ພາລະໜ້າທີ່ຂອງແມ່ຍິງທີ່ແນມເບິ່ງບໍ່ເຫັນ: ການຕໍ້ສູ້ເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດທີ່ໜ້າພາກພູມໃຈ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ ຢູ່ໃນຂະແໜງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ຢູ່ໃນ ສປປລາວ 

 

english button

ວັນທີ: 01 ກຸມພາ 2017

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ

ໃນແຕ່ລະເຊົ້າ ນາງ ກອງ ແມ່ນຕື່ນແຕ່ເດິກເພື່ອກະກຽມອາຫານເຊົ້າ ແລະມ້ຽນມັດເຮືອນຊານສໍາລັບຄອບຄົວຂອງລາວຢູ່ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປລາວ. ເມື່ອຜົວ ແລະ ລູກໆຂອງລາວຕື່ນມາ ລາວກໍ່ຍັງມີວຽກທີ່້ຕ້ອງເຮັດຕໍ່ອີກຫຼາຍຊົ່ວໂມງ  ແລະ ຮີບຟ້າວໄປຕະຫຼາດເພື່ອຕັ້ງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຂ້າງຖະໜົນເພື່ອຂາຍໝາກໄມ້ສົດ ແລະ ເຂົ້າ ໜົມໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ກໍາລັງຟ້າວຟັ່ງໄປວຽກໃນຕອນເຊົ້າ. ຕອນນີ້ ນາງ ກອງ ແມ່ນມີຄວາມກັງວົນໃຈ ຍ້ອນວ່າມີຂ່າວວ່າ ຕະຫຼາດຈະໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແລະ ນາງ ຈະຖືກໃຫ້ບັງຄັບອອກຈາກຕະຫຼາດໄປ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າເຊົ່າຮ້ານຂອງນາງທີ່ແພງຂື້ນ. ຜົວຂອງນາງກອງ ແມ່ນມີລາຍຮັບແຮງງານທີ່ຕໍ່າ ແລະ ຖ້າບໍ່ມີທຸລະກິດນ້ອຍໆຂອງນາງ ລາວ ແລະ ຜົວຂອງລາວກໍຈະປະເຊີນກັບບັນຫາໃນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລູກສາວຂອງຕົນໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເປັນຢູ່ໃນຄອບຄົວ.

 

 

UN Women report launch1

ປັດໃຈສໍາຄັນ:

  • ແມ່ຍິງແມ່ນເປັນຕົວແທນຫຼາຍກ່ວາ 90 ເປີເຊັນ ຂອງຜູ້ຄ້າຢູ່ໃນຕະຫຼາດສົດໃນທົ່ວປະເທດ.
  • ແມ່ຄ້າມີລາຍຮັບປະມານ 100,000-500,000 ກີບ (12 – 62 ໂດລາສະຫະລັດ) ຄິດໄລ່ສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະວັນ.
  • ແມ່ຄ້າຕະຫຼາດຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນປະເຊີນກັບຄ່າເຊົ່າ ແລະ ຄ່າໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂື້ນ.
  • ແມ່ຍິງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປັນຕົວແທນຢູ່ໃນຂັ້ນຕັດສິນບັນຫາຢູ່ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ.
  • ແມ່ຍິງເຮັດວຽກບ້ານການເຮືອນ ແລະ ວຽກເບິ່ງແຍງຫຼາຍກ່ວາເພດຊາຍສີ່ທົບ.
  • ແມ່ຍິງແມ່ນຍັງເປັນຕົວແທນ 71 ເປີຊັນຂອງປະຊາກອນເຊິ່ງອາໄສການດໍາລົງຊີວິດເພິ່ງຕົນເອງທາງດ້ານກະສິກໍາ.

ໃນຖານະເປັນຜູ້ປະກອບການທີ່ເຮັດວຽກໜັກຄົນໜື່ງ ນາງກອງ ແມ່ນໄດ້ວາງແຜນສໍາລັບສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂື້ນກັບຕົນເອງແລ້ວ. “ຖ້າວ່າຄ່າເຊົ່າຂື້ນອີກ ຫຼາຍໆຄົນກໍ່ຈະຢູ່ບ່ອນນີ້ບໍ່ໄດ້. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍໄປຕະຫຼາດອື່ນ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ຕະຫຼາດບໍ່ສົນໃຈນໍາພວກເຮົາ,” ນາງ ກອງ ກ່າວ.

ນາງ ກອງບໍ່ແມ່ນຜູ້ດຽວທີ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ວິຕົກກັງວົນ ໃນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມໝັັ້ນຄົງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວຂອງຕົນ. ແມ່ຍິງຫຼາຍໆລ້ານຄົນຢູ່ທົ່ວໂລກແມ່ນພວມປະເຊີນບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍມີພື້ນຖານຈາກຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງດ້ານບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ. ກ່າວຄື ແມ່ຍິງແມ່ນຍັງບໍ່ຄວາມສະເໝີພາບ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ກໍາລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດສະເໝີພາບຂອງພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ດີ, ຄ່າຈ້າທີ່ເປັນທໍາ, ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ, ມີບໍານານທີ່ເໝາະສົມໃນເວລາເຖົ້າແກ່, ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ນໍ້າທີ່ສະອາດ.

ຂະແໜງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນຖືກຄອບງໍາໂດຍແມ່ຍິງລາວ ເຊັ່ນນາງ ກອງ ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຫຼາຍກ່ວາ 90 ເປີເຊັນຂອງແມ່ຄ້າຢູ່ໃນຕະຫຼາດສົດໃນທົ່ວປະເທດ. ແມ່ຍິງລາວ ແມ່ນປະເຊີນກັບຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຄືກັນກັບແມ່ຄ້າຕະຫຼາດຫຼາຍໆຄົນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ອາໄສຂະແໜງທຸລະກິດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ.

ໂດຍອີງຕາມສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ການຂາດໂອກາດທາງການສຶກສາ ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ການຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແມ່ນເປັນສິ່ງພັກດັນແມ່ຍິງໄປສູ່ຂະແໜງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງແມ່ຍິງຈໍານວນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນໜື່ງ ຫຼື ຫຼາຍກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ: ຊົນເຜົ່າ, ແຮງງານທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ, ທຸກຍາກ, ລະດັບການສຶກສາທີ່ຕໍ່າ, ມີຄວາມພິການ ຫຼື ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ. ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະເຊີນກັບອຸປະສັກທີ່ໃຫຍ່ຕໍ່ກັບວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ການບໍລິການ ແລະ ພື້ນຖານຂອງຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີ.

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ສປປລາວ ເພື່ອປັບປຸງສະຖານະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງໃນການສົ່ງເສີມເສດຖະກິດຂະໜາດໜ້ອຍ ແລະ ກາງຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຍົກສູງການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການພັດທະນາແຜນການ ແລະ ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຕ່າງໆ. ຄວາມຄືບໜ້າອື່ນໆແມ່ນລວມທັງການເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເພີ່ມຂື້ນຂອງແມ່ຍິງຢູ່ໃນຕະຫຼາດແຮງງານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຕ່າງໆແມ່ນຍັງຄົງມີຕໍ່ແມ່ຍິງລາວ. ຄວາມແຕກຕ່າງອັນໃຫຍ່ຫຼວງແມ່ນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນລະດັບການພັດທະນາຂອງຜູ່ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ແລະ ລະຫວ່າງກຸ່ມແມ່ຍິງ. ການພັກດັນເພື່ອກ້າວໄປຫານະໂຍບາຍທີ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງສໍາລັບ ນາງກອງ ແລະ ແມ່ຍິງຫຼາຍໆລ້ານຄົນທີ່ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂະແໜງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ຢູ່ໃນ ສປປລາວ ແມ່ນຍັງຄົງຕ້ອງເບິ່ງຕໍ່ໄປອີກ.

ບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ຮັບການຕີພິມ ໂດຍອົງການ UN Women ພາຍໄຕ້ຫົວຂໍ້, ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ 2015-2016: ການຫັນປ່ຽນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ເຮັດໃຫ້ສິດທິຂອງແມ່ຍິງເປັນຈິງ, ໄດ້ວິເຄາະເຖິງສະຖານະພາບປະຈຸບັນຂອງຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງຊາຍໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບມາດຕະການເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງວ່າງຕ່າງໆ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ນອກນັ້ນ ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຍັງໄດ້ເລັງໃສ່ມິຕິຕ່າງໆທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງໂລກທີ່ຕິດພັນກັບບົດບາດຍິງຊາຍ. ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສິ່ງທີ່ພົບເຫັນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ສະພາບຂອງແມ່ຄ້າຕະຫຼາດຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງເປັນການວິເຄາະສະພາບຂອງແມ່ຄ້າຕະຫຼາດ, ເປັນຄັ້ງທໍາອິດຢູ່ໃນສປປລາວ.

ກ່າວໃນພິທີເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ດຣ. ມີວະ ກາໂຕະ ຜູ້ອໍານວຍການ ອົງການ UN Women ປະຈໍາພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກ ເວົ້າວ່າ “ບົດລາຍງານໂດຍສະເພາະແມ່ນເບິ່ງກ່ຽວກັບ ທຸລະກິດທີ່ 'ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ' ຂອງວຽກດູແລເບິ່ງແຍງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ແລະ ວຽກເຮືອນ. ການປະກອບສ່ວນທີ່ແນມເບິ່ງບໍ່ເຫັນນີ້ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນເສົາຄໍ້າໃຫ້ແກ່ທັງໝົດຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ມັນແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີ່ແບກຫາບພາລະອັນນີ້.”

ການສຶກສາກ່ຽວກັບແມ່ຄ້າຕະຫຼາດຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພົບວ່າເຖິງຈະມີແມ່ຍິງເປັນຕົວແທນສ່ວນຫຼາຍ (ຫຼາຍກ່ວາ 90 ເປີເຊັນ) ຂອງແມ່ຄ້າຢູ່ໃນຕະຫຼາດສົດໃນທົ່ວປະເທດ, ບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນແມ່ນມັກບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ສິດສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກໜ່ວຍງານຕັດສິນບັນຫາ. ແມ່ຄ້າແມ່ນຍັງຄົງຂາດຈິດສໍານຶກ, ຄວາມຮັບຮູ້, ທັກສະ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ. ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ແມ່ຄ້າບາງຄົນເລືອກທີ່ຈະຕັ້ງຮ້ານຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ປະເຊີນຄວາມສ່ຽງ ເຊັ່ນວ່າ ຖືກຈັບກຸມ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ.

ສິ່ງທີ່ພົບເຫັນຈາກບົດລາຍງານຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສັດສ່ວນທີ່ຫຼວງຫຼາຍຂອງແມ່ຍິງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກ່ວາຜູ່ຊາຍ ລວມທັງວຽກທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ, ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ວຽກບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ສໍໍາລັບທຸລະກິດຄອບຄົວ.

ທ້າຍສຸດ ສິ່ງທີ່ພົບເຫັນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຈະບໍ່ເປັນທີ່ໜ້າແປກໃຈສໍາລັບແມ່ຍິງຄືກັບ ນາງ ກອງ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກອິດເມື່ອຍມາໝົດມື້ໃນການຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕາມຖະໜົນ ເມື່ອກັບຮອດບ້ານແລ້ວຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກເປັນແຮງງານໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງຄອບຄົວຂອງຕົນ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີຄວາມກັງວົນໃຈວ່າມື້ອື່ນນັ້ນຈະເປັນແນວໃດຕໍ່.

ບຸກຄົນຕິດຕໍ່:
ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກ 2015-2016: ໃນຫົວຂໍ້ ການຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດ ແລະ ການບັນລຸສິດທິຂອງແມ່ຍິງ:
ຕິດຕໍ່ ທ່ານ ນາງ ຢູມີໂກະ ຢາມາໂມໂຕ, ຊ່ຽວຊານ ປະຈໍາອົງການ UN Women, ບາງກອກ, ປະເທດໄທ
ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ໂທລະສັບ: 0066 0860707910

ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານ ການສຶກສາຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບສະພາບຂອງແມ່ຄ້າຕະຫຼາດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ.

ຕິດຕໍ່ ທ່ານ ຕິ່ງທອງ ເພັດສະວົງ, ອົງການ UN Women ປະຈໍາ ສປປລາວ
ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ໂທ: 856-21-267799
ມືຖື: 856-20-55612341

Sustainable Development Goals

E SDG Poster Tabloid resized

Look at our Exposure photo stories

Exposure screenshot resized

Watch the new film by UN in Lao PDR, 'This is Development'

SDG film thumbs

Read our new UN brochure

Follow the conversation

UN in Lao PDR

RT @UNFPA_Thailand: Thailand, UNFPA, Lao PDR are celebrating success in strengthening Lao midwifery educators in the past 6 months under th…