Lao PDR joins race against the clock to overcome antimicrobial resistance

Vientiane, 17 November 2016

Lao button

 

Lao PDR, along with other countries around the world, is determined to take immediate action to combat the spread of antimicrobial resistance (AMR). Globally and in the region, the pledge to combat AMR was made with the support and collaboration of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the World Organisation for Animal Health (OIE) and the World Health Organization (WHO) in a tripartite partnership. 

Lao PDR joins race against the clock to overcome antimicrobial resistance_Lao

ສປປ ລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຕໍ່ສູ້ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງເຊື້ອພະຍາດ

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 17 ພະຈິກ 2016

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັບປະເທດອື່ນໆໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ຄໍາປະຕິຍານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອັນຮີບດ່ວນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງເຊື້ອພະຍາດ (AMR).  ໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ໄດ້ເຮັດຂະບວນການປະຕິຍານນີ້ຂື້ນມາ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປະສານງານ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືສາມພາກສ່ວນລະຫວ່າງ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການພາຍຸສັດສາກົນ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ.

Lao PDR’s first-ever flashmob inspires climate action

Vientiane, 2 November 2016 

Lao button

 Young actors, dancers and volunteers from around the world gathered on the Mekong river-bank with an unprecedented surprise performance to stimulate action on climate change and celebrate International Volunteers Day.

Speech by Ms. Kaarina Immonen, UN Resident Coordinator/UNDP Resident Representative in the closing session of the RTIM 2016

Vientiane Province, 25 November 2016

Lao PDR’s first-ever flashmob inspires climate action_LAO

ເຕັ້ນເປັນກຸ່ມເພື່ອສ້າງແຮງງານບັນດານໃຈໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ ສປປ ລາວ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2 ພະຈິກ 2016

english button

 

ນັກສະແດງຜູ່ໜຸ່ມນ້ອຍ, ນັກເຕັ້ນ ແລະ ອາສາສະໝັກຈາກຫຼາຍປະເທດ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ບໍລິເວນແຄມຂອງທ່າວັດຈັນ ເພື່ອສະແດງຮ່ວມກັນ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາສາສະໝັກສາກົນ.

The Government of Lao PDR and partners agree priority actions for development

Vientiane, 25 November 2016 

Lao button

 Round Table Implementation Meeting in Vientiane Province pursues accelerated development. 

Speech by Ms. Kaarina Immonen, UN Resident Coordinator/UNDP Resident Representative in the Opening Session of RTIM 2016

Vientiane Province, 25 November 2016

The Government of Lao PDR & partners agree priority actions for development_LAO

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ ຮັບຮອງແຜນດຳເນີນງານທີ່ເປັນ

ບູລິມະສິດການພັດທະນາ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 25 ພະຈິກ 2016

english button

 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2016 ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ເລັ່ງລັດການພັດທະນາ.

 

Dynamic preparations warrant a successful alliance for development_Lao

ການກະກຽມເພື່ອ ຮັບປະກັນຄວາມສຳເລັດໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື

ເພື່ອການພັດທະນາ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 21 ພະຈິກ 2016

english button

 

ຫຼາຍກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອກະກຽມໃສ່ກອງປະຊຸມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕະມົນ ທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 24-25 ພະຈິກ ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ.

Dynamic preparations warrant a successful alliance for development

Vientiane, 21 November 2016

Lao button

A string of consultations are leading up to Round Table Implementation Meeting, to be held in Vientiane Province on 24-25 November.

Round Table Implementation Meeting aims to advance Lao PDR’s development_Lao

ກອງປະຊຸມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂະບວນການໂຕະມົນ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ເພື່ອການພັດທະນາ

 ແກ່ ສປປ ລາວ 

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 8 ພະຈິກ 2016 

english button

 

ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ມີຄວາມມຸ້ງຫວັງໃນການ ສົ່ງເສີມ ຄວາມຄືບຫນ້າ ໃນການພັດທະນາ ແຫ່ງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມ ໂຕະມົນ ປະຈໍາປີ 2016.

Round Table Implementation Meeting aims to advance Lao PDR’s development

Vientiane, 8 November 2016 

Lao button

The Government and its development partners intend to boost progress in development nationwide at the 2016 Round Table Implementation Meeting. 

Sustainable Development Goals

E SDG Poster Tabloid resized

Look at our Exposure photo stories

Exposure screenshot resized

Watch the new film by UN in Lao PDR, 'This is Development'

SDG film thumbs

60 years of Lao - UN partnership

Promo shot 1 resized