Don’t drive when you drink - a responsibility to yourself and other road users

Lao button

Vientiane, 6 April 2017

As Lao New Year approaches, the time of festivities and merrymaking should not be marred with calamity. Refrain from driving when drinking alcohol, and don’t speed! 

Every year, 337,000 people are killed in the Western Pacific Region as a result of road traffic crashes. Road traffic injuries are the leading cause of death among people aged 15–44 years, and 3 out of 4 road traffic death victims are males. Million more people like Mr. Khamsouk suffer non-fatal injuries, incurring a disability as a result of their injury.

Don’t drive when you drink - a responsibility to yourself and other road users_Lao

ດື່ມບໍ່ຂັບ-ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີ່ໃຫ້ຖະໜົນຮ່ວມກັບເຮົາ

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເມສາ 2017

ປີໃໝ່ລາວໃກ້ຈະຮອດມື້ແລ້ວ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະການສະເຫຼີມສະຫຼອງຮ່ວມກັນ ແລະ ອວຍພອນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ສະນັ້ນ, ບໍ່ຄວນມີການສູນເສຍໃດໆເກີດຂຶ້ນ. ຫຼີກລ່ຽງຈາກການຂັບລົດເມື່ອດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ແລະ ບໍ່ຂັບລົດໄວ!

ທຸກໆປີ, ມີຄົນເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນຢູ່ພາກພື້ນປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກ ສູງເຖິງ 337,000 ຄົນ. ການບາດເຈັບຈາກການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ເປັນສາເຫດນໍາໄປສູ່ການເສຍຊີວິດຂອງຄົນທີ່ອາຍຸລະຫວ່າງ 15–44 ປີ, ແລະ 3 ໃນ 4 ຄົນທີ່ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ ແມ່ນ ແມ່ຍິງ. ຫຼາຍລ້ານຄົນເປັນຄືກັບ ສະຫາຍ ຄຳສຸກ ທີ່ທໍລະມານຈາກການບາດເຈັບ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ສະຫາຍ ຄຳສຸກ ກາຍເປັນຄົນພິການ.

 

United Nations, UNICEF and Smurfs team up to celebrate International Day of Happiness

Vientiane, 24 March 2017

The Small Smurfs Big Goals campaign inspires support for the Sustainable Development Goals (SDGs) and invites young people around the world to learn more about the SDGs. To encourage the discussion about sustainable development in Lao PDR, the UN in Lao PDR is running a social media campaign with the help of the Smurfs, introducing each goal separately, including Lao PDR’s own national SDG 18 on "Lives safe from UXO". 

UNDP Chief stresses importance of human development for graduation from Least Developed Country status

Vientiane, 14 March 2017

United Nations Development Programme (UNDP) Administrator and Chair of the United Nations Development Group Helen Clark highlights progress in Lao PDR’s sustainable development.

ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ເນັ້ນຄວາມສຳຄັນການພັດທະນາມະນຸດ ສຳລັບການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 14 ມີນາ 2017

ຜູ້ບໍລິຫານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ປະທານກຸ່ມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ  ທ່ານນາງ ເຮເລັນ ຄລາກ ກ່າວເຖິງຄວາມຄືບໜ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ. 

Every job is a woman's job

Vientiane, 9 March 2017

The excitement and anticipation of a group of twenty-one students at Vientiane High School were tangible when they finally saw the prints of their photographs spread out on a table in their class. In the context of International Women’s Day 2017, UN Women and the International Labour Organisation ILO had asked them to participate in an awareness-raising project with the topic “All women are working women”. Students went out to take photos around this theme and the resulting images show the full bandwidth of female labor in Lao PDR: Working women on the photos include mothers, nurses, street vendors, and weavers – all of them contributors to the country’s economy.

Every job is a woman's job_Lao

ທຸກໆວຽກ ແມ່ນວຽກຂອງແມ່ຍິງ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 9 ມີນາ 2017

ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງນັກຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ 21 ນ້ອງ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນຮູບພາບທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖ່າຍດ້ວຍຕົນເອງ ຖືກວາງຢູ່ເທິງ ໜ້າໂຕະໃນຫ້ອງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງສາກົນ ປະຈຳປີ 2017, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອແມ່ຍິງ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ ໄດ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງແມ່ຍິງ ໂດຍມີຫົວຂໍ້ວ່າ ແມ່ຍິງທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ແມ່ນແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກ”. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອອກໄປຖ່າຍຮູບຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ຮູບພາບທີ່ໄດ້ນັ້ນລ້ວນແຕ່ ບົ່ງບອກເຖິງການເຮັດວຽກຂອງແມ່ຍິງໃນການປະກອບອາຊີບຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ ເປັນແມ່, ພະຍາ ບານ, ແມ່ຄ້າຂາຍເຄື່ອງຕາມຫົນທາງ ແລະ ຊ່າງຕໍ່າຫູກ - ທຸກຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ປະກອບສ່ວນຕໍ່ກັບການພັດທະນາຂອງປະເທດ. 

Clear lands, safe people – illusion or reality?

Vientiane, 01 March 2017 

Imagine a country of mountainous landscapes, lush green forests and quietly flowing rivers. Imagine its people, who sport their positive attitude like a national badge. Imagine their broad smile as they appreciate the peace they have enjoyed, for the best part of 40 years.

Thai Princess Becomes UNODC Goodwill Ambassador on the Rule of Law for Southeast Asia

Bangkok (Thailand), 14 February 2017 

The United Nations Office on Drugs and Crime today appointed Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Mahidol of Thailand as Goodwill Ambassador on the Rule of Law for Southeast Asia to raise the profile of, and support for, development efforts that address the impact of crime on society, and that contribute to justice reform. HRH Princess Mahidol has supported UNODC efforts in the region over recent years, increasing visibility and mobilizing partnerships, most recently promoting the 2030 United Nations Sustainable Development Agenda. 

Women’s invisible burden: The struggle for dignified and meaningful livelihoods in the informal sector in Lao PDR_Lao

ພາລະໜ້າທີ່ຂອງແມ່ຍິງທີ່ແນມເບິ່ງບໍ່ເຫັນ: ການຕໍ້ສູ້ເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດທີ່ໜ້າພາກພູມໃຈ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ ຢູ່ໃນຂະແໜງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ຢູ່ໃນ ສປປລາວ 

 

english button

ວັນທີ: 01 ກຸມພາ 2017

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ

ໃນແຕ່ລະເຊົ້າ ນາງ ກອງ ແມ່ນຕື່ນແຕ່ເດິກເພື່ອກະກຽມອາຫານເຊົ້າ ແລະມ້ຽນມັດເຮືອນຊານສໍາລັບຄອບຄົວຂອງລາວຢູ່ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປລາວ. ເມື່ອຜົວ ແລະ ລູກໆຂອງລາວຕື່ນມາ ລາວກໍ່ຍັງມີວຽກທີ່້ຕ້ອງເຮັດຕໍ່ອີກຫຼາຍຊົ່ວໂມງ  ແລະ ຮີບຟ້າວໄປຕະຫຼາດເພື່ອຕັ້ງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຂ້າງຖະໜົນເພື່ອຂາຍໝາກໄມ້ສົດ ແລະ ເຂົ້າ ໜົມໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ກໍາລັງຟ້າວຟັ່ງໄປວຽກໃນຕອນເຊົ້າ. ຕອນນີ້ ນາງ ກອງ ແມ່ນມີຄວາມກັງວົນໃຈ ຍ້ອນວ່າມີຂ່າວວ່າ ຕະຫຼາດຈະໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແລະ ນາງ ຈະຖືກໃຫ້ບັງຄັບອອກຈາກຕະຫຼາດໄປ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າເຊົ່າຮ້ານຂອງນາງທີ່ແພງຂື້ນ. ຜົວຂອງນາງກອງ ແມ່ນມີລາຍຮັບແຮງງານທີ່ຕໍ່າ ແລະ ຖ້າບໍ່ມີທຸລະກິດນ້ອຍໆຂອງນາງ ລາວ ແລະ ຜົວຂອງລາວກໍຈະປະເຊີນກັບບັນຫາໃນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລູກສາວຂອງຕົນໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເປັນຢູ່ໃນຄອບຄົວ.

Women’s invisible burden: The struggle for dignified and meaningful livelihoods in the informal sector in Lao PDR

Lao button

 

My thoughts on World Wetlands Day_Lao

ຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຂ້າຕໍ່ກັບວັນດິນບໍລິເວນນໍ້າໂລກ

 

english button

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 1 ກຸມພາ 2017

ວັນທີ 2 ກຸມພາຂອງທຸກໆປີ ແມ່ນ ວັນດິນບໍລິເວນນໍ້າໂລກ. ວັນດັ່ງກ່າວເປັນວັນລະນຶກເຖິງການລົງນາມຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາຣາມຊາວ່າດ້ວຍດິນບໍລິເວນນໍ້າ ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 1971. ຕັ້ງແຕ່ປີ 1997 ເປັນຕົ້ນມາຂອງທຸກໆປີ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຊຸມຊົນ ໄດ້ດຳເນີນການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງດິນບໍລິເວນນໍ້າ ໃນວັນດັ່ງກ່າວ. ສົນທິສັນຍາຣາມຊາ ຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມຊື່ເມືອງຂອງປະເທດອິຣ່ານ ເຊິ່ງເປັນເມືອງທີ່ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການລົງນາມ.  

Sustainable Development Goals

E SDG Poster Tabloid resized

Look at our Exposure photo stories

Exposure screenshot resized

Watch the new film by UN in Lao PDR, 'This is Development'

SDG film thumbs

Read our new UN brochure

Follow the conversation

UN in Lao PDR

RT @UNFPA_Thailand: Thailand, UNFPA, Lao PDR are celebrating success in strengthening Lao midwifery educators in the past 6 months under th…