ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2017 ທີ່ ປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ເລັ່ງໃສ່ການເພີ່ມທະວີການການຮ່ວມມືເພື່ອການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາພັດທະນາ ແລະ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ

english button

ທີ່ ແຂວງຈໍາປາສັກ ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2017 – ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2017 ຂຶ້ນທີ່ ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມໂດຍ ພະນະ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ຮ່າວລຽງ ຊູ, ຜູ້ຊ່ວຍເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ທັງເປັນເອກອະທິບໍດີຮັບຜິດຊອບພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍານະຄອນນິວຢອກ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ຈາກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຮັບກຽດຈາກ ທ່ານ ປອ. ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ປອ. ບຸນຖອງ ດີວິໄຊ, ເຈົ້າແຂວງໆຈໍາປາສັກ ແລະ ທ່ານ ນ. ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເປັນຄະນະປະທານກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2017 ຄັ້ງນີ້, ເຊິ່ງມີຜູ້ແທນລະດັບສູງຈາກລັດຖະບານ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ ຂະແໜງການ, ບັນດາທູດ-ທູຕານຸທູດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ລວມທັງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ກໍ່ຄື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 300 ກວ່າທ່ານ. 

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ການເປັນຄູ່ຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໂດຍໄດ້ກໍານົດເອົາ 4 ຫົວຂໍ້ສໍາລັບການປຶກສາຫາລືຄື: 1. ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດ ດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການເຊື່ອມສານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (ປພຍ); 2. ການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງເອກະຊົນ ສໍາລັບ ການພັດທະນາ; 3. ການລົງທຶນໃສ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບສໍາຄັນໃນການພັດທະນາມະນຸດ; 4. ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືແບບໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ການຮ່ວມມືແບບສາມຫຼ່ຽມ. ກ່ອນຮອດກອງປະຊຸມໂຕະມົນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນກ່ອນລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບ 4 ຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ; 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2017 ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ 2 ວັນຄື: ວັນທີ 22 ພະຈິກ 2017 ແມ່ນກອງປະຊຸມລະດັບວິຊາການ ເຊິ່ງໃນຕອນເຊົ້າໄດ້ຮັບຟັງຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ສົນທະນາໃນ 4 ຫົວຂໍ້ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ແລະ ໃນຕອນບ່າຍຂອງມື້ດຽວກັນ ຄະນະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຄງການພັດທະນາພາກສະໜາມ 3 ແຫ່ງ ຄື: 1) ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດ (ບ້ານແກ້ງຍາວ, ເມືອງບ່າຈຽງຈະເລີນສຸກ); 2) ໂຄງການປູກກາເຟ ຂອງສະຫະກອນການຜະລິດກາເຟ; ແລະ 3) ສູນຝຶກອົບຮົມສີມືແຮງງານພາກໃຕ້ ແຂວງຈໍາປາສັກ. 

ສໍາລັບວັນທີ 23 ພະຈິກ 2017 ແມ່ນກອງປະຊຸມລະດັບສູງ ເຊິ່ງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈໍາປີ 2017 ແລະ ໄດ້ເຫັນດີກ່ຽວກັບວຽກຈຸດສຸມ ສໍາລັບປີ 2018 ຂອງລັດຖະບານ; ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກະກຽມບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທັງ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມຕໍ່ການປະເມີນສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2018. ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນໍາເອົາ 4 ຫົວຂໍ້ຂອງປຶກສາຫາລືມາເປັນວຽກຈຸດສຸມ ເພື່ອກໍານົດເປັນທິດທາງນະໂຍບາຍໃນຕໍ່ໜ້າ.

ໃນບົດກ່າວເປີດບາງຕອນ, ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2017 ທີ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ແມ່ນມີເນື້ອໃນສໍາຄັນຍິ່ງ ເພາະວ່າ ເປັນກອງປະຊຸມ ທີ່ຈະໄດ້ປືກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຈະຫລຸດພົ້ນ ອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ, ຊຶ່ງໃນປີ 2018 ຄະນະກຳມະການ ພັດທະນານະໂຍບາຍ ຂອງ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ຈະມາດຳເນີນການປະເມີນດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ຈະເປັນກອງປະຊຸມເພື່ອແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການພັດທະນາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍອີງໃສ່ປັດໃຈທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນທີ່ມີຢູ່ ຕາມທິດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ຈຳປາສັກ”.

ທ່ານ ຮ່າວລຽງ ຊູ, ຜູ້ຊ່ວຍເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ທັງເປັນເອກອະທິບໍດີຮັບຜິດຊອບພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນມາຮ່ວມກອງປະຊຸມຈາກ ນະຄອນນິວຢອກ ກໍ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກເອກະຊົນ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: “ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ໃນລະດັບສາກົນແມ່ນໃນເວລາທີ່ລັດຖະບານເຂົ້າໃຈແຈ້ງວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກທຸລະກິດແມ່ນຫຍັງ ແລະ ພາກເອກະຊົນກໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າບູລິມະສິດຂອງການພັດທະນາແມ່ນຫຍັງ, ທັງສອງຝ່າຍກໍ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຈິ່ງມີຄວາມດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮັບຟັງວ່າຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ ກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວໄດ້ມີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນຢ່າງກົງໄປກົງມາຫຼາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືໃຫ້ມີຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບຈິ່ງເປັນກຸນແຈສໍາຄັນຂອງການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”. ເຊິ່ງໃນການເດີນທາງມາຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ຮ່າວລຽງ ຊູ ໄດ້ມາພັກຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນໄລຍະ 3 ມື້.

ທ່ານ ປອ. ບຸນຖອງ ດີວິໄຊ, ເຈົ້າແຂວງໆຈໍາປາສັກ ໃນນາມເປັນແຂວງເຈົ້າພາບ ກໍ່ໄດ້ກ່າວໃນບົດກ່າວຕ້ອນຮັບບາງຕອນວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າ ຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ການຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປະຈໍາປີ 2017 ນີ້, ຈະມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍ ຕໍ່ແຂວງຈໍາປາສັກຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ເພາະວ່າ ກອງ ປະຊຸມ ຈະກາຍເປັນເວທີແຫ່ງການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ, ບົດຮຽນ, ປະສົບການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງຫົວໜ່ວຍເອກະຊົນ ກໍຄື ບົດຮຽນຂອງບາງປະເທດໃນເຂດ CLV ນໍາອີກ; ທັງໝົດນັ້ນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ີມທະວີການເປັນຄູ່ຮ່ວມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ”. 

ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານ ປອ. ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກໍ່ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມວ່າ: “ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີສາມາດປະຕິບັດການຮ່ວມມືໄດ້ 419,3 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 3.518,38 ຕື້ກີບ ແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີຈະປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 962.7 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 8.078 ຕື້ກີບ (ມະຕິສະພາ 8.629 ຕື້ກີບ). ຕົວເລກການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ຫຼື ODA ດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2018 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ມີການກະກຽມສະຫຼຸບກາງສະໄໝການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ເຊິ່ງ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2017 ໃນຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນອີກເຫດການໜື່ງທີ່ສໍາຄັນ ໃນການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍທຶນຮອນ ກໍ່ຄືການຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງກວ່າເກົ່າ”.

ໃນບົດກ່າວມີຄໍາເຫັນບາງຕອນ, ທ່ານ ນ. ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການພົວພັນກັນ ລະຫວ່າງແຜນໃນຕໍ່ໜ້າທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃນກອງປະຊຸມ ກັບ ບັນດາຄາດໝາຍໃນປີໜ້າວ່າ: ໃນປີ 2018, ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຖືກປະເມີນໂດຍ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເງື່ອນໄຂຂອງການຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ເຊິ່ງປີ 2018 ຍັງເປັນປີທໍາອິດຂອງການສ້າງບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ເຊິ່ງຈະໄດ້ນໍາໄປລາຍງານທີ່ກອງປະຊຸມການເມືອງລະດັບສູງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2018. ສະນັ້ນ, ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າພວກເຮົາໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃນກອງປະຊຸມມື້ນີ້ ຈະຊ່ວຍປູທາງໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້”.

ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ມີລັກສະນະສ້າງສັນ ເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍຜົນສໍາເລັດອັນສະຫງ່າງາມ ແລະ ໄດ້ປິດລົງໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2017.

ພາຍຫຼັງທີ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີສໍາເລັດແລ້ວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຈະໄດ້ນໍາພາ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2017 ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອລາຍງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມໂດຍສັງເຂບ.

 

ພົວພັນຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່:

• ທ່ານ ມໍລະກົດ ວົງໄຊ, ຫົວຫນ້າພະແນກ ສປຊ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກ/ຊ ແຜນການແລະການລົງທືນ ໂທ: 020-22448892, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• ນາງ Ildiko Hamos-Sohlo, ຊ່ຽວສານ ການດ້ານການສື່ສານ, ຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ໂທ: 020-77177913, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• ທ່ານ ສົມຄິດ ຄູນປະເສີດ, ຜູ້ຊ່ວຍດ້ານການສື່ສານ, ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ, ໂທ: 20-77711874, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report