ເຫດການຫວັດສາດ: ອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການວາງແຜນຄອຄົວຄັ້ງທຳອິດ ຢູ່ ສ ລາວ

english button

ຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 3 ພຶດສະພາ 2017 

ເຫດການປະວັດສາດ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນ ສປ ລາວ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນ ສຳລັບ ປະຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ແຜນງານການວາງແຜນຄອບຄົວ 2020 (FP2020) ເຊິ່ງແມ່ນຂະບວນການລະດັບສາກົນ ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການວາງແຜນຄອບຄົວ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ບັນດາອົງການຕ່າງໆໃນສະຫະປະຊາຊາດເຊັ່ນ: UNICEF, WHO ແລະ UNAIDS ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນຂະບວນ. 

UNFPA2014HR094 resized

ຮູບພາບ: UNFPA Lao PDR 

ການລົງທຶນໃສ່ການວາງແຜນຄອບຄົວ ປະກອບສ່ວເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມຈະເລີຮຸ່ງເຮືອງຂອງປະເທໃນໄລຍະຍາວ ພາຍໃຕ້ຂອບວາລະ 2030, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 8, ແຜນການສຳລັບອານາຄົດ.” ພະນະທ່ານ ດຣ. ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນກອງປະຊຸມ.

ໃນທົ່ວໂລກ, ການວາງແຜຄອບຄົວ ມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການປ້ອງກັນການຕາຍ ແລະ ການເຈັບເປັນຂອງແມ່. ຫລຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງແມ່ ແມ່ນບູລິມະສິດພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍ ກາພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໂດຍສະເພາະ ເປົ້າໝາຍທີ 3, ເນັ້ນໃສ່ການຮັປະກັນຊີວີດທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ສົ່ງເສີມການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ສຳລັບໝົດທຸກຄົ, ໃນທຸກໄວ​.

ການວາງແຜນຄອບຄົວ ເວົ້າວມແລ້ວ ສໜອງທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນແລະ ຄອບຄົວ, ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາວາງແຜນອະນາຄົດ ທີ່ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກການຖືພາ ແມ່ນມາຈາຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ທຸກການເກີດ ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ,” ອະທິບາຍ ໂດຍ ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ດ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ, ລັດຖະມົນຕີ, ກະວງສາທາລະນະສຸກ. ““​ພວກເຮົາ ເຫັນການຫລຸດລົງຂອງອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ ໃນ ສປ ລາວ ມາເປັນ 206 ຕໍ່ 100,000 ການເກີດ ໃນປີ 2015, ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫລຸດພົ້ນອກຈາກຖານພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020. ພວກເຮົາ ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍນີ້ໄດ້ ປາສະຈາກ ການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກາບໍລິການພະດຸງຄັນ.”

ເຖິງແມ່ນມີຄວາມຄືບດັ່ງກ່າວ, ພວເຮົາຍັງສືບຕໍ່ປະເຊີນໜ້າກັບຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ. ​ຢູ່ ສປ ລາວ, ​ອັຕາການຄວາມຕ້ອງການ ແຕ່ຂາດການສະໜອງໃນການວາງແຜຄອບຄົວ ແມ່ນຍັງສູງ ຢູ່ໃນດັບ 20 ​ສ່ຮ້ອຍແລະ ສູງເຖິງ 31 ສ່ວຮ້ອຍ ໃນບາງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ. ​ຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ຂາດການສະໜອງ ແມ່ນໝາຍເຖິງ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນ, ຫຼື ກຸ່ມເພດຍິງທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ ທີ່ຕ້ອງການຢາກເລື່ອນການມີລູກ ຫຼື ຢຸດເຊົາການຖືພາ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງວິທີການກຸມກຳເນີດໃດໆ.

ອັດຕາການເກີດໃນໄວໜຸ່ມແມ່ນ 76 ​ການເກີດມີຊີວິດ ຕໍ່ເດັກຍິງ ອາຍຸ 15-19 ປີ 1,000 ​ຄົນ. ​ອັດການນຳໃຊ້ວິທີຄຸມກຳເນີດ ຂອງໄວໜຸ່ມ ມີຽງແຕ່ 22.3 ​    ສ່ວນຮ້ອຍ, ​ແລະ ອັດຕາການ ບໍ່ຢາກມີລູກແຕ່ບໍ່ໃຊ້ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນ 22.6 ສ່ວຮ້ອຍ.

ລັດຖະບານ ສປ ລາວ ພວມປັບປຸງ ລວມທັງການຂະຫຍາຍການບໍລິການວາງແຜນຄອບຄົວ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເກີດໃນໄວໜຸ່ມ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງການການສະໜັບສະໜຸນຈາກ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ໄວໜຸ່ມຍິງໄດ້ຮຽນໜັງສືຈົນຈົບ, ມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ເພື່ອທັບມ້າງຕ່ອງໂສ້ຂອງຄວາມທຸກຍາກ ເຮົາຕ້ອງເລີ່ມປ່ຽນແປງຈາກມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ການວາງແຜນຄອບຄົວ ສ້າຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ປະກອບສ່ວນໃນການບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ເພີ່ອຳນາດໃນການຕັດສິນຂອງວກເຂົາ ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການສ້າງລາຍຮັບ,” ກ່າວໂດຍທ່ານ ປອກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ, ​ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ​ກະວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ຄຽງຄູ່ກັບ ອົງການ UNFPA, ​ປ ລາວ ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູຕໍ່ກັບແຜນງານການວາງແຜນຄອບຄົວ ຈາກ FP2020, ເຊິ່ງແມ່ນຂະວນການດັບສາກົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜັບສະໜູນ ຈາກຫລາຍປະເທຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ສຖາບັນຕ່າງໆ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ມູນລະນິທິ ສ.

ພາຍໃຕ້ FP2020, ປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໜັນສັນຍາ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການເມືອງ, ວມທັງການທົບທວນຄືນນໂຍສຸພາບຈະເລີນພັນຂອງປະເທດ ເພື່ອສົ່ງເສີມສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍການວາງແຜນຄອບຄົວ, ສ້າງຍຸດທະສາດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ  ແລະ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ  ສຳລັບການວາງແຜຄອບຄົວ.

ນອກຈາກນັ້ນ ສປ ລາວ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັນສັນຍາ ທາງດ້ານແຜນງານ ແລະ ການບໍລິການ, ​ລວມທັງການຂະຫຍາຍການບໍລິການວາງແຜນຄອບຄົວ ໃນລະດັບສຸກສາາ ແລະ ບ້ານ ເພື່ອເພີ່ມການເຂົ້າເຖິການບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ກັສຸຂະພາບຈະເລີພັນຂອງໄວໜຸ່ມ.

UNFPA, UNICEF ແລະ WHO ຂະຫຍາຍໂຄງການຮ່ວມຂອງ ສປຊ ວ່າດ້ວຍ ສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ທີ່ໄດ້ລວມເອົາສຸຂະພາບຂອງໄວຈະເລີນພັນ ສຳລັບປີ 2017-2020. ຢູ່ກອງປະຊຸມໄດ້ນຳເອົາບົດສະເໜີກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບແກ່ປວງຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍ SDG.

ມາດຕະການເພື່ອບັນລຸຄຳໝັນສັນຍາດັ່ງກ່າວ ມີຈຸດປະສົງໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍລັກ, ​ວມທັງຫລຸດອັດຕາການ ບໍ່ຢາກມີລູກແຕ່ບໍ່ໃຊ້ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວ ໃຫ້ເຫລືອພຽງ 13 ​ສ່ວນຮ້ອຍ ພາຍໃນປີ 2020 ​ແລະ ເພີ່ມອັດຕາການນຳໃຊ້ວິທີຄຸມກຳເນີດ ( ຈາກ 42 ​ສ່ວຮ້ອຍ ຫາ 65 ​ສ່ວຮ້ອຍພາຍໃນປີ 2020 - ສ່ວນຮ້ອຍອງແມ່ຍິງ ຫລື ຜົວຂອງລາວ ທີ່ກຳລັງນຳໃຊ້ວິທີຄຸມກຳເນີດຢ່າງໜ້ອຍວິທີໜຶ່ງ.

ສຸດທ້າຍແລ້ວ ພວກເຮົາຕ້ອງພິຈາລະນາການວາງແຜອບຄົວ ໃນຂອບສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ໂດຍລວ, ບໍ່ຽງແຕ່ຢູ່   ສປ ລາວ ແຕ່ໃນລະດັບສາກົນເຊັ່ນຽວກັນ. ບັນດາອົງການຕ່າງໆ ໃນ ສປຊ ຍິນດີທີ່ໃຫ້ການໜັບສະໜູນແກ່ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ສະໝັກໃຈ, ເພາະນີ້ຄືໜຶ່ງໃນສິດທິມະນຸດ” ​ກ່າໂດຍ ທ່ານ ນາງ Frederika Meijer, ​ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNFPA ປະຈຳ ສປ ລາ. 

ຂໍ້ມູເພີ່ຕື່ມ ຕີດຕໍ່

ສູຂໍ້ມູນຂ່າສານການແພດ, ກະວງສາທາ:  ທ່າວິສິດ ຄຳລືຊາ, ຮອຫົວໜ້າສູນ

Tel: +856 21 316 274

Fax: +856 21 316 273

Email: /Users/Oulayvanh/Downloads/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ອົງການ UNFPA:ທ່ານ ນາງ ໄກອຳນ ສິງຫາາດຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

Tel: +856 21 267 680                     

Fax: +856 21 267 799

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Follow the conversation

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure