ບົດລາຍງານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືື່ອການພັດທະນາ/ອົງ ການແຮງງານສາກົນສົມທຽບລະຫວ່າງສະພາບການເຮັດວຽກ ແລະ ເງືື່ອນໄຂການດໍາລົງຊີວິດຂອງແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍປົກະຕິ ແລະ ບໍື່ປົກະຕິ

ການເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານແມ່ນເປັນເລ ື່ອງປົກະຕິສໍາລັບແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົັ້າຫຼາຍກວ່າແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍທີື່ບໍື່ປົກະຕິຕາມການລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາາດເພ ື່ອການພັດທະນ າ/ອົງການແຮງງານສາກົນສະບັບໃໝ່ກ່ຽວກັບປະສົບການການເຮັດວຽກຈາກ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄປສ ່ ລາຊາອານາຈັກໄທ.  english button 


ກຸງເທບ ( ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ື່ອການພັດທະນາ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ ) – ການເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານປົກະຕິເປັນຜົນໃນດ້ານບວກຫຼາຍກວ່າຊ່ອງທາງຂອງແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍບໍື່ປົກະຕິລະຫວ່າງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ລາຊາອານາຈັກໄທ, ເຊິື່ງຖ ກກ່າວໄວ້ໃນບົດສຶກສາໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO).

ັນໃດແມ່ນແຮງຈ ງໃຈ ? ການປຽບທຽບປະສົບການການເຮັດວຽກຂອງແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້ານທີື່ປົກະຕິ ແລະ ບໍື່ປົກະຕິຈາກ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວໄປຍັງລາຊາອານາຈັກໄທ ໃຫ້ການປະເມີນແບບປຽບທຽບຂອງຂະບວນການເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ໂດຍນໍາໃຊ້ຕົວຊີັ້ວັດຕ່າງໆລວມມີເວລາເຮັດວຽກ, ຄ່າແຮງງານ ແລະ ການສົື່ງເງິນກັບບ້ານ, ອິດສະຫຼະພາບໃນການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂອ ື່ນໆຂອງການເຮັດວຽກ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ.

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊາຊົນລາວ ແລະ ລາຊາອານາຈັກໄທ ໄດ້ມີປະຫວັດສາດອັນຍາວນານໃນການເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານຍ້ອນສະພາບພ ມສັນຖານ, ຄວາມຄ້າຍຄ ກັນທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ ແລະ ພາສາ, ຄວາມແຕກຕ່າງໃນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍື່ຕາມ, ຈໍານວນຄົນລາວທີື່ລົງທະບຽນໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງການອົບພະຍົບປົກະຕິເພ ື່ອໄປເຮັດວຽກຢ ່ປະເທດໄທຍັງຄົງເປັນສັດສ່ວນທີື່ໜ້ອຍ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເພ ື່ອການຈ້າງງານແມ່ນຍັງເປັນໄປຢ່າງບໍື່ສະໝໍື່າສະເໝີ.

“ຂັັ້ນຕອນການເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານຢ່າງເປັນທາງການມັກຖ ກສັນນິຖານວ່າເປັນປະໂຫຍດຕໍື່ຜ ້ອອກແຮງງານຫຼາຍກວ່າຊ່ອງທາງຜິດ ປົກະຕິ,” ໂດຍ ທ່ານ ເຊບັດສະຕຽນ ບອນ, ຊ່ຽວຊານການສໍາຫຼວດປະຈໍາພາກພ ັ້ນ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ື່ອການພັດທະນາ. “ພວກເຮົາຕ້ອງການທົດລອງສົມມຸດຕິຖານນີັ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງແຮງງານລາວຈໍານວນເລັກນ້ອຍທີື່ເລ ອກກົນໄກປົກະຕິ.”

ເພ ື່ອໃຫ້ການວິໃຈຄັັ້ງນີັ້ມີຂ ັ້ນ, ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ື່ອການພັດທະນາ, ໂດຍຜ່ານໂຄງການການຮ່ວມມ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ ໄດ້ສໍາພາດແຮງງານລາວຈໍານວນ 259 ຄົນພາຍຫຼັງທີື່ເຂົາເຈົັ້າກັບຄ ນມາຈາກການໄປເຮັດວຽກຢ ່ປະເທດໄທ. ເຊິື່ງລວມທັງຈໍານວນແຮງງານທີື່ປົກະຕິ ແລະ ແຮງງານບໍື່ປົກະຕິເພ ື່ອຈະໄດ້ປຽບທຽບປະສົບການໃນທັງສອງກຸ່ມ.

ແຮງງານປົກະຕິລາຍງານວ່າມີປະສົບການການເຄ ື່ອນຍ້າຍທີື່ດີກວ່າ

ໃນຂະນະທີື່ເງິນເດ ອນໂດຍສະເລ່ຍໃນປະເທດໄທແມ່ນລະຫວ່າງ 6,600 ແລະ 6,900 ບາດ (THB) ສໍາລັບທັງສອງກຸ່ມ – ເກ ອບວ່າ ສ ງກວ່າ ສີື່ ທົບຂອງລາຍໄດ້ແຮງງານປົກະຕິທີື່ຊອກຫາໄດ້ໃນບ້ານ – ຜ ້ອອກແຮງງານບໍື່ປົກະຕິຈໍາຕ້ອງເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າຜ ້ອອກແຮງງານປົກະຕິເພ ື່ອຈະໄດ້ຄ່າຕອບແທນທີື່ເທົື່າກັນ. ເມ ື່ອທຽບກັບການປະເມີນຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ສະພາບການຈ້າງງານ ເຫັນວ່າຜ ້ອອກແຮງງານປົກະຕິແມ່ນມີຄວາມສຸກກັບຊີວິດ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບການເຮັດວຽກຢ ່ປະເທດໄທ.

“ສິື່ງເຫຼົື່ານັັ້ນແມ່ນເປັນຜົນດີທີື່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທຶນໃນລະບົບການເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບປົກະຕິທີື່ເປັນຜົນປະໂຫຍດແກ່ຜ ້ ເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານ, ທີື່ຕົັ້ນທາງ ແລະ ຊຸມຊົນເຈົັ້າພາບ,” ໂດຍ ແອນນາ ໂອເຊນ, ຊ່ຽວຊານວິຊາການອາວຸໂສປະຈໍາອົງການແຮງງານສາກົນ.

ການປຽບທຽບເວລາເຮັດວຽກຂອງຜ ູ້ອອກແຮງງານປົກະຕິ ແລະ ຜ ູ້ອອກແຮງງານບໍື່ປົກະຕິ

Image 1

ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍທີື່ປົກະຕິ ແລະ ບໍື່ປົກະຕິໄດ້ລາຍງານການສົື່ງເງິນກັບບ້ານໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຫຼາຍຂ ັ້ນ. ຈໍານວນແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍປົກະຕິໂດຍສະເລ່ຍການສົື່ງເງິນກັບບ້ານແມ່ນເກ ອບສອງທົບກັບຈໍານວນທີື່ເຂົາເຈົັ້າຫາໄດ້ທີື່ບ້ານເຂົາເຈົັ້ າ. “ເຖິງວ່າຈະມີປັດໄຈອ ື່ນໆເຊັື່ນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຄ ື່ອນຍ້າຍ, ທີື່ຕ້ອງມີການພິຈາລະນາຕ ື່ມ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄ່າແຮງງານສົື່ງຜົນຕໍື່ແນວທາງນີັ້ຢ່າງສັດເຈນ” ໂດຍ ບອນ.

ເງິນທີື່ຖືກສົື່ງກັບເມືື່ອປຽບທຽບກັບລະດັບລາຍໄດູ້ທີື່ບ້ານຂອງຜ ູ້ເຄືື່ອນຍ້າຍແຮງງານປົກະຕິ

Image 2

ສິື່ງທ້າທາຍທີື່ປະເຊີນຢ ່ທັງຜ ້ເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານປົກະຕິ ແລະ ຜ ້ເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານບໍື່ປົກະຕິ

ຜ ້ເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານປົກະຕິ ແລະ ຜ ້ເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານບໍື່ປົກະຕິລາຍງານວ່າມີສິື່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນການເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານມາເຮັດວຽກທີື່ປະເທດໄທ ຕົວຢ່າງ ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍທັງສອງກຸ່ມແມ່ນຖ ກຢ ດໜັງສ ເດີນທາງໂດຍຜ ້ຈ້າງງານ ແລະ ໜ ື່ງໃນສາມລະບຸວ່າເຂົາເຈົັ້າບໍື່ສາມາດເອົາຄ ນໄດ້ເຖິງວ່າຊິຕ້ອງການກໍື່ຕາມ. ນອກຈາກນີັ້ ສໍາລັບຕົວແປທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈ້າງງານ, ເກີນກວ່າ 10 ເປີເຊັນ ຂອງທັງສອງກຸ່ມຜ ້ເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານປົກະຕິ ແລະ ຜ ້ເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານບໍື່ປົກະຕິທີື່ສໍາຫຼວດພົບວ່າມີເງ ື່ອນໄຂໃນທາງລົບ ຫຼ ທາງລົບທີື່ສຸດ.

 

ການເຂົົ້າເຖິງໜັງສືເດີນທາງຂອງແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍປົກະຕິ

Image 3

89 ເປິເຊັນ ຂອງແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍປົກະຕິລາຍງານວ່າເຂົາເຈົັ້າໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບບໍລິສັດຈັດຫາງານ, ແຕ່ສອງສ່ວນສາມແມ່ນບໍື່ເຂົັ້າໃຈຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບຂໍັ້ຕົກລົງນັັ້ນ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ມີພຽງ 40 ເປິເຊັນທີື່ໄດ້ຮັບເອກະສານສັນຍາກ໋ອບປີັ້ ແລະ ບໍື່ມີໃຜເຊັນສັນຍາຫຍັງກັບນາຍຈ້າງໃນເມ ື່ອເວລາມາເຖິງ. “ມັນຍັງບໍື່ຊັດເຈນວ່າ, ພາຍໄດ້ລະບຽບໃນປະຈຸບັນ, ເງ ື່ອນໄຂການເຮັດວຽກໃນປະເທດປາຍທາງຈະສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຄ ດັື່ງທີື່ຕົກລົງກັນໃນປະເທດຕົັ້ນທາງ” ໂດຍ ໂອເຊັນ.

ຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມເຂົົ້າໃຈໃນສັນຍາຂອງແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍປົກະຕິ

Image 4

ຜ ້ເຄ ື່ອນຍ້າຍແຮງງານປົກະຕິຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າສະເລ່ຍ 122 ມ ັ້ຈາກການຕົກລົງກັບບໍລິສັດຈັດຫາງານກ່ອນການເດີນທາງໄປປະເທດໄທໂດຍມີ 20 ເປິເຊັນຖ້າຫົກເດ ອນ ຫຼ ຫຼາຍກວ່ານັັ້ນ. “ນີັ້ແມ່ນດົນນານເກີນກວ່າ ‘ທາງການ’ ທີື່ປະມານໄວ້ 55 ວັນ ແລະ ອາດຈະເປັນການທໍາລາຍການໃຊ້ຊ່ອງທາງປົກະຕິ,” ກ່າວໂດຍ ບອນ.

ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີັ້ໄດ້ໃຫ້ຂໍັ້ສະເໜີແນະທີື່ເຂັັ້ມແຂງໃນການຕິດຕາມສະພາບການເຮັດວຽກໂດຍການປັບປຸງກົນໄກການສົື່ງຂ່າ ວ ແລະ ການກວດກາແຮງງານ. “ຜ ້ຕອບແບບສອບຖາມໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໂອກາດໃນການສະແດງຄວາມເປັນຫວ່ງແມ່ນບໍື່ມີພຽງພໍ. ສໍາລັບການປັບປຸງເງ ື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, ໂອເຊັນ ສະຫຼຸບວ່າສະພາບການເຮັດວຽກທີື່ດີຂ ັ້ນຜ ້ອອກແຮງງານຕ້ອງໄດ້ມີຊ່ອງທາງທີື່ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ປອດໄພໃນການລາຍງານການເກີດການລ່ວງລະເມີດ ຫຼ ຖ ກຂ ດຮີດ ໂດຍປາດສະຈາກຄວາມຢ້ານກົວຕໍື່ຜົນທີື່ຕາມມາ,” ສະຫຼຸບໂດຍ ໂອເຊັນ.

ການສຶກສານີັ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ນໍເວ ແລະ ອົງການການຮ່ວມມ ເພ ື່ອການພັດທະນາສະວີເດັນ ໂດຍຜ່ານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໂຄງການປະສານງານເພ ື່ອການຮ່ວມມ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (UN-ACT).

ສໍາລັບຂໍັ້ມ ນເພີື່ມຕ ື່ມ ກະລຸນາຕິດຕໍື່:

Sebastian Boll
Regional Research Specialist, UN-ACT
UNDP Bangkok Regional Hub
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +66-2-304-9100 ext. 2575

Anna Olsen
Senior Technical Specialist for TRIANGLE in ASEAN
ILO Regional Office for Asia and the Pacific
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +66-2-288-2233

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Lao PDR - United Nations Partnership Framework 2017 - 2021 Progress Report 2018

UNDAF 2018 FACE FINAL