ການສົນທະນາກ່ຽວກັບວຽກໃນອະນາຄົດ ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນເຖິງການພັດທະນາທີ່ຖືເອົາຄົນເປັນໃຈກາງ

 english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 26 ກຸມພາ 2019

ເນື່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ 100 ປີສ້າງອົງການແຮງງານສາກົນ ຫຼື ILO ແລະ 55 ປີ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ, ລັດຖະບານ, ຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສົນທະນາລະດັບສູງກ່ຽວກັບຂໍ້ແນະນຳຈາກບົດລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະທິການສາກົນວ່າດ້ວຍວຽກໃນອານາຄົດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 26 ກຸມພາ 2019.

High level dialogue on future of work

ກອງປະຊຸມສົນທະນາລະດັບສູງກ່ຽວກັບວຽກໃນອະນາຄົດ. ຮູບ: ILO Lao PDR 

ກອງປະຊຸມສົນທະນາດັ່ງກ່າວຈັດໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງການຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ. ໃນກອງປະຊຸມສົນທະນາລະດັບສູງຄັ້ງນີ້ ຍັງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກ່ວາຮ້ອຍທ່ານທີ່ມາຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ແລະ ອົງການບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ສົນທະນາບົດລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະທິການສາກົນຫົວຂໍ້ “ວຽກເພື່ອອະນາຄົດທີ່ສົດໃສກ່ວາເກົ່າ” ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນເດືອນມັງກອນ 2019.

ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ວິເຄາະເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການບັນລຸວຽກໃນອະນາຄົດທີ່ດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍບໍ່ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ໃນໂລກຂອງການເຮັດວຽກ. ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາວິທີການພັດທະນາທີ່ຖືເອົາຄົນເປັນໃຈກາງ ເຊິ່ງສຸມໃສ່ 3 ເສົາຄໍ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊັ່ນ: ລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງປະຊາຊົນ, ພັດທະນາສະຖາບັນຂອງວຽກ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ເປັນທຳ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳນົດຂໍ້ສະເໜີສຳຄັນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:

  • ການຄໍ້າປະກັນແຮງງານສຳລັບທຸກຄົນເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິແຮງງານຂັ້ນພື້ນຖານ, ຄ່າແຮງງານທີ່ເໝາະສົມກັບການດຳລົງຊີວິດການເປັນຢູ່, ຈຳກັດຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ແລະ ໃຫ້ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເປັນບ່ອນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ
  • ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການປົກປ້ອງສັງຄົມແຕ່ມື້ເກີດຮອດອາຍຸສູງເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນໃນໄລຍະວົງຈອນຊີວິດ
  • ສິດທິເທົ່າທຽມໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດມີທັກສະ, ສີມື, ແລະ ປັບປ່ຽນ ແລະ ປັບປຸງທັກສະ ແລະ ສີມືໃຫ້ດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.
  • ບໍລິຫານການປ່ຽນແປງດ້ານເທັກໂນໂລຊີເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳ, ລວມທັງລະບົບການຄຸ້ມຄອງສາກົນເສັ້ນທາງການຂອງແຮງງານທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບດີຈີຕອຣ
  • ລົງທຶນສູງເພີ້ມຂຶ້ນເຂົ້າໃນເສດຖະກິດການດູແລ, ສີຂຽວ ແລະ ເສດຖະກິດຊົນນະບົດ.
  • ມີແຜນພັດທະນາປ່ຽນແປງ ແລະ ສາມາດວັດແທກໄດ້ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
  • ປັບປຸງຮູບແບບການດຳເນີນທຸລະກິດເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການລົງທຶນໄລຍະຍາວ.

 

Group photo future of work 2

ຮູບ: ILO Lao PDR 

ໃນການສົນທະນາລະດັບສູງຄັ້ງນີ້, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍພະນະທ່ານ ປອ. ສົມແພງ ໄຊຊົມແພງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ແລະ ການສົນທະນາແມ່ນໄດ້ຮັບກຽດປະກອບສ່ວນຈາກທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດຕິຍະ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ທ່ານ ສີມູນ ອຸ່ນລາສີ, ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ, ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ, ຮອງປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ.

ທ່ານ ແກຣມ ບັກເລ, ຜູ້ອຳນວຍການ ຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນ ຮັບຜິດຊອບປະເທດໄທ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ : ຂໍ້ສະເໜີແນະນຳຈາກບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ອອກແບບເພື່ອເອົາປະຊາຊົນ ແລະ ວຽກທີ່ພວກເຂົາເຮັດເປັນໃຈກາງໃນການກຳນຳດນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດ. ທ່ານ ແກຣມ ຍັງກ່າວເພີ້ມເຕີມວ່າ: ປະຊາຊົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ - ລວມທັງເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງ, ຜູ້ພິການ, ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຍັງມີຄວາມສ່ຽງປະເຊີນກັບຜົນກະທົບຈາກສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ແລະ ທຳມະຊາດ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນເສດຖະກິດນອກລະບົບ ແລະ ເສດຖະກິດຊົນນະບົດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສັງຄົມ.”

ພ້ອມນີ້ ທ່ານ ແກຣມ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ: ເພື່ອບັນລຸຜົນປະໂຫຍດເຕັມສ່ວນຈາກໂຄງສ້າງປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ, ປະເທດຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງວຽກເຮັດງານທຳຂຶ້ນໃໝ່ເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນໃນເກນອອກແຮງງານ ແລະ ແຮງງານໄວໜຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ຊາຍ ຕ້ອງມີທັກສະ, ສີມືແຮງງານ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ເໝາະສົມ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທຳໃນຊົນນະບົດ ພາຍຫຼັງຮ່າງສຳເລັດ, ຈະສາມາດເປັນການຮ່ວມມືທີ່ເປັນຮູບປະທຳຈາກທຸກພາກສ່ວນໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານັ້ນ.

ໃນພິທີເປີດ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ປອ. ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ບົດລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະທິການສາກົນເພື່ອວຽກໃນອະນາຄົດ ເປັນການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດວຽກງານແຮງງານເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030 ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນ ເປົ້າໝາຍທີ 8 ເພື່ອເປັນການເຊື່ອມໂຍງສູ່ພາກພື້ນ ແລະສາກົນ. 

ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ອົງການແຮງງານສາກົນຕໍ່ກັບການປະກອບສ່ວນຂອງອົງການທີ່ເປັນໄລຍະຍາວ, ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ເປັນໄລຍະເວລາ 100​ ປີ ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມຍຸຕິທໍາທາງສັງຄົມ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳ, ແລະ ທ່ານ ໄດ້ເນັ້ນວ່າ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່ ແລະ ເປັນທ, ແລະ ຖະແຫຼງການ ວ່າດ້ວຍ ຄວາມຍຸຕິທຳທາງສັງຄົມ 2008  ເປັນພື້ນຖານສຳຄັນໃນການສ້າງຄວາມສະຫງົບສຸກ, ຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃຫ້ກັບປະເທດ. ພ້ອມນີ້ ທ່ານ ຍັງໄດ້ກ່າວຂອບໃຈຕໍ່ກັບຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຂອງອົງການແຮງງານສາກົນທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ກັບ ສປປ ລາວໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໂດຍສະເພາະໃນການສົ່ງເສີມວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳໃນ ສປປ ລາວ.

Group photo future of work

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສົນທະນາລະດັບສູງກ່ຽວວຽກໃນອະນາຄົດ. ຮູບ: ILO Lao PDR

ອົງການແຮງງານສາກົນ ຫຼື ILO ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1919, ເປັນອົງການເຄືອຂ່າຍຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ສຸມໃສ່ວຽກງານແຮງງານ. ເປັນອົງການສະເພາະທີ່ນຳເອົາຕາງໜ້າລັດຖະບານ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນການກຳນົດມາດຕະຖານແຮງງານ, ພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານປະຕິບັດເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳສຳລັບທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ທຸກຄົນ. ໃນ ສປປ ລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາມຝ່າຍ ຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ.

 ບົດລາຍງານສາມາດດາວໂລດໄດ້ທີ່ນີ້. 

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມທີ່:

ເຂັມພອນ ເຜົ່າຄຳແກ້ວ

ຜູ້ປະສານງານ ອົງການແຮງງານສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: +856 20 5662 1760

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Lao PDR - United Nations Partnership Framework 2017 - 2021 Progress Report 2018

UNDAF 2018 FACE FINAL