ກອງປະຊຸມບັນດາລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ ຄັ້ງທີ 23 ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນແນວໃດຕໍ່ ສປປ ລາວ?

english button

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 11 ທັນວາ 2017

ຄະນະຜູ້ແທນລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບັນດາລັດພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄັ້ງທີ 23 ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນທີ່ປະເທດເຢຍລະມັນ ໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ. ຄະນະຜູ້ແທນລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ ແລະ ນຳສະເໜີຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຂໍຕົກລົງດັ່ງກ່າວຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນ 3 ວາລະທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ການຮ່ວມມືແບບໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

COP23 Lao delagates

ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ທີ່ກອງປະຊຸມບັນດາລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄັ້ງທີ 23 ເຊິ່ງນຳໂດຍທ່ານນາງ ບຸນຄໍ້າ ວໍຣະຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ຊ້າຍ) ແລະ ທ່ານ ສີທອງ  ຈິດໂຍທິນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳ ເຢຍລະມັນ (ຂວາ). ຮູບພາບ: UN Lao PDR / Jonas Aechtner

ທ່ານຈື່ພາບບັນດາຜູ້ນຳລະດັບສູງປະສານມືກັນ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ 2 ປີແລ້ວນີ້ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມບັນດາລັດພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄັ້ງທີ 21 ບໍ? ເປົ້າ   ໝາຍຫຼັກຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ແມ່ນ ຢຸດຕິການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໂລກ ເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມໂລກໃຫ້ຢູ່ລະດັບທີ່ຕໍ່າກວ່າ 2 ອົງສາ ທຽບໃສ່ຍຸກກ່ອນອຸດສາຫະກຳ.

ກອງປະຊຸມປີນີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີການບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ທະເຍີທະຍານນີ້ ໂດຍການຮ່ວມມືຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະໄດ້ລົງເລິກລາຍລະອຽດ ເຊັ່ນວ່າ ວິທີການວັດແທກການປ່ອຍອາຍພິດໃນລັກສະນະດຽວກັນໃນທົ່ວໂລກ. ການປຶກສາຫາລືສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ວິທີການສະໜອງງົບປະມານການເງິນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.

ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ເຊິ່ງນຳໂດຍທ່ານນາງ ບຸນຄໍ້າ ວໍຣະຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ເຂົ້່າຮ່ວມການເຈລະຈາໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ. ຢູ່ກອງປະຊຸມລະດັບສູງ ທີ່ເມືອງບອນ, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາກຳລັງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ໄພພິບັດ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,”.

ສປປ ລາວ ກຳລັງຢູ່ໃນທ່າກ້າວອັນດີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ. ເນື່ອງຈາກເປັນປະເທດທຳອິດໃນອາຊຽນ ທີ່ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໂດຍຜ່ານກົດໝາຍແຫ່ງຊາດຂອງຕົນ ວ່າດ້ວຍການປະກອບສ່ວນແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສປປ ລາວ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ຜົນກະທົບທາງລົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຂະບວນການນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP). ປະຈຸບັນນີ້, ການປະກອບສ່ວນຂອງສປປ ລາວ ຕໍ່ກັບການປ່ອຍອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວໃນໂລກ ແມ່ນໜ້ອຍຫຼາຍ (ອາຍກາກໂບນິກ CO2 ທີ່ປ່ອຍອອກຕໍ່ຄົນແມ່ນ 1.77 ໂຕນ ໃນປີ 2013, ທຽບກັບ ປະເທດຈີນແມ່ນ 8.49 ໂຕນ ຫຼື ປະເທດເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມແມ່ນ 11 ໂຕນ).

ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການດູດຊຶມເອົາອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ກໍມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢ່າງໜັກແໜ້ນທີ່ເພີ່ມເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ທ່ານນາງ ບຸນຄໍ້າ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢ່າງໜັກແໜ້ນທີ່ຈະສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາໃນການເພີ່ມການປົກຄຸມຂອງເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ພາຍໃນປີ 2020 ເພື່ອເພີ່ມຄວາມທົນທານຂອງການຜະລິດກະສິກຳຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຟື້ນຟູ ແລະ ອະນຸລັກການບໍລິການຂອງລະບົບນິເວດທີ່ມີຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮົາ,”

 People in the forest web

ປ່າໄມ້ນັບມື້ນັບຖືກຍອມຮັບວ່າເປັນເຄື່ອງມືໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ຊຸມຊົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ພູມສັນຖານປ່າໂຄກຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ, ເອື່ອຍອີງປ່າໄມ້ໃນການສະໜອງອາຫານໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ. ຮູບພາບ: UN Lao PDR / Lou Sensouphone

ສປປ ລາວ ກຳລັງວາງແຜນທີ່ຈະເພີ່ມສັດສ່ວນການຊົມໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນໃຫ້ໄດ້ 30% ພາຍໃນປີ 2025 ແລະ ເພີ່ມການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ທີ່ນຳໃຊ້ເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ. ການປະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການພັດທະນາ ຄວນຈະດຳເນີນໄປພ້ອມກັນ ແລະ ປະເທດລາວມີແຜນທີ່ຈະສຸມໃສ່ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນເຂດຊົນນະບົດ ເພື່ອຊົດເຊີຍການຜະລິດພະລັງງານຈາກການເຜົາໄໝ້ເຊື້ອໄຟຟອສຊິວ ພ້ອມດຽວກັນກັບ ປັບປຸງຖະໜົນຫົນທາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນກິໂລແມັດຂອງການເດີນທາງລົງ.

ແຜນການເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜຸນຈາກສາກົນ. ທີ່ກອງປະຊຸມບັນດາລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ເປີດແຜນງານສະໜັບສະໜຸນສະບັບໃໝ່ຂອງຕົນ ເພື່ອຊ່ວຍປະເທດຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການປະກອບສ່ວນ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ລວມໄປເຖິງການປົກຄອງແບບເຊື່ອມສານ, ການສະໜອງການເງິນເພື່ອຊ່ວຍວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ສປປ ລາວ ໃນການບັນລຸວາລະການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ  ສປປ ລາວ ຈະເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການລິເລີ່ມໃນທົ່ວໂລກນີ້.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ທ່ານ ນາງ ອິດິໂກ ຮາໂມສ-ໂຊໂລຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ອີເມວ: ildiko.hamos@undp.org; ໂທ: (+856 21) 267 778; ມືຖື: (+856 20) 7717 7913

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure

Follow us on Twitter

UN in Lao PDR

RT @erlendaf: Today in #Laos: training of government and UNODC staff to prepare for field measurement of new #coffee plantation areas. Sust…

UN in Lao PDR

RT @bmurali: Delighted to join #NRA & @theGICHD in the UXO Long term Risk Management workshop in Vientiane. Lowest casualty rate in 2017 bu…