ເຫດການຫວັດສາດ: ອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການວາງແຜນຄອຄົວຄັ້ງທຳອິດ ຢູ່ ສ ລາວ

english button

ຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 3 ພຶດສະພາ 2017 

ເຫດການປະວັດສາດ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນ ສປ ລາວ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນ ສຳລັບ ປະຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ແຜນງານການວາງແຜນຄອບຄົວ 2020 (FP2020) ເຊິ່ງແມ່ນຂະບວນການລະດັບສາກົນ ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການວາງແຜນຄອບຄົວ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ບັນດາອົງການຕ່າງໆໃນສະຫະປະຊາຊາດເຊັ່ນ: UNICEF, WHO ແລະ UNAIDS ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນຂະບວນ. 

UNFPA2014HR094 resized

ຮູບພາບ: UNFPA Lao PDR 

ການລົງທຶນໃສ່ການວາງແຜນຄອບຄົວ ປະກອບສ່ວເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມຈະເລີຮຸ່ງເຮືອງຂອງປະເທໃນໄລຍະຍາວ ພາຍໃຕ້ຂອບວາລະ 2030, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 8, ແຜນການສຳລັບອານາຄົດ.” ພະນະທ່ານ ດຣ. ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນກອງປະຊຸມ.

ໃນທົ່ວໂລກ, ການວາງແຜຄອບຄົວ ມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການປ້ອງກັນການຕາຍ ແລະ ການເຈັບເປັນຂອງແມ່. ຫລຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງແມ່ ແມ່ນບູລິມະສິດພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍ ກາພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໂດຍສະເພາະ ເປົ້າໝາຍທີ 3, ເນັ້ນໃສ່ການຮັປະກັນຊີວີດທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ສົ່ງເສີມການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ສຳລັບໝົດທຸກຄົ, ໃນທຸກໄວ​.

ການວາງແຜນຄອບຄົວ ເວົ້າວມແລ້ວ ສໜອງທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນແລະ ຄອບຄົວ, ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາວາງແຜນອະນາຄົດ ທີ່ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກການຖືພາ ແມ່ນມາຈາຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ທຸກການເກີດ ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ,” ອະທິບາຍ ໂດຍ ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ດ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ, ລັດຖະມົນຕີ, ກະວງສາທາລະນະສຸກ. ““​ພວກເຮົາ ເຫັນການຫລຸດລົງຂອງອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ ໃນ ສປ ລາວ ມາເປັນ 206 ຕໍ່ 100,000 ການເກີດ ໃນປີ 2015, ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫລຸດພົ້ນອກຈາກຖານພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020. ພວກເຮົາ ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍນີ້ໄດ້ ປາສະຈາກ ການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກາບໍລິການພະດຸງຄັນ.”

ເຖິງແມ່ນມີຄວາມຄືບດັ່ງກ່າວ, ພວເຮົາຍັງສືບຕໍ່ປະເຊີນໜ້າກັບຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ. ​ຢູ່ ສປ ລາວ, ​ອັຕາການຄວາມຕ້ອງການ ແຕ່ຂາດການສະໜອງໃນການວາງແຜຄອບຄົວ ແມ່ນຍັງສູງ ຢູ່ໃນດັບ 20 ​ສ່ຮ້ອຍແລະ ສູງເຖິງ 31 ສ່ວຮ້ອຍ ໃນບາງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ. ​ຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ຂາດການສະໜອງ ແມ່ນໝາຍເຖິງ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນ, ຫຼື ກຸ່ມເພດຍິງທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ ທີ່ຕ້ອງການຢາກເລື່ອນການມີລູກ ຫຼື ຢຸດເຊົາການຖືພາ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງວິທີການກຸມກຳເນີດໃດໆ.

ອັດຕາການເກີດໃນໄວໜຸ່ມແມ່ນ 76 ​ການເກີດມີຊີວິດ ຕໍ່ເດັກຍິງ ອາຍຸ 15-19 ປີ 1,000 ​ຄົນ. ​ອັດການນຳໃຊ້ວິທີຄຸມກຳເນີດ ຂອງໄວໜຸ່ມ ມີຽງແຕ່ 22.3 ​    ສ່ວນຮ້ອຍ, ​ແລະ ອັດຕາການ ບໍ່ຢາກມີລູກແຕ່ບໍ່ໃຊ້ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນ 22.6 ສ່ວຮ້ອຍ.

ລັດຖະບານ ສປ ລາວ ພວມປັບປຸງ ລວມທັງການຂະຫຍາຍການບໍລິການວາງແຜນຄອບຄົວ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເກີດໃນໄວໜຸ່ມ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງການການສະໜັບສະໜຸນຈາກ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ໄວໜຸ່ມຍິງໄດ້ຮຽນໜັງສືຈົນຈົບ, ມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ເພື່ອທັບມ້າງຕ່ອງໂສ້ຂອງຄວາມທຸກຍາກ ເຮົາຕ້ອງເລີ່ມປ່ຽນແປງຈາກມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ການວາງແຜນຄອບຄົວ ສ້າຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ປະກອບສ່ວນໃນການບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ເພີ່ອຳນາດໃນການຕັດສິນຂອງວກເຂົາ ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການສ້າງລາຍຮັບ,” ກ່າວໂດຍທ່ານ ປອກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ, ​ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ​ກະວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ຄຽງຄູ່ກັບ ອົງການ UNFPA, ​ປ ລາວ ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູຕໍ່ກັບແຜນງານການວາງແຜນຄອບຄົວ ຈາກ FP2020, ເຊິ່ງແມ່ນຂະວນການດັບສາກົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜັບສະໜູນ ຈາກຫລາຍປະເທຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ສຖາບັນຕ່າງໆ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ມູນລະນິທິ ສ.

ພາຍໃຕ້ FP2020, ປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໜັນສັນຍາ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການເມືອງ, ວມທັງການທົບທວນຄືນນໂຍສຸພາບຈະເລີນພັນຂອງປະເທດ ເພື່ອສົ່ງເສີມສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍການວາງແຜນຄອບຄົວ, ສ້າງຍຸດທະສາດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ  ແລະ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ  ສຳລັບການວາງແຜຄອບຄົວ.

ນອກຈາກນັ້ນ ສປ ລາວ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັນສັນຍາ ທາງດ້ານແຜນງານ ແລະ ການບໍລິການ, ​ລວມທັງການຂະຫຍາຍການບໍລິການວາງແຜນຄອບຄົວ ໃນລະດັບສຸກສາາ ແລະ ບ້ານ ເພື່ອເພີ່ມການເຂົ້າເຖິການບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ກັສຸຂະພາບຈະເລີພັນຂອງໄວໜຸ່ມ.

UNFPA, UNICEF ແລະ WHO ຂະຫຍາຍໂຄງການຮ່ວມຂອງ ສປຊ ວ່າດ້ວຍ ສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ທີ່ໄດ້ລວມເອົາສຸຂະພາບຂອງໄວຈະເລີນພັນ ສຳລັບປີ 2017-2020. ຢູ່ກອງປະຊຸມໄດ້ນຳເອົາບົດສະເໜີກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບແກ່ປວງຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍ SDG.

ມາດຕະການເພື່ອບັນລຸຄຳໝັນສັນຍາດັ່ງກ່າວ ມີຈຸດປະສົງໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍລັກ, ​ວມທັງຫລຸດອັດຕາການ ບໍ່ຢາກມີລູກແຕ່ບໍ່ໃຊ້ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວ ໃຫ້ເຫລືອພຽງ 13 ​ສ່ວນຮ້ອຍ ພາຍໃນປີ 2020 ​ແລະ ເພີ່ມອັດຕາການນຳໃຊ້ວິທີຄຸມກຳເນີດ ( ຈາກ 42 ​ສ່ວຮ້ອຍ ຫາ 65 ​ສ່ວຮ້ອຍພາຍໃນປີ 2020 - ສ່ວນຮ້ອຍອງແມ່ຍິງ ຫລື ຜົວຂອງລາວ ທີ່ກຳລັງນຳໃຊ້ວິທີຄຸມກຳເນີດຢ່າງໜ້ອຍວິທີໜຶ່ງ.

ສຸດທ້າຍແລ້ວ ພວກເຮົາຕ້ອງພິຈາລະນາການວາງແຜອບຄົວ ໃນຂອບສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ໂດຍລວ, ບໍ່ຽງແຕ່ຢູ່   ສປ ລາວ ແຕ່ໃນລະດັບສາກົນເຊັ່ນຽວກັນ. ບັນດາອົງການຕ່າງໆ ໃນ ສປຊ ຍິນດີທີ່ໃຫ້ການໜັບສະໜູນແກ່ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ສະໝັກໃຈ, ເພາະນີ້ຄືໜຶ່ງໃນສິດທິມະນຸດ” ​ກ່າໂດຍ ທ່ານ ນາງ Frederika Meijer, ​ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNFPA ປະຈຳ ສປ ລາ. 

ຂໍ້ມູເພີ່ຕື່ມ ຕີດຕໍ່

ສູຂໍ້ມູນຂ່າສານການແພດ, ກະວງສາທາ:  ທ່າວິສິດ ຄຳລືຊາ, ຮອຫົວໜ້າສູນ

Tel: +856 21 316 274

Fax: +856 21 316 273

Email: /Users/Oulayvanh/Downloads/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ອົງການ UNFPA:ທ່ານ ນາງ ໄກອຳນ ສິງຫາາດຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

Tel: +856 21 267 680                     

Fax: +856 21 267 799

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure