 5 ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບົດລາຍງານປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ປະຈຳປີ 2016 ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ານການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ (UNCTAD) ໄດ້ ຮັບການເປີດໂຕໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ໂດຍທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ທ່ານ ນາງ ກາລີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳສປປ ລາວ.  ງານເປີດໂຕບົດລາຍງານຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີການເຂົ້້າຮ່ວມໂດຍບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.

 

NHDRLDC resized

ບົດລາຍງານໃໝ່ສອງສະບັບທີ່ເປີດໂຕໃນມື້ນີ້.

ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 6 ຂອງພັກໃນປິ 1996, ຢູ່ໃນບັນດາຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນອັນສຳຄັນຂອງປະເທດ ລັດຖະບານລາວກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບບັນດາເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງການຫຼຸດພົ້ນ. ໂດຍມີຈຸດປະສົງຢາກສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ່ 8 (2016-2020) ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຮອດປີ 2025, ບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນຸດແຫ່ງຊາດເຫຼັ້້ມທີ 5 ນີ້ ໄດ້ສຸມໃສ່ຊອກຫາວິທີທາງເພື່ອຮັບປະກັນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຢ່າງລາບລື້ນ. ການອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງມີການເພີ່ມລະດັບການສຶກສາ ແລະ ທັກສະສີມືຂອງຄົນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ມີການປັບປຸງສຸກຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເພີ່ມລາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢ່າງຍືນຍົງ, ເຊິ່ງ ທັງໝົດນີ້ໃນທີ່ສຸດຈະນຳໄປສູ່ການພັດທະນາມະນຸດທີ່ສູງຂຶ້ນ”,ກ່າວໂດຍທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ປອ ກິແກ້ວ.

ບົດລາຍງານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າສປປ ລາວໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມານີ້, ໃນຂະນະທີ່ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກກໍ່ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 46% ໃນສົກປິ 1992/93 ມາເປັນ 23% ໃນສົກປີ 2012/13. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕໍ່ກັບເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດ ພັດມິຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະຫວ່າງບັນດາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງອອກໃນການຈຸກໂຕຂອງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດເຂີນໃນບາງພື້ນທີ່ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນທີ່ຫຼາຍຂອງຄ່າດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດຂອງແຕ່ລະແຂວງ

NHDR

ທ່ານປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳສປປ ລາວ ເປີດໂຕບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນຸດເຫຼັ້ມທີ 5 ຂອງ ສປປ ລາວ.

ລວມຍອດລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ ແລະ ຄ່າຂອງຕົວຊີ້ບອກດ້ານສຶກສາ ແລະ ສາທາຂອງ ສປປ ລາວກໍ່ມີທ່າອ່ຽງວ່າຈະບັນລຸມາດຖານການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນການປະເມີນຂອງຄະນະກຳມະການເພື່ອນະໂຍບາຍດ້ານການພັດທະນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນປີ 2018. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າທີ່ດີກໍ່ຕາມ, ແຕ່ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຍັງຂາດການຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງກິດຈະກຳເສດຖະກິດ ເພື່ອການຫຼຸດພົ້ນທີ່ລາບລື້ນ. ໂຄງປະກອບການສົ່ງອອກກໍ່ຍັງຈຳກັດ ແລະ ພູມຕ້ານທານຕໍ່ກັບການກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໄພທຳຊາດກໍ່ຍັງຕໍ່າ.

ບົດລາຍງານປະເທດດ້ອຍພັດທະນາປະຈຳປີ 2016 ຂອງອົງການ UNCTADໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນານັ້ນບໍ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍ ແຕ່ເປັນພຽງແຕ່ບາດກ້າວທຳອິດ. ເພື່ອຮັບມືກັບການສູນເສຍບັນດາການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສາກົນທີ່ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດ້ຮັບ ແລະ ປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນຕໍ່ໜ້າ ມັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງມີ ສິ່ງທີ່ບົດລາຍງານເອີ້້ນວ່າ ການຫຼຸດພົ້ນແບບມີກຳລັງຂັບເຄື່ອນກໍ່ຄື ຂະບວນການການປ່ຽນແປງທາງດ້ານໂຄງປະກອບເພື່ອເພີ່ມຜະລິດຕະພາບຂອງເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສຳລັບສປປ ລາວ ການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ຈະສ້າງກາລະໂອກາດໃນການເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ເສດຖະກິດ ໂດຍ ສົ່ງເສີມຂະແໜງການທີ່ ສປປ ລາວມີຄວາມໄດ້ປຽບໂດຍປຽບທຽບ ແລະ ການເຂົ້າໄປຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍການຜະລິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ສປປ ລາວ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ ຂອງການມີທຶນຮອນມະນຸດທີ່ຈຳກັດ, ມີກຳລັງແຮງງານທີ່ນ້ອຍ ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າໃນຂະແໜງການພັດທະນາມະນຸດ ເຊັ່ນ ສາທາ, ການສຶກສາ ແລະ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມທີ່ຈຳກັດ.

ເພື່ອດາວໂລດ ບົດລາຍງານປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ປະຈຳປີ 2016 ຂອງອົງການ UNCTADກະລຸນາເຂົ້າ:http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1664

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ປອ ສິດທິຣົດ ຣາຊະພົນ

ໂຄງການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຂຽນບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນຸດແຫ່ງຊາດ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ຊັ້ນ 5, ຕຶກໃໝ່, ຖະໜົນສຸພານຸວົງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 01001, ສປປ ລາວ

ໂທ: 856-21254827

ຫຼື

ໜ່ວຍງານການການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງອົງການ UNCTAD, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., http://unctad.org/press.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure