ວັນສາກົນຕ້ານເອດປີ 2017 ພາຍໄຕ້ຄຳຂວັນ “ສິດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ”

english button

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 1 ທັນວາ 2017 

 

ເນື່ອງໃນວັນສາກົນຕ້ານເອດປີ 2017 ພາຍໄຕ້ຄຳຂວັນ ສິດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ຈໍານວນ 36.7 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກທີ່ກໍາລັງປະເຊີນໃນການໃຊ້ສິດຂອງພວກເຂົາໃຫ້ປະກົດເປັນຈິງ.  

ສິດໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບສິດທິຫລາຍດ້ານ ຮ່ວມທັງການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ, ມີທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ, ອາຫານການກິນ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກປອດໄພ

ທ່ານນາງ ກາອາຣິນາ ອີໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາດຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນລາວຈະມີອັດຕາການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີຕໍ່າ, ທີມງານອົງການສະປະຊາຊາດ ພາຍໄຕ້ການນຳພາຂອງ ອົງສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານເອດ, ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການສະປະຊາຊາດເພື່ອປະຊາກອນໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄູ່ຮ່ວມງານໃຫ້ສຸ່ມໃສ່ການເຮັດວຽກກັບກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສຸງ. ພ້ອມດຽວກັນກໍ່ຍັງເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກຸ່ມອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍບໍ່ປະຜູ້ໃດຜູ້ໜື່ງໄວ້ໃນການໂຕ້ຕອບບັນຫາເອດ. ປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງລວມມີໄວໜຸ່ມ ຮ່ວມທັງໄວໜຸ່ມຍິງ,  ແລະ ປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍເປັນຜູ້ທີ່ພົບກັບອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການປິ່ນປົວເຊື້ອເຮສໄວວີ ແລະ ສຸຂະພາບອື່ນໆ

ເມຍຂອງລູກຄ້າສາວບໍລິການທາງເພດ ແລະ ປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍຈາກເຊື້ອເຮສໄວວີ ຕັ້ງແຕ່ມີການລາຍງານການຕິດເຊື້ອປີ 1990 ຈົນຮອດປະຈຸບັນ. ທ່າອ່ຽງການລາຍງານຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມສູງຂື້ນໃນກຸ່ມແມ່ຍິງອາຍຸ 15-24 ປີ. ກຸ່ມແມ່ຍິງຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ເຊື້ອເຮສໄວວີ ຢູ່ ສປປລາວ.

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ, ຍຸດທະສາດການຕ້ອບໂຕ້ບັນຫາເອດໄດ້ ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ແຊກເຂົ້າໃນວາລະການບັນລຸເປົ້າການພັດທະນາແບບຢືນຍົງພາຍໃນປີ 2030.

ດຣ ຈຸເລດເຟເຊີ, ຫົວໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກປະຈຳລາວ ຢືນຢັນວ່າ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການເຂົ້າເຖິງປະກັນສຸຂະພາບເພື່ອໝົດທຸກຄົນ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຕ້ອງຮ່ວມເອົາໝົດທຸກຄົນ ແລະ ບໍ່ປະປ່ອຍຜູ້ໃດໜຶ່ງ. ອົງການອະນາໄມໂລກກໍາລັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ຄວາມປອດໄພ, ປະສິດຕິພາບ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດຈ່າຍໄດ້ສຳລັບການບໍລິການກ່ຽວກັບເຮສໄອວີ, ຢາ, ການບົ່ງມະຕິ ແລະ ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບອື່ນໆ ສຳລັບຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຸດ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຊື່ອມສານການບໍລິການກ່ຽວກັບເຮສໄວວີເຂົ້າໃນການບໍລິການດ້ານອື່ນໆ ເຊັ່ນ ພະຍາດວັນນະໂລກ, ອັກເສບຕັບ, ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ. 

ການຕ້ອບໂຕ້ບັນຫາເອດມີຄວາມຄືບໜ້າພໍສົມຄວນ ຈາກຕົວເລກຄາດຄະເນລ້າສຸດ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ຫລຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 1000 ຄົນ ໃນປີ 2016 ແລະ ຄາດຄະເນວ່າຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄວວີທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ລາວປະມານ 11,500 ຄົນ ໃນນີ້ ມີ 65 ເປີເຊັນຮູ້ວ່າຕົນເອງຕິດເຊື້ອ ແລະ ມີພຽງ 41 ເປີເຊັນ ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນທົ່ວປະເທດເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານ (ARV) ເຊີ່ງຕົວເລກດັ່ງກ່າວຍັງຕໍ່າຫລາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ເປົ້າໝາຍການປີ່ນປົວຂອງໂລກ.

ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ຜູ້ຊຽວຊານດ້ານພະຍາດເອດໄດ້ເຕື່ອນວ່າ ມັນໄວເກີນໄປສຳລັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນຈະຖອນການສະໜັບສະໜູນຈາກວຽກງານໂຕ້ຕອບບັນຫາພະຍາດເອດ. 10 ປະເທດຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີ ປາຊີຟິກ ລວມກັນມີຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ກວມເອົາ 95 ເປີເຊັນ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ອ້ອມຮອບດ້ວຍ 4 ໃນ​ 10 ປະເທດດັ່ງກ່າວ  ເຊັ່ນ ໄທ, ວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ພະມ້າ.

ປີນີ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການປິ່ນປົວ ແລະ ຈະກ້າວໄປສູ່ການຢຸດຕິພະຍາດເອດໃນປີ 2030. ນອກຈາກນັ້ນ ຄວາມຄືບໜ້າອິກອັນໜຶ່ງກໍ່ແມ່ນການເຮັດວຽກປ້ອງກັນໃນກຸ່ມຜູ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ. ໃນປີ 2016 ຄາດວ່າ 70 ເປີເຊັນຕົວເລກຄາດຄະເນສາວບໍລິການໄດ້ເຂົ້າເຖິງການກວດເລືອດແບບສະໝັກໃຈ ສົມທຽບໃສ່ຊາຍທີ່ມີເພດສຳພັນກັບຊາຍໄດ້ກວດເລືອດພຽງແຕ່ 30 ເປີເຊັນ. 

ເສດຖະກິດຂອງປະເທດສືບຕໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 7 ເປີຊັນ ທຸກໆປີ ແລະ ສະພາບບັນຫາການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອເຮສໄວວີຢູ່ບາງກຸ່ມມີການຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂື້ນ ໂດຍສະເພາະຊາຍທີ່ມີເພດສຳພັນກັບຊາຍ ແລະ ກຸ່ມກະເທີຍ. ການສຶກສາ ປີ 2014​ ພົບວ່າອັດຕາການຕິດເຊື້ອ ໃນກຸ່ມກະເທີຍທີ່ມີປະສົບການຂາຍບໍລິການທາງເພດເຖິງ 7 ເປີເຊັນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຖ້າສົມທຽບໃສ່ກຸ່ມຊາຍທີ່ມີເພດສຳພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດມີອັດຕາການຕິດເຊື້ອຢູ່ລະດັບ 1.6 ເປີເຊັນ.

ມີການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານ ປີລະ  5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃສ່ການ​ເຮັດ​ວຽກກັບກຸ່ມປະຊາກອນທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ຮ່ວມທັງວຽກງານການປິ່ນປົວ ຖ້າວ່າລາວຕ້ອງການບັນ​ລຸເປົ້າໝາຍຂອງໂລກພາຍໃນປີ 2020. ປະຈຸບັນຄາດວ່າມີງົບປະມານພຽງແຕ່ 2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດທີ່​ຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານໂຕ້ຕອບບັນຫາພະຍາດເອດສຳລັບກຸ່ມປະຊາກອນດັ່ງ​ກ່າວ. ງົບປະມານທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕອບໂຕ້ພະຍາດເອດສ່ວນຫລາຍມາຈາກແຫລ່ງທືນຂ້າງນອກດັ່ງນັ້ນຈິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເພິ່ມການລົງທືນພາຍໃນຕໍ່ການໂຕ້ຕອບບັນຫາເອດຂື້ນ.

ປີນີ້, ອົງການສະປະຊາຊາດຕ້ານເອດກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການກາແດງຝຣັ່ງ, ອົງການອະນາໄມໂລກ, ອົງການສະຫະປະຊາດສຳລັບແມ່ຍິງ, ອົງການບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ວາງແຜນຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເນື່ອງໃນໂອກາດລະນຶກວັນສາກົນຕ້ານເອດ ເຊັ່ນ ການໂຄສະນາປຸກຈິດສຳນຶກ,ວຽກງານການຂໍການສະໜັບສະໜູນ. ໂຄສະນາຜ່ານສື່ມວນຊົນ, ການວາງສະແດງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປ້ອງກັນເອດ ແລະ ຈັດຄອນເສີດ. ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອປຸກຈິດສຳນຶກໃຫ້ສາທາລະນະຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຮູ້ສະນະພາບການຕິດເຊື້ອເຮສໄວວີໄວ ແລະ ການປ້ອງກັນຕົນເອງ.

 

ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມຕິດຕໍ່:

ທອງແດງ ສີລາກຸນ, ຜູ້ຈັດການ ອົງການ ສປຊ ຕ້ານເອດ ປະຈຳລາວ, ໂທ 20 22206110

ອິແມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WHO: Irene Tan, Communications Officer, Tel: +856 21- 3539 024

E-mail; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Follow the conversation

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure