ວັນສາກົນຕ້ານເອດປີ 2017 ພາຍໄຕ້ຄຳຂວັນ “ສິດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ”

english button

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 1 ທັນວາ 2017 

 

ເນື່ອງໃນວັນສາກົນຕ້ານເອດປີ 2017 ພາຍໄຕ້ຄຳຂວັນ ສິດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ຈໍານວນ 36.7 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກທີ່ກໍາລັງປະເຊີນໃນການໃຊ້ສິດຂອງພວກເຂົາໃຫ້ປະກົດເປັນຈິງ.

ສິດໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບສິດທິຫລາຍດ້ານ ຮ່ວມທັງການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ, ມີທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ, ອາຫານການກິນ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກປອດໄພ

ທ່ານນາງ ກາອາຣິນາ ອີໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາດຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນລາວຈະມີອັດຕາການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີຕໍ່າ, ທີມງານອົງການສະປະຊາຊາດ ພາຍໄຕ້ການນຳພາຂອງ ອົງສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານເອດ, ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການສະປະຊາຊາດເພື່ອປະຊາກອນໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄູ່ຮ່ວມງານໃຫ້ສຸ່ມໃສ່ການເຮັດວຽກກັບກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສຸງ. ພ້ອມດຽວກັນກໍ່ຍັງເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກຸ່ມອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍບໍ່ປະຜູ້ໃດຜູ້ໜື່ງໄວ້ໃນການໂຕ້ຕອບບັນຫາເອດ. ປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງລວມມີໄວໜຸ່ມ ຮ່ວມທັງໄວໜຸ່ມຍິງ, ແລະ ປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍເປັນຜູ້ທີ່ພົບກັບອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການປິ່ນປົວເຊື້ອເຮສໄວວີ ແລະ ສຸຂະພາບອື່ນໆ

ເມຍຂອງລູກຄ້າສາວບໍລິການທາງເພດ ແລະ ປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍຈາກເຊື້ອເຮສໄວວີ ຕັ້ງແຕ່ມີການລາຍງານການຕິດເຊື້ອປີ 1990 ຈົນຮອດປະຈຸບັນ. ທ່າອ່ຽງການລາຍງານຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມສູງຂື້ນໃນກຸ່ມແມ່ຍິງອາຍຸ 15-24 ປີ. ກຸ່ມແມ່ຍິງຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ເຊື້ອເຮສໄວວີ ຢູ່ ສປປລາວ.

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ, ຍຸດທະສາດການຕ້ອບໂຕ້ບັນຫາເອດໄດ້ ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ແຊກເຂົ້າໃນວາລະການບັນລຸເປົ້າການພັດທະນາແບບຢືນຍົງພາຍໃນປີ 2030.

ດຣ ຈຸເລດເຟເຊີ, ຫົວໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກປະຈຳລາວ ຢືນຢັນວ່າ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການເຂົ້າເຖິງປະກັນສຸຂະພາບເພື່ອໝົດທຸກຄົນ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຕ້ອງຮ່ວມເອົາໝົດທຸກຄົນ ແລະ ບໍ່ປະປ່ອຍຜູ້ໃດໜຶ່ງ. ອົງການອະນາໄມໂລກກໍາລັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ຄວາມປອດໄພ, ປະສິດຕິພາບ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດຈ່າຍໄດ້ສຳລັບການບໍລິການກ່ຽວກັບເຮສໄອວີ, ຢາ, ການບົ່ງມະຕິ ແລະ ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບອື່ນໆ ສຳລັບຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຸດ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຊື່ອມສານການບໍລິການກ່ຽວກັບເຮສໄວວີເຂົ້າໃນການບໍລິການດ້ານອື່ນໆ ເຊັ່ນ ພະຍາດວັນນະໂລກ, ອັກເສບຕັບ, ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ.

ການຕ້ອບໂຕ້ບັນຫາເອດມີຄວາມຄືບໜ້າພໍສົມຄວນ ຈາກຕົວເລກຄາດຄະເນລ້າສຸດ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ຫລຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 1000 ຄົນ ໃນປີ 2016 ແລະ ຄາດຄະເນວ່າຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄວວີທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ລາວປະມານ 11,500 ຄົນ ໃນນີ້ ມີ 65 ເປີເຊັນຮູ້ວ່າຕົນເອງຕິດເຊື້ອ ແລະ ມີພຽງ 41 ເປີເຊັນ ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນທົ່ວປະເທດເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານ (ARV) ເຊີ່ງຕົວເລກດັ່ງກ່າວຍັງຕໍ່າຫລາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ເປົ້າໝາຍການປີ່ນປົວຂອງໂລກ.

ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ຜູ້ຊຽວຊານດ້ານພະຍາດເອດໄດ້ເຕື່ອນວ່າ ມັນໄວເກີນໄປສຳລັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນຈະຖອນການສະໜັບສະໜູນຈາກວຽກງານໂຕ້ຕອບບັນຫາພະຍາດເອດ. 10 ປະເທດຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີ ປາຊີຟິກ ລວມກັນມີຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ກວມເອົາ 95 ເປີເຊັນ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ອ້ອມຮອບດ້ວຍ 4 ໃນ​ 10 ປະເທດດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ ໄທ, ວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ພະມ້າ.

ປີນີ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການປິ່ນປົວ ແລະ ຈະກ້າວໄປສູ່ການຢຸດຕິພະຍາດເອດໃນປີ 2030. ນອກຈາກນັ້ນ ຄວາມຄືບໜ້າອິກອັນໜຶ່ງກໍ່ແມ່ນການເຮັດວຽກປ້ອງກັນໃນກຸ່ມຜູ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ. ໃນປີ 2016 ຄາດວ່າ 70 ເປີເຊັນຕົວເລກຄາດຄະເນສາວບໍລິການໄດ້ເຂົ້າເຖິງການກວດເລືອດແບບສະໝັກໃຈ ສົມທຽບໃສ່ຊາຍທີ່ມີເພດສຳພັນກັບຊາຍໄດ້ກວດເລືອດພຽງແຕ່ 30 ເປີເຊັນ.

ເສດຖະກິດຂອງປະເທດສືບຕໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 7 ເປີຊັນ ທຸກໆປີ ແລະ ສະພາບບັນຫາການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອເຮສໄວວີຢູ່ບາງກຸ່ມມີການຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂື້ນ ໂດຍສະເພາະຊາຍທີ່ມີເພດສຳພັນກັບຊາຍ ແລະ ກຸ່ມກະເທີຍ. ການສຶກສາ ປີ 2014​ ພົບວ່າອັດຕາການຕິດເຊື້ອ ໃນກຸ່ມກະເທີຍທີ່ມີປະສົບການຂາຍບໍລິການທາງເພດເຖິງ 7 ເປີເຊັນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຖ້າສົມທຽບໃສ່ກຸ່ມຊາຍທີ່ມີເພດສຳພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດມີອັດຕາການຕິດເຊື້ອຢູ່ລະດັບ 1.6 ເປີເຊັນ.

ມີການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານ ປີລະ 5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃສ່ການ​ເຮັດ​ວຽກກັບກຸ່ມປະຊາກອນທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ຮ່ວມທັງວຽກງານການປິ່ນປົວ ຖ້າວ່າລາວຕ້ອງການບັນ​ລຸເປົ້າໝາຍຂອງໂລກພາຍໃນປີ 2020. ປະຈຸບັນຄາດວ່າມີງົບປະມານພຽງແຕ່ 2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດທີ່​ຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານໂຕ້ຕອບບັນຫາພະຍາດເອດສຳລັບກຸ່ມປະຊາກອນດັ່ງ​ກ່າວ. ງົບປະມານທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕອບໂຕ້ພະຍາດເອດສ່ວນຫລາຍມາຈາກແຫລ່ງທືນຂ້າງນອກດັ່ງນັ້ນຈິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເພິ່ມການລົງທືນພາຍໃນຕໍ່ການໂຕ້ຕອບບັນຫາເອດຂື້ນ.

ປີນີ້, ອົງການສະປະຊາຊາດຕ້ານເອດກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການກາແດງຝຣັ່ງ, ອົງການອະນາໄມໂລກ, ອົງການສະຫະປະຊາດສຳລັບແມ່ຍິງ, ອົງການບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ວາງແຜນຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເນື່ອງໃນໂອກາດລະນຶກວັນສາກົນຕ້ານເອດ ເຊັ່ນ ການໂຄສະນາປຸກຈິດສຳນຶກ,ວຽກງານການຂໍການສະໜັບສະໜູນ. ໂຄສະນາຜ່ານສື່ມວນຊົນ, ການວາງສະແດງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປ້ອງກັນເອດ ແລະ ຈັດຄອນເສີດ. ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອປຸກຈິດສຳນຶກໃຫ້ສາທາລະນະຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຮູ້ສະນະພາບການຕິດເຊື້ອເຮສໄວວີໄວ ແລະ ການປ້ອງກັນຕົນເອງ.

ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມຕິດຕໍ່:

ທອງແດງ ສີລາກຸນ, ຜູ້ຈັດການ ອົງການ ສປຊ ຕ້ານເອດ ປະຈຳລາວ, ໂທ 20 22206110

ອິແມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WHO: Irene Tan, Communications Officer, Tel: +856 21- 3539 024

E-mail; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report