ກອງປະຊຸມບັນດາລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ ຄັ້ງທີ 23 ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນແນວໃດຕໍ່ ສປປ ລາວ?

english button

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 11 ທັນວາ 2017

ຄະນະຜູ້ແທນລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບັນດາລັດພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄັ້ງທີ 23 ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນທີ່ປະເທດເຢຍລະມັນ ໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ. ຄະນະຜູ້ແທນລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ ແລະ ນຳສະເໜີຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຂໍຕົກລົງດັ່ງກ່າວຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນ 3 ວາລະທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ການຮ່ວມມືແບບໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

COP23 Lao delagates

ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ທີ່ກອງປະຊຸມບັນດາລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄັ້ງທີ 23 ເຊິ່ງນຳໂດຍທ່ານນາງ ບຸນຄໍ້າ ວໍຣະຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ຊ້າຍ) ແລະ ທ່ານ ສີທອງ  ຈິດໂຍທິນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳ ເຢຍລະມັນ (ຂວາ). ຮູບພາບ: UN Lao PDR / Jonas Aechtner

ທ່ານຈື່ພາບບັນດາຜູ້ນຳລະດັບສູງປະສານມືກັນ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ 2 ປີແລ້ວນີ້ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມບັນດາລັດພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄັ້ງທີ 21 ບໍ? ເປົ້າ   ໝາຍຫຼັກຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ແມ່ນ ຢຸດຕິການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໂລກ ເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມໂລກໃຫ້ຢູ່ລະດັບທີ່ຕໍ່າກວ່າ 2 ອົງສາ ທຽບໃສ່ຍຸກກ່ອນອຸດສາຫະກຳ.

ກອງປະຊຸມປີນີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີການບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ທະເຍີທະຍານນີ້ ໂດຍການຮ່ວມມືຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະໄດ້ລົງເລິກລາຍລະອຽດ ເຊັ່ນວ່າ ວິທີການວັດແທກການປ່ອຍອາຍພິດໃນລັກສະນະດຽວກັນໃນທົ່ວໂລກ. ການປຶກສາຫາລືສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ວິທີການສະໜອງງົບປະມານການເງິນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.

ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ເຊິ່ງນຳໂດຍທ່ານນາງ ບຸນຄໍ້າ ວໍຣະຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ເຂົ້່າຮ່ວມການເຈລະຈາໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ. ຢູ່ກອງປະຊຸມລະດັບສູງ ທີ່ເມືອງບອນ, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາກຳລັງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ໄພພິບັດ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,”.

ສປປ ລາວ ກຳລັງຢູ່ໃນທ່າກ້າວອັນດີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ. ເນື່ອງຈາກເປັນປະເທດທຳອິດໃນອາຊຽນ ທີ່ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໂດຍຜ່ານກົດໝາຍແຫ່ງຊາດຂອງຕົນ ວ່າດ້ວຍການປະກອບສ່ວນແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສປປ ລາວ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ຜົນກະທົບທາງລົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຂະບວນການນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP). ປະຈຸບັນນີ້, ການປະກອບສ່ວນຂອງສປປ ລາວ ຕໍ່ກັບການປ່ອຍອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວໃນໂລກ ແມ່ນໜ້ອຍຫຼາຍ (ອາຍກາກໂບນິກ CO2 ທີ່ປ່ອຍອອກຕໍ່ຄົນແມ່ນ 1.77 ໂຕນ ໃນປີ 2013, ທຽບກັບ ປະເທດຈີນແມ່ນ 8.49 ໂຕນ ຫຼື ປະເທດເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມແມ່ນ 11 ໂຕນ).

ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການດູດຊຶມເອົາອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ກໍມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢ່າງໜັກແໜ້ນທີ່ເພີ່ມເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ທ່ານນາງ ບຸນຄໍ້າ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢ່າງໜັກແໜ້ນທີ່ຈະສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາໃນການເພີ່ມການປົກຄຸມຂອງເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ພາຍໃນປີ 2020 ເພື່ອເພີ່ມຄວາມທົນທານຂອງການຜະລິດກະສິກຳຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຟື້ນຟູ ແລະ ອະນຸລັກການບໍລິການຂອງລະບົບນິເວດທີ່ມີຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮົາ,”

 People in the forest web

ປ່າໄມ້ນັບມື້ນັບຖືກຍອມຮັບວ່າເປັນເຄື່ອງມືໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ຊຸມຊົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ພູມສັນຖານປ່າໂຄກຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ, ເອື່ອຍອີງປ່າໄມ້ໃນການສະໜອງອາຫານໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ. ຮູບພາບ: UN Lao PDR / Lou Sensouphone

ສປປ ລາວ ກຳລັງວາງແຜນທີ່ຈະເພີ່ມສັດສ່ວນການຊົມໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນໃຫ້ໄດ້ 30% ພາຍໃນປີ 2025 ແລະ ເພີ່ມການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ທີ່ນຳໃຊ້ເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ. ການປະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການພັດທະນາ ຄວນຈະດຳເນີນໄປພ້ອມກັນ ແລະ ປະເທດລາວມີແຜນທີ່ຈະສຸມໃສ່ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນເຂດຊົນນະບົດ ເພື່ອຊົດເຊີຍການຜະລິດພະລັງງານຈາກການເຜົາໄໝ້ເຊື້ອໄຟຟອສຊິວ ພ້ອມດຽວກັນກັບ ປັບປຸງຖະໜົນຫົນທາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນກິໂລແມັດຂອງການເດີນທາງລົງ.

ແຜນການເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜຸນຈາກສາກົນ. ທີ່ກອງປະຊຸມບັນດາລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ເປີດແຜນງານສະໜັບສະໜຸນສະບັບໃໝ່ຂອງຕົນ ເພື່ອຊ່ວຍປະເທດຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການປະກອບສ່ວນ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ລວມໄປເຖິງການປົກຄອງແບບເຊື່ອມສານ, ການສະໜອງການເງິນເພື່ອຊ່ວຍວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ສປປ ລາວ ໃນການບັນລຸວາລະການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ  ສປປ ລາວ ຈະເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການລິເລີ່ມໃນທົ່ວໂລກນີ້.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ທ່ານ ນາງ ອິດິໂກ ຮາໂມສ-ໂຊໂລຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ອີເມວ: ildiko.hamos@undp.org; ໂທ: (+856 21) 267 778; ມືຖື: (+856 20) 7717 7913

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure