ສປຊ: ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງລະຫວ່າງການປົກຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ

english button

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 12 ພຶດສະພາ 2017

ຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີ ກ່າວໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີວ່າ ການປົກຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໄດ້ດີ ມີຄວາມສຳຄັນເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ. ຜົນສຳຫຼວດສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ປະຈຳປີ 2017 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີແນວໂນ້ມການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະທິດໃນທາງບວກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ສຳລັບປີ 2017, ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງໂລກ ແລະ ລັດທິປົກປ້ອງທາງການຄ້າ ທີ່ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ. 

 

Market

ຮູບພາບ: UN Lao PDR / Lou Sensouphone 

ດັ່ງທີ່ຫຼາຍປະເທດກຳລັງກ້າວສູ່ປີທີສອງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະປີ 2030 ເຊິ່ງກໍແມ່ນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເປັນຫຼັກ, ເສດຖະກິດທີ່ກຳລັງພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າ ຈະເຕີບໂຕ ຢູ່ທີ 5.0 ແລະ 5.1 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2017 ແລະ 2018 ຕາມລຳດັບ, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 4.9 ເປີເຊັນໃນປີກາຍ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນສຳຫຼວດ.

ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກໃນລະດັບກາງຕາມທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ນັ້ນ ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດທີ່ຈຳກັດ ໂດຍຜ່ານລັດທິປົກປ້ອງທາງການຄ້າ ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ການສຳຫຼວດປະເມີນວ່າ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເຕີບໂຕຂອງພາກພື້ນໂດຍສະເລ່ຍ ໃນປີ 2017 ສູງເຖິງ    1.2 ເປີເຊັນ.

ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງສູງ ຢູ່ທີ່6.9 ເປີເຊັນ ໃນປີ2016, ແຮງຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍແມ່ນການກໍ່ສ້າງໃນຂະແໜງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ.ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຄົງທີ່ຢູ່ທີ່ 6.8-6.9 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2017ແລະ 2018.ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກຳໄລຈາກຂະແໜງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜຸນລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ. ອີງໃສ່ຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີ, ການຄາດຄະເນໃນໄລຍະກາງອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຊາຍແດນຈີນ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໃນປະຈຸບັນ ເຊິ່ງຈະເສີມຂະຫຍາຍການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຊາຍແດນ.

ໃນພິທີເຜີຍແຜ່ຜົນສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວ ຢູ່ທີ່ບາງກອກ, ທ່ານນາງ ດຣ. ຊຳຊາດ ອັກຕາ  ຮອງເລຂາທິການແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ເລຂາທິການ ຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີ ໄດ້ເນັ້ນວ່າ ການປົກຄອງທີ່ດີກວ່າ ເພື່ອການລະດົມທຶນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງວາລະ ປີ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາງ ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ ຈະຕ້ອງເພິ່ງພາຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຫຼາຍກວ່າການເພີ່ມປະລິມານຊັບພະຍາກອນການຜະລິດພຽງຢ່າງດຽວ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ຈະຕ້ອງມີສະຖາບັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການປົກຄອງທີ່ດີກວ່າ. ນອກຈາກຮັບປະກັນການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງແລ້ວ, ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອແນໃສ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການເຕີບໂຕນີ້,”ທ່ານນາງ ດຣ. ອັກຕາ ກ່າວ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຸນນະພາບຂອງການປົກຄອງຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການເກັບລາຍຮັບ ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຕ້ອງການຢາກຈ່າຍພາສີ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກຄວາມຄິດເຫັນຂອງສາທາລະນະກ່ຽວກັບຄວາມມີປະສິດພາບໃນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ.ຜົນສຳຫຼວດຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອການປົກຄອງທີ່ດີກວ່າ, ສະໜັບສະໜຸນການຜະລິດ ແລະ ການແຈກຈາຍຂໍ້ມູນດ້ານງົບປະມານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນຕິດຕາມ, ການປະເມີນ ແລະ ການກວດສອບນະໂຍບາຍ ເຊິ່ງຖືເປັນສິ່ງຈຳເປັນຕໍ່ກັບການປົກຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ດາວໂລດບົດສຳຫຼວດhttp://www.unescap.org/publications/economic-and-social-survey-asia-and-pacific-2017

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ຄາທີ ແອວເລັສ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວສານມວນຊົນ, ພະແນກສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ການສື່ສານດ້ານນະໂຍບາຍ, ຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີ, ໂທ: (66) 9481 525 36 / ອີ-ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Follow the conversation

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure