ສປຊ: ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງລະຫວ່າງການປົກຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ

english button

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 12 ພຶດສະພາ 2017

ຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີ ກ່າວໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີວ່າ ການປົກຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໄດ້ດີ ມີຄວາມສຳຄັນເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ. ຜົນສຳຫຼວດສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ປະຈຳປີ 2017 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີແນວໂນ້ມການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະທິດໃນທາງບວກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ສຳລັບປີ 2017, ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງໂລກ ແລະ ລັດທິປົກປ້ອງທາງການຄ້າ ທີ່ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ. 

 

Market

ຮູບພາບ: UN Lao PDR / Lou Sensouphone 

ດັ່ງທີ່ຫຼາຍປະເທດກຳລັງກ້າວສູ່ປີທີສອງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະປີ 2030 ເຊິ່ງກໍແມ່ນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເປັນຫຼັກ, ເສດຖະກິດທີ່ກຳລັງພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າ ຈະເຕີບໂຕ ຢູ່ທີ 5.0 ແລະ 5.1 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2017 ແລະ 2018 ຕາມລຳດັບ, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 4.9 ເປີເຊັນໃນປີກາຍ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນສຳຫຼວດ.

ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກໃນລະດັບກາງຕາມທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ນັ້ນ ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດທີ່ຈຳກັດ ໂດຍຜ່ານລັດທິປົກປ້ອງທາງການຄ້າ ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ການສຳຫຼວດປະເມີນວ່າ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເຕີບໂຕຂອງພາກພື້ນໂດຍສະເລ່ຍ ໃນປີ 2017 ສູງເຖິງ    1.2 ເປີເຊັນ.

ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງສູງ ຢູ່ທີ່6.9 ເປີເຊັນ ໃນປີ2016, ແຮງຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍແມ່ນການກໍ່ສ້າງໃນຂະແໜງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ.ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຄົງທີ່ຢູ່ທີ່ 6.8-6.9 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2017ແລະ 2018.ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກຳໄລຈາກຂະແໜງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜຸນລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ. ອີງໃສ່ຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີ, ການຄາດຄະເນໃນໄລຍະກາງອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຊາຍແດນຈີນ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໃນປະຈຸບັນ ເຊິ່ງຈະເສີມຂະຫຍາຍການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຊາຍແດນ.

ໃນພິທີເຜີຍແຜ່ຜົນສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວ ຢູ່ທີ່ບາງກອກ, ທ່ານນາງ ດຣ. ຊຳຊາດ ອັກຕາ  ຮອງເລຂາທິການແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ເລຂາທິການ ຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີ ໄດ້ເນັ້ນວ່າ ການປົກຄອງທີ່ດີກວ່າ ເພື່ອການລະດົມທຶນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງວາລະ ປີ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາງ ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ ຈະຕ້ອງເພິ່ງພາຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຫຼາຍກວ່າການເພີ່ມປະລິມານຊັບພະຍາກອນການຜະລິດພຽງຢ່າງດຽວ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ຈະຕ້ອງມີສະຖາບັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການປົກຄອງທີ່ດີກວ່າ. ນອກຈາກຮັບປະກັນການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງແລ້ວ, ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອແນໃສ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການເຕີບໂຕນີ້,”ທ່ານນາງ ດຣ. ອັກຕາ ກ່າວ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຸນນະພາບຂອງການປົກຄອງຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການເກັບລາຍຮັບ ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຕ້ອງການຢາກຈ່າຍພາສີ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກຄວາມຄິດເຫັນຂອງສາທາລະນະກ່ຽວກັບຄວາມມີປະສິດພາບໃນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ.ຜົນສຳຫຼວດຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອການປົກຄອງທີ່ດີກວ່າ, ສະໜັບສະໜຸນການຜະລິດ ແລະ ການແຈກຈາຍຂໍ້ມູນດ້ານງົບປະມານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນຕິດຕາມ, ການປະເມີນ ແລະ ການກວດສອບນະໂຍບາຍ ເຊິ່ງຖືເປັນສິ່ງຈຳເປັນຕໍ່ກັບການປົກຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ດາວໂລດບົດສຳຫຼວດhttp://www.unescap.org/publications/economic-and-social-survey-asia-and-pacific-2017

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ຄາທີ ແອວເລັສ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວສານມວນຊົນ, ພະແນກສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ການສື່ສານດ້ານນະໂຍບາຍ, ຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີ, ໂທ: (66) 9481 525 36 / ອີ-ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report