ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປີ 2018 ທີີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ສຸມໃສ່ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດ ແລະ ບົດລາຍງານການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີີ່ VIII.

english button

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປີ 2018 ໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຄວາມສໍາເລັດ ໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2018 ທີີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊິີ່ງໄດ້ໃຫ້ກຽດກ່າວໄຂກອງປະຊຸມໂດຍ ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວາເລີຣີ ຄລີຟ, ຮອງຜ ້ອໍານວຍການຮັບຜິດຊອບພາກພ ື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ ີ່ອການພັດທະນາ ທັງເປັນ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການປະຈໍາພາກພ ື້ນ ປະຈໍາຢ ູ່ບາງກອກ. ຈາກນັື້ນ, ກອງປະຊຸມໂຕະມົນໄດ້ສ ບຕໍີ່ດໍາເນີນວາລະ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜ ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜ ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ ີ່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາສປປ ລາວ. ໂດຍມີຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຫຼາຍກ່ວາ 250 ຄົນ ຈາກສະພາແຫູ່ງຊາດ, ກະຊວງ ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ, ພ້ອມທັງບັນດາຄ ູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັື້ງທີີ່ບໍີ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ອົງການທີີ່ບໍີ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ພາກເອກະຊົນເຂົື້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2018 ໄດ້ຈັດຂຶື້ນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍື້: “ການສະຫຼຸບກາງສະໄໝການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັື້ງທີີ່ VIII. ຄວາມຄ ບໜ້າການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເປົື້າໝາຍພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແລະ ວຽກງານການຮ່ວມມ ເພ ີ່ອການພັດທະນາທີີ່ມີປະສິດທິຜົນ”. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນຂອງການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງການຈັຕັື້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດຄັງທີ VIII ແລະ ສຸມໃສູ່ການປຶກສາຫາລ ໃນຮ ບແບບກຸູ່ມສົນທະນາເຊິີ່ງໄດ້ ໃນ 4 ຂົງເຂດຕົື້ນຕໍຄ :

1. ເປົື້າໝາຍ 1 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ 5 ປີຄັື້ງທີVIII : ດ້ານເສດຖະກິດ.
2. ເປົື້າໝາຍ 2 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ 5 ປີຄັື້ງທີVIII : ດ້ານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສັງຄົມ
3. ເປົື້າໝາຍ 3 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັື້ງທີ VIII :ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກຽມພ້ອມຮັບມ ກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
4. ດ້ານວຽກຈຸດສຸມປິີ່ນອ້ອມທີີ່ຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ 5 ປີຄັື້ງທີVIII ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ລະດັບນະໂຍບາຍໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານຜົນຂອງການປຶກສາຫາລ ຂອງບັນດາກຸູ່ມສົນ ທະນາໄດ້ວັນທີ 04 ທັນວາ 2018 ແລະ ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບປະເດັນທີີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການພັດທະນາ

ເປັນຕົື້ນແມູ່ນການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫູ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັື້ງທີ VIII ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍເປົື້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງໃຫ້ເຂົື້າກັບສະພາບຕົວຈິງ, ພ້ອມທັງການກະກຽມເພ ີ່ອຂ້າມຜ່ານການຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກສະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. 

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ກ່າວເນັື້ນວ່າ: ໃນປີ 2018, ສປປ ລາວ ໄດ້ຖ ກຜົນກະທົບຢູ່າງຮ້າຍແຮງຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດຢູ່າງຮ້າຍແຮງ, ປີນີື້, ນໍື້າຖ້ວມຖ ວ່າຮຸນແຮງຫຼາຍ ໄດ້ກະທົບໂດຍກົງເຖິງ 16 ແຂວງ, ນອກຈາກນັື້ນ, ຢ ູ່ເມ ອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປ ກໍີ່ຍັງຖ ກກະທົບຈາກ ເຂ ີ່ອນສໍາຮອງ ໂຄງການເຂ ີ່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍື້ານ້ອຍ ແຕກ, ຕາມບົດປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ຫຼັງໄພພິບັດ (PDNA) ຜົນເສຍຫາຍເບ ື້ອງຕົື້ນແມູ່ນຫຼາຍກວ່າ 3,166 ຕ ື້ກີບ (371 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ).

ທ່ານ ນາງ ວາເລີຣີ ຄລີຟ, ຮອງຜ ້ອໍານວຍການຮັບຜິດຊອບພາກພ ື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ ີ່ອການພັດທະນາ ທັງເປັນ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການປະຈໍາພາກພ ື້ນ ປະຈໍາຢ ູ່ບາງກອກ ໄດ້ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນຂອງການຊ່ວຍເຫຼ ອກຸູ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ຊຶີ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຜົນກະທົບທີີ່ຮ້າຍແຮງຂອງໄພ ພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກຸູ່ ຄົ ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີີ່ສຸດແມູ່ນຜ ້ທຸກຍາກ ແລະ ກຸູ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ. ເພ ີ່ອສາມາດບັນລຸເປົື້າໝາຍຂອງການບໍີ່ປູ່ອຍຜ ້ໃດຢ ູ່ເບ ື້ອງຫຼັງ ແລະ ເຂົື້າຫາຜ ້ທີີ່ຢ ູ່ໄກທີສຸດກ່ອນໝ ູ່, ພວກເຮົາຄວນສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກູ່ຂັື້ນຕອນການປະເມີນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ໃນຂັື້ນແຂວງ ແລະ ຂັື້ນເມ ອງ ຊຶີ່ງມີຄວາມສ່ຽງສ ງທີສຸດ.”

ທ່ານ ປອ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເນັື້ນເພີີ່ມໃນກອງປະຊຸມວ່າ: ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖີງຜົນກະທົບຈາກປັດໃຈພາຍໃນ ແລະພາຍນອກ ລວມທັ ໄພພິພັດນໍື້າຖ້ວມຢູ່າງໜັກໜ່ວງ ໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ ເຫັນວ່າ ອັດຕາການເພີີ່ມຂ ື້ນຂອງ GDP ໝົດປີ ຈະເຕີບໂຕຢ ູ່ໃນລະດັບ ພຽງແຕູ່ 6,5% (ຄາດໝາຍສະພາແຫູ່ງຊາດຮັບຮອງ 7%), ເຖິງວ່າຈະມີຜົນກະທົບໃນຫລາຍດ້ານ ແຕູ່ເຮົາຍັງສາມາດຮັກສາການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ ູ່ໃນລະດັບ 6,5% ເຊິີ່ງເປັນລະດັບທີີ່ສ ງສົມຄວນ ທຽບໃສູ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພ ື້ນ ແລະໃນໂລກ. ອັນພົື້ນເດັີ່ນແມູ່ນ ປະເທດມີຄວາມສະຫງົບທາງດ້ານການເມ ອງ, ປະຊາຊົນມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງແໜ້ນແກູ່ນ, ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົີ່າ ກໍີ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ໃຫ້ດີຂຶື້ນເທ ີ່ອລະກ້າວ.

ໃນການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງທ່ານນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຫົວໜ້າຜ ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜ ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ ີ່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນໝາກຜົນຂອງບົດລາຍງານແຫູ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງຂ ອງ ສປປ ລາວ ທີີ່ໄດ້ລາຍງານຕໍີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນເດ ອນກໍລະກົດທີີ່ຜ່ານມາ. ເຊິີ່ງຈຸດສໍາຄັນແມູ່ນຕ້ອງແກ້ໄຂຄວາມບໍີ່ເທົີ່າທຽມກັນ ຢູ່າງຕໍີ່ເນ ີ່ອງ: ພ້ອມດຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບໃນຫຼາຍດ້ານຂອງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັື້ງທີ VIII, ສປປ ລາວ ກໍີ່ຍັງປະກົດມີກຸູ່ມຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ. ເຊິີ່ງພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບໂຕໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ເພີີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົື້າການແກ້ໄຂຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຄວາມບໍີ່ເທົີ່າທຽມກັນ ທີີ່ເປັນ 2 ຂົງເຂດຫຼັກ ທີີ່ໄດ້ຕິດພັນກັບວາລະເພ ີ່ອການພັດທະນາ 2030.

ພິເສດ, ເພ ີ່ອເປັນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນາໂຍບາຍການພັດທະນາສີຂຽວ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2018 ໄດ້ຊຸກຍ ້ໃຫ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ປາສຕິກ ແລະ ເຈ້ຍ ຊຶີ່ງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບຈອກນໍື້າ ແລະ ຂວດນໍື້າດ ີ່ມທີີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຄ ນໄດ້ ແລະ ຈະມີການຫຼຸດຜ່ອນການພິມເອກະສານໃຫ້ຫຼາຍທີີ່ສຸດ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນຄັື້ງນີື້ິ ໄດ້ດໍາເນີນໄປຢູ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ ພ້ອມກັບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນທີີ່ສ້າງສັນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຈາກບັນດາຄ ູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ຫຼັງຈາກສໍາເລັດກອງປະຊຸມດັີ່ງກ່າວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈະໄດ້ນໍາພາບັນດາຫົວໜ້າອົງການຄ ູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເຂົື້າຢ້ຽມຂໍີ່ານັບພະນະທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ເພ ີ່ອລາຍງານໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປີ 2018.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report