ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2017 ເລັ່ງໃສ່ການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ


english button

ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 22-23 ພະຈິກ 2017 ທີ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017 - ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດພິທີຖະແຫລງຂ່າວຂຶ້ນທີ່ ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2017 ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ່ 22-23 ພະຈິກ ທີ່ ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍສໍາລັບການພັດທະນາປະຈໍາປີ ແລະ ກໍານົດນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນສໍາລັບຂະແໜງການໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກ 4 ຫົວຂໍ້ທີ່ຕິດພັນກັບການບັນລຸແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ຄື: 1.  ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະການເຊື່ອມສານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; 2.  ການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງເອກະຊົນ ສໍາລັບ ການພັດທະນາ; 3.  ການລົງທຶນໃສ່ ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເຊິ່ງເປັນປັດໃຈສໍາຄັນ ໃນການພັດທະນາມະນຸດ; 4.  ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືແບບໃຕ້-ໃຕ້ ແລະການຮ່ວມມືແບບສາມຫຼ່ຽມ. 

ກອງປະຊຸມໄດ້ເຊື້ອເຊີນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຈາກ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນ 2017 ພ້ອມທັງຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າກໍານົດບູລິມະສິດສໍາລັບປີ 2018. ໃນປີໜ້າ, ຈະໄດ້ມີການປະເມີນກາງສະໄໝການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ໄລຍະ 2016-2020 ແລະ ກໍ່ເປັນປີທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການກະກຽມບົດລາຍງານແບບສະໝັກໃຈກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເພື່ອລາຍງານທີ່ກອງປະຊຸມລະດັບສູງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ຍັງຈະໄດ້ມີການປະເມີນສະຖານະພາບໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍການຫຼຸດພົ້ນໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2020.

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນກົນໄກຂອງຂະບວນການໂຕະມົນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສໍາເລັດສູງສຸດຂອງການພັດທະນາ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ ຍັງເປັນເວທີປືກສາຫາລື ແລະຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາບູລິມະສິດເພື່ອການພັດທະນາໃຫ້ສໍາເລັດຜົນຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ. ຂະບວນການໂຕະມົນ ໂດຍມີລັດຖະບານເປັນປະທານ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ກໍ່ຄື ອົງການສະຫະປະຊາດ ເປັນປະທານຮ່ວມ ມີ 10 ຫນ່ວຍງານຂະແຫນງການ (SWGs) ເປັນອົງປະກອບເພື່ອປະສານງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານຂອງການພັດທະນາ. ສ່ວນກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຄັ້ງນີ້ ແມ່ນກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມເພື່ອຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ໃນວັນທີ 22-23 ພະຈິກ 2017.

ທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ໄດ້ເຫນັ້ນວ່າ:  “ຂະບວນການໂຕະມົນ ແມ່ນເວທີທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ເຊິ່ງສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ມີການທົບທວນ, ປຶກສາຫາລືປະເດັນຕ່າງໆ, ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍານຳກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງລັດຖະບານ”.

ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ ຄາລີນາ ອີມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຜູ້ຕ່າງຫນ້າ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຊົມເຊີຍຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງລັດຖະບານໃນການກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງກໍ່ເປັນອີກຄັ້ງທີ່ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນໃນພັດທະນາທີ່ຄໍານຶງເຖິງທ້ອງຖິ່ນ. ກອງປະຊຸມປີນີ້ ກໍ່ເປັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ຈະໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເພື່ອມາເປັນຄະນະສົນທະນາ ໃນການແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ທິດທາງທີ່ຕິດພັນກັບ 4 ຫົວຂໍ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ເລັ່ງໃສ່ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໂດຍອີງໃສ່ຄໍາຂວັນ ບໍ່ປະຖິ້ມໃຜໄວ້ຂ້າງຫຼັງ”.

ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງໂຕະມົນ: http://rtm.org.la/

 

ພົວພັນຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່:

ທ່ານ ມໍລະກົດ ວົງໄຊ, ຫົວຫນ້າພະແນກ ສປຊ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກ/ຊ ແຜນການແລະການລົງທືນ ໂທ: 021-222214, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ນາງ Ildiko Hamos-Sohlo, ຊ່ຽວສານ ການດ້ານການສື່ສານ, ຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ໂທ: 021 267 778, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Follow the conversation

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure