ພາລະໜ້າທີ່ຂອງແມ່ຍິງທີ່ແນມເບິ່ງບໍ່ເຫັນ: ການຕໍ້ສູ້ເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດທີ່ໜ້າພາກພູມໃຈ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ ຢູ່ໃນຂະແໜງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ຢູ່ໃນ ສປປລາວ 

 

english button

ວັນທີ: 01 ກຸມພາ 2017

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ

ໃນແຕ່ລະເຊົ້າ ນາງ ກອງ ແມ່ນຕື່ນແຕ່ເດິກເພື່ອກະກຽມອາຫານເຊົ້າ ແລະມ້ຽນມັດເຮືອນຊານສໍາລັບຄອບຄົວຂອງລາວຢູ່ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປລາວ. ເມື່ອຜົວ ແລະ ລູກໆຂອງລາວຕື່ນມາ ລາວກໍ່ຍັງມີວຽກທີ່້ຕ້ອງເຮັດຕໍ່ອີກຫຼາຍຊົ່ວໂມງ  ແລະ ຮີບຟ້າວໄປຕະຫຼາດເພື່ອຕັ້ງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຂ້າງຖະໜົນເພື່ອຂາຍໝາກໄມ້ສົດ ແລະ ເຂົ້າ ໜົມໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ກໍາລັງຟ້າວຟັ່ງໄປວຽກໃນຕອນເຊົ້າ. ຕອນນີ້ ນາງ ກອງ ແມ່ນມີຄວາມກັງວົນໃຈ ຍ້ອນວ່າມີຂ່າວວ່າ ຕະຫຼາດຈະໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແລະ ນາງ ຈະຖືກໃຫ້ບັງຄັບອອກຈາກຕະຫຼາດໄປ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າເຊົ່າຮ້ານຂອງນາງທີ່ແພງຂື້ນ. ຜົວຂອງນາງກອງ ແມ່ນມີລາຍຮັບແຮງງານທີ່ຕໍ່າ ແລະ ຖ້າບໍ່ມີທຸລະກິດນ້ອຍໆຂອງນາງ ລາວ ແລະ ຜົວຂອງລາວກໍຈະປະເຊີນກັບບັນຫາໃນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລູກສາວຂອງຕົນໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເປັນຢູ່ໃນຄອບຄົວ.

 

 

UN Women report launch1

ປັດໃຈສໍາຄັນ:

  • ແມ່ຍິງແມ່ນເປັນຕົວແທນຫຼາຍກ່ວາ 90 ເປີເຊັນ ຂອງຜູ້ຄ້າຢູ່ໃນຕະຫຼາດສົດໃນທົ່ວປະເທດ.
  • ແມ່ຄ້າມີລາຍຮັບປະມານ 100,000-500,000 ກີບ (12 – 62 ໂດລາສະຫະລັດ) ຄິດໄລ່ສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະວັນ.
  • ແມ່ຄ້າຕະຫຼາດຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນປະເຊີນກັບຄ່າເຊົ່າ ແລະ ຄ່າໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂື້ນ.
  • ແມ່ຍິງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປັນຕົວແທນຢູ່ໃນຂັ້ນຕັດສິນບັນຫາຢູ່ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ.
  • ແມ່ຍິງເຮັດວຽກບ້ານການເຮືອນ ແລະ ວຽກເບິ່ງແຍງຫຼາຍກ່ວາເພດຊາຍສີ່ທົບ.
  • ແມ່ຍິງແມ່ນຍັງເປັນຕົວແທນ 71 ເປີຊັນຂອງປະຊາກອນເຊິ່ງອາໄສການດໍາລົງຊີວິດເພິ່ງຕົນເອງທາງດ້ານກະສິກໍາ.

ໃນຖານະເປັນຜູ້ປະກອບການທີ່ເຮັດວຽກໜັກຄົນໜື່ງ ນາງກອງ ແມ່ນໄດ້ວາງແຜນສໍາລັບສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂື້ນກັບຕົນເອງແລ້ວ. “ຖ້າວ່າຄ່າເຊົ່າຂື້ນອີກ ຫຼາຍໆຄົນກໍ່ຈະຢູ່ບ່ອນນີ້ບໍ່ໄດ້. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍໄປຕະຫຼາດອື່ນ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ຕະຫຼາດບໍ່ສົນໃຈນໍາພວກເຮົາ,” ນາງ ກອງ ກ່າວ.

ນາງ ກອງບໍ່ແມ່ນຜູ້ດຽວທີ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ວິຕົກກັງວົນ ໃນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມໝັັ້ນຄົງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວຂອງຕົນ. ແມ່ຍິງຫຼາຍໆລ້ານຄົນຢູ່ທົ່ວໂລກແມ່ນພວມປະເຊີນບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍມີພື້ນຖານຈາກຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງດ້ານບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ. ກ່າວຄື ແມ່ຍິງແມ່ນຍັງບໍ່ຄວາມສະເໝີພາບ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ກໍາລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດສະເໝີພາບຂອງພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ດີ, ຄ່າຈ້າທີ່ເປັນທໍາ, ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ, ມີບໍານານທີ່ເໝາະສົມໃນເວລາເຖົ້າແກ່, ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ນໍ້າທີ່ສະອາດ.

ຂະແໜງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນຖືກຄອບງໍາໂດຍແມ່ຍິງລາວ ເຊັ່ນນາງ ກອງ ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຫຼາຍກ່ວາ 90 ເປີເຊັນຂອງແມ່ຄ້າຢູ່ໃນຕະຫຼາດສົດໃນທົ່ວປະເທດ. ແມ່ຍິງລາວ ແມ່ນປະເຊີນກັບຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຄືກັນກັບແມ່ຄ້າຕະຫຼາດຫຼາຍໆຄົນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ອາໄສຂະແໜງທຸລະກິດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ.

ໂດຍອີງຕາມສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ການຂາດໂອກາດທາງການສຶກສາ ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ການຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ແມ່ນເປັນສິ່ງພັກດັນແມ່ຍິງໄປສູ່ຂະແໜງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງແມ່ຍິງຈໍານວນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນໜື່ງ ຫຼື ຫຼາຍກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ: ຊົນເຜົ່າ, ແຮງງານທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ, ທຸກຍາກ, ລະດັບການສຶກສາທີ່ຕໍ່າ, ມີຄວາມພິການ ຫຼື ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ. ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະເຊີນກັບອຸປະສັກທີ່ໃຫຍ່ຕໍ່ກັບວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ການບໍລິການ ແລະ ພື້ນຖານຂອງຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີ.

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ສປປລາວ ເພື່ອປັບປຸງສະຖານະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງໃນການສົ່ງເສີມເສດຖະກິດຂະໜາດໜ້ອຍ ແລະ ກາງຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຍົກສູງການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການພັດທະນາແຜນການ ແລະ ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຕ່າງໆ. ຄວາມຄືບໜ້າອື່ນໆແມ່ນລວມທັງການເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເພີ່ມຂື້ນຂອງແມ່ຍິງຢູ່ໃນຕະຫຼາດແຮງງານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຕ່າງໆແມ່ນຍັງຄົງມີຕໍ່ແມ່ຍິງລາວ. ຄວາມແຕກຕ່າງອັນໃຫຍ່ຫຼວງແມ່ນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນລະດັບການພັດທະນາຂອງຜູ່ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ແລະ ລະຫວ່າງກຸ່ມແມ່ຍິງ. ການພັກດັນເພື່ອກ້າວໄປຫານະໂຍບາຍທີ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງສໍາລັບ ນາງກອງ ແລະ ແມ່ຍິງຫຼາຍໆລ້ານຄົນທີ່ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂະແໜງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ຢູ່ໃນ ສປປລາວ ແມ່ນຍັງຄົງຕ້ອງເບິ່ງຕໍ່ໄປອີກ.

ບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ຮັບການຕີພິມ ໂດຍອົງການ UN Women ພາຍໄຕ້ຫົວຂໍ້, ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ 2015-2016: ການຫັນປ່ຽນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ເຮັດໃຫ້ສິດທິຂອງແມ່ຍິງເປັນຈິງ, ໄດ້ວິເຄາະເຖິງສະຖານະພາບປະຈຸບັນຂອງຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງຊາຍໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບມາດຕະການເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງວ່າງຕ່າງໆ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ນອກນັ້ນ ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຍັງໄດ້ເລັງໃສ່ມິຕິຕ່າງໆທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງໂລກທີ່ຕິດພັນກັບບົດບາດຍິງຊາຍ. ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສິ່ງທີ່ພົບເຫັນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ສະພາບຂອງແມ່ຄ້າຕະຫຼາດຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງເປັນການວິເຄາະສະພາບຂອງແມ່ຄ້າຕະຫຼາດ, ເປັນຄັ້ງທໍາອິດຢູ່ໃນສປປລາວ.

ກ່າວໃນພິທີເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ດຣ. ມີວະ ກາໂຕະ ຜູ້ອໍານວຍການ ອົງການ UN Women ປະຈໍາພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກ ເວົ້າວ່າ “ບົດລາຍງານໂດຍສະເພາະແມ່ນເບິ່ງກ່ຽວກັບ ທຸລະກິດທີ່ 'ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ' ຂອງວຽກດູແລເບິ່ງແຍງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ແລະ ວຽກເຮືອນ. ການປະກອບສ່ວນທີ່ແນມເບິ່ງບໍ່ເຫັນນີ້ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນເສົາຄໍ້າໃຫ້ແກ່ທັງໝົດຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ມັນແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີ່ແບກຫາບພາລະອັນນີ້.”

ການສຶກສາກ່ຽວກັບແມ່ຄ້າຕະຫຼາດຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພົບວ່າເຖິງຈະມີແມ່ຍິງເປັນຕົວແທນສ່ວນຫຼາຍ (ຫຼາຍກ່ວາ 90 ເປີເຊັນ) ຂອງແມ່ຄ້າຢູ່ໃນຕະຫຼາດສົດໃນທົ່ວປະເທດ, ບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນແມ່ນມັກບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ສິດສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກໜ່ວຍງານຕັດສິນບັນຫາ. ແມ່ຄ້າແມ່ນຍັງຄົງຂາດຈິດສໍານຶກ, ຄວາມຮັບຮູ້, ທັກສະ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ. ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ແມ່ຄ້າບາງຄົນເລືອກທີ່ຈະຕັ້ງຮ້ານຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ປະເຊີນຄວາມສ່ຽງ ເຊັ່ນວ່າ ຖືກຈັບກຸມ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ.

ສິ່ງທີ່ພົບເຫັນຈາກບົດລາຍງານຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສັດສ່ວນທີ່ຫຼວງຫຼາຍຂອງແມ່ຍິງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກ່ວາຜູ່ຊາຍ ລວມທັງວຽກທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ, ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ວຽກບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ສໍໍາລັບທຸລະກິດຄອບຄົວ.

ທ້າຍສຸດ ສິ່ງທີ່ພົບເຫັນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຈະບໍ່ເປັນທີ່ໜ້າແປກໃຈສໍາລັບແມ່ຍິງຄືກັບ ນາງ ກອງ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກອິດເມື່ອຍມາໝົດມື້ໃນການຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕາມຖະໜົນ ເມື່ອກັບຮອດບ້ານແລ້ວຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກເປັນແຮງງານໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງຄອບຄົວຂອງຕົນ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີຄວາມກັງວົນໃຈວ່າມື້ອື່ນນັ້ນຈະເປັນແນວໃດຕໍ່.

ບຸກຄົນຕິດຕໍ່:
ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກ 2015-2016: ໃນຫົວຂໍ້ ການຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດ ແລະ ການບັນລຸສິດທິຂອງແມ່ຍິງ:
ຕິດຕໍ່ ທ່ານ ນາງ ຢູມີໂກະ ຢາມາໂມໂຕ, ຊ່ຽວຊານ ປະຈໍາອົງການ UN Women, ບາງກອກ, ປະເທດໄທ
ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ໂທລະສັບ: 0066 0860707910

ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານ ການສຶກສາຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບສະພາບຂອງແມ່ຄ້າຕະຫຼາດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ.

ຕິດຕໍ່ ທ່ານ ຕິ່ງທອງ ເພັດສະວົງ, ອົງການ UN Women ປະຈໍາ ສປປລາວ
ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ໂທ: 856-21-267799
ມືຖື: 856-20-55612341

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report