ທຸກໆວຽກ ແມ່ນວຽກຂອງແມ່ຍິງ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 9 ມີນາ 2017

ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງນັກຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ 21 ນ້ອງ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນຮູບພາບທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖ່າຍດ້ວຍຕົນເອງ ຖືກວາງຢູ່ເທິງ ໜ້າໂຕະໃນຫ້ອງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງສາກົນ ປະຈຳປີ 2017, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອແມ່ຍິງ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ ໄດ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງແມ່ຍິງ ໂດຍມີຫົວຂໍ້ວ່າ ແມ່ຍິງທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ແມ່ນແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກ”. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອອກໄປຖ່າຍຮູບຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ຮູບພາບທີ່ໄດ້ນັ້ນລ້ວນແຕ່ ບົ່ງບອກເຖິງການເຮັດວຽກຂອງແມ່ຍິງໃນການປະກອບອາຊີບຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ ເປັນແມ່, ພະຍາ ບານ, ແມ່ຄ້າຂາຍເຄື່ອງຕາມຫົນທາງ ແລະ ຊ່າງຕໍ່າຫູກ - ທຸກຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ປະກອບສ່ວນຕໍ່ກັບການພັດທະນາຂອງປະເທດ. 

IWD resized

ຮູບ: UN in Lao PDR

ມື້ນີ້, ຮູບພາບເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ສູ່ສາຍຕາມະຫາຊົນຢູ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ໂດຍທ່ານນາງ ວຽງສຸວັນ ພະໄຊສົມບັດ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ ເຊິ່ງເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ໂດຍມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງໃນຍຸກທີ່ມີການປ່ຽນແປງດ້ານວຽກງານ. ທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ນັກຮຽນມີຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນຢ່າງດີກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ. ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ວ່າ ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຕິດພັນກັບຊີວິດຂອງແມ່ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອຄອບຄົວທັງໃນເຮືອນ ແລະ ນອກເຮືອນ.” ນອກຈາກນັ້ນ, ງານດັ່ງກ່າວຍັງມີການສະແດງຂອງສິລະປິນລາວ ອາລຸນາ ເຊິ່ງໄດ້ຮ້ອງເພງທັງໝົດ ສີ່ເພງ ໂດຍຮ່ວມກັບນ້ອງໆນັກຮຽນ ເພື່ອຖ່າຍທອດຂໍ້ຄວາມທີ່ວ່າ ແມ່ຍິງມີອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບແມ່ຍິງ ເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້

ຮູບ: UN in Lao PDR

ການປະກອບສ່ວນວຽກງານຂອງເພດຍິງ ແມ່ນສູງຫຼາຍ ໃນ ສປປ ລາວ, ແມ່ຍິງກວມເອົາເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງກຳລັງແຮງງານທັງໝົດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼາຍກວ່າ 64 ເປີເຊັນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການສ້າງເສດຖະກິດ ຍັງຖືກຈັດເປັນຜູ້ເຮັດວຽກໃນຄອບຄົວໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ”. ຜູ້ເປັນແມ່ຮັບພາລະສອງເທົ່າ, ທັງເຮັດວຽກເປັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງເກືອບໝົດມື້ ແລະ ກັບບ້ານຕອນແລງກໍຕ້ອງໄດ້ດູແລຄອບຄົວ ແລະ ເຮັດວຽກເຮືອນການຊານທຸກຢ່າງ. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ, ແມ່ຍິງມີລາຍໄດ້ພຽງແຕ່ສອງສ່ວນສາມຂອງຜູ້ຊາຍເທົ່ານັ້ນໃນວຽກດຽວກັນ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຍັງມີບົດບາດໜ້ອຍໃນຂະບວນການການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຕໍາແໜ່ງຜູ້ນຳ. ທ່ານນາງ ເຟເດຣິກາ ເມເຈີ, ຮັກສາການຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວເຖິງແນວໂນ້ມນີ້ໃນບົດກ່າວປາໄສຂອງທ່ານນາງ: “ພວກເຮົາມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນລະດັບທີ່ດີ, ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ. ແມ່ຍິງສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເທົ່າທຽມທາງດ້ານລາຍໄດ້ ແລະ ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ.” 

ການສົ່ງເສີມການຮັບຮູ້ວຽກຂອງແມ່ຍິງໃນການດູແລຄອບຄົວໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ແລະ ການເຮັດວຽກໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ການລົງທຶນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງ ເປັນປັດໄຈສຳຄັນໃນການບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ໃນ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນີ້, ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງທີ່ສູງໃນການເປັນກຳລັງແຮງງານ ຈະຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບການເຂົ້າເຖິງສິດທິໃນການເຮັດວຽກທີ່ເທົ່າທຽມ, ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງທີ່ເປັນທຳ, ແລະ ມີຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ. ໃນງານ, ທ່ານນາງ ບັນດິດ ປຣະທຸມວັນ, ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ໄດ້ກ່າວເນັ້ນວ່າ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ພະຍາຍາມສຸດຂີດ ເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງທຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບສິດເທົ່າທຽມກັບຜູ້ຊາຍ.

ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເລີ່ມຈາກການເລືອກ. ການສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກຍິງ ເພື່ອຕາມຄວາມຝັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງເລືອກອາຊີບ ແມ່ນຫົວຂໍ້ສົນທະນາ ທີິ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນເພື່ອປະຊາກອນ ເຊິ່ງເປັນອີກງານໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນໃນອາທິດນີ້. ທຸກໆວຽກ ແມ່ນວຽກຂອງແມ່ຍິງ ແມ່ນຂໍ້ຄວາມສຳຄັນຂອງການສົນທະນາ, ໂດຍສິລະປິນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງລາວ ໄກ່ ໂອເວີແດນສ, ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ, ວຽກກິລາ, ວຽກດູແລຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ກໍໄດ້ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມ. 

ຮູບ: UN in Lao PDR

ຕົ້ນອາທິດນີ້, ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ທ່ານນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຂອງປະເທດ, ການບັນລຸແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 8 ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສາກົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຍັງໄດ້ຈັດພິທີຍ່າງເພື່ອສຸຂະພາບຂອງຄອບຄົວ ເຊິ່ງເປັນການລວມພະລັງກາຍ-ພະລັງໃຈ ເພື່ອເປັນການຢໍ້າເຕືອນວ່າ ເພື່ອສຸຂະພາບຊີວິດຄອບຄົວທີ່ດີ ແລະ ເສດຖະກິດລາວເຂັ້ມແຂງ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ.   

ຮູບ: UN in Lao PDR

ຮູບ: UN in Lao PDR

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ຕິດຕໍ່: 

ທ່ານນາງ ເອວີ ເມສແຊວ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອແມ່ຍິງ, 2059393889, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ທ່ານນາງ ເຂັມພອນ ເພົາຄຳແກ້ວ, ອົງການແຮງງານສາກົນ, 2056621760, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report