UN: Direct link between effective governance and economic growth_Lao

ສປຊ: ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງລະຫວ່າງການປົກຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ

english button

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 12 ພຶດສະພາ 2017

ຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີ ກ່າວໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີວ່າ ການປົກຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໄດ້ດີ ມີຄວາມສຳຄັນເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ. ຜົນສຳຫຼວດສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ປະຈຳປີ 2017 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີແນວໂນ້ມການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະທິດໃນທາງບວກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ສຳລັບປີ 2017, ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງໂລກ ແລະ ລັດທິປົກປ້ອງທາງການຄ້າ ທີ່ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ. 

 

A landmark event: The first national family planning conference in Lao People’s Democratic Republic

Lao button

Vientiane, 3 May 2017

Lao People’s Democratic Republic held its first-ever national family planning conference, with support from the United Nations Population Fund (UNFPA) and Family Planning 2020 (FP2020), a global initiative. Other UN partners, such as UNICEF, WHO and UNAIDS participated actively in the event. 

A landmark event: The first national family planning conference in Lao People’s Democratic Republic_Lao

ເຫດການຫວັດສາດ: ອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການວາງແຜນຄອຄົວຄັ້ງທຳອິດ ຢູ່ ສ ລາວ

english button

ຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 3 ພຶດສະພາ 2017 

ເຫດການປະວັດສາດ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນ ສປ ລາວ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນ ສຳລັບ ປະຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ແຜນງານການວາງແຜນຄອບຄົວ 2020 (FP2020) ເຊິ່ງແມ່ນຂະບວນການລະດັບສາກົນ ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການວາງແຜນຄອບຄົວ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ບັນດາອົງການຕ່າງໆໃນສະຫະປະຊາຊາດເຊັ່ນ: UNICEF, WHO ແລະ UNAIDS ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນຂະບວນ. 

Helping survivors of human trafficking reintegrate across the Mekong countries_Lao

ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຜູ້​ລອດຊີວິດ​ຈາກ​ການ​ຄ້າມ​ະນຸດ​ກັບ​ຄືນສູ່​ສັງຄົມຜ່ານ​ປະ​ເທດ​ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ

english button

ບາງກອກ, 7 ​ເມສາ 2017 

ມື້ນີ້​ເຄື່ອງມື​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຂອງ​ຜູ້​ລອດຊີວິດ​ຈາກ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ​ໄດ້​ຖືກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ ສະຖາບັນ NEXUS, ​ໂຄງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ເພື່ອ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ (UN-ACT) ​ແລະ ອົງການ​ສຸພາ​ນິມິດ (World Vision). ປື້ມຄູ່​ມື - ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ກັບສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຂອງ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ: ຄູ່​ມື​ສຳລັບອະນຸພາກພື້ນ​ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ- ​ແມ່ນ​ສຳລັບ​ຜູ້​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຈາ​ກພາກລັດຖະບານ ​ແລະ​ອົງການ​ທີ່ບໍ່​ສັງ​ກັດລັດຖະບານ, ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂຈຸດ​ອ່ອນ​ໃນ​ກອບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ ​ແລະ​ ການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ໃນອານຸ​ພາກພື້ນລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ (ປະ​ເທດ​ອາ​ນຸພາກພື້ນລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ​ປະກອບ​ມີ: ກຳປູ​ເຈຍ, ສປ ຈີນ, ສປປ ລາວ, ມຽນມ້າ, ​ໄທ ​ແລະ​ ສສ ຫວຽດນາມ). 

Helping survivors of human trafficking reintegrate across the Mekong countries

Lao button

Bangkok, 7 April 2017

Today a new tool to support the reintegration of trafficking survivors was released by NEXUS Institute, the United Nations Action for Cooperation Against Trafficking in Persons (UN-ACT) and World Vision. The guidebook - Supporting the Reintegration of Trafficked Persons: A Guidebook for the Greater Mekong Sub-Region - is for practitioners from government and non-government organizations alike, to address weaknesses in the current frameworks of victim assistance and reintegration in the Greater Mekong Sub-region (GMS: Cambodia, China, Lao PDR, Myanmar, Thailand and Viet Nam). 

Don’t drive when you drink - a responsibility to yourself and other road users

Lao button

Vientiane, 6 April 2017

As Lao New Year approaches, the time of festivities and merrymaking should not be marred with calamity. Refrain from driving when drinking alcohol, and don’t speed! 

Every year, 337,000 people are killed in the Western Pacific Region as a result of road traffic crashes. Road traffic injuries are the leading cause of death among people aged 15–44 years, and 3 out of 4 road traffic death victims are males. Million more people like Mr. Khamsouk suffer non-fatal injuries, incurring a disability as a result of their injury.

Don’t drive when you drink - a responsibility to yourself and other road users_Lao

ດື່ມບໍ່ຂັບ-ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີ່ໃຫ້ຖະໜົນຮ່ວມກັບເຮົາ

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເມສາ 2017

ປີໃໝ່ລາວໃກ້ຈະຮອດມື້ແລ້ວ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະການສະເຫຼີມສະຫຼອງຮ່ວມກັນ ແລະ ອວຍພອນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ສະນັ້ນ, ບໍ່ຄວນມີການສູນເສຍໃດໆເກີດຂຶ້ນ. ຫຼີກລ່ຽງຈາກການຂັບລົດເມື່ອດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ແລະ ບໍ່ຂັບລົດໄວ!

ທຸກໆປີ, ມີຄົນເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນຢູ່ພາກພື້ນປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກ ສູງເຖິງ 337,000 ຄົນ. ການບາດເຈັບຈາກການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ເປັນສາເຫດນໍາໄປສູ່ການເສຍຊີວິດຂອງຄົນທີ່ອາຍຸລະຫວ່າງ 15–44 ປີ, ແລະ 3 ໃນ 4 ຄົນທີ່ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ ແມ່ນ ແມ່ຍິງ. ຫຼາຍລ້ານຄົນເປັນຄືກັບ ສະຫາຍ ຄຳສຸກ ທີ່ທໍລະມານຈາກການບາດເຈັບ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ສະຫາຍ ຄຳສຸກ ກາຍເປັນຄົນພິການ.

 

United Nations, UNICEF and Smurfs team up to celebrate International Day of Happiness

Vientiane, 24 March 2017

The Small Smurfs Big Goals campaign inspires support for the Sustainable Development Goals (SDGs) and invites young people around the world to learn more about the SDGs. To encourage the discussion about sustainable development in Lao PDR, the UN in Lao PDR is running a social media campaign with the help of the Smurfs, introducing each goal separately, including Lao PDR’s own national SDG 18 on "Lives safe from UXO". 

UNDP Chief stresses importance of human development for graduation from Least Developed Country status

Vientiane, 14 March 2017

United Nations Development Programme (UNDP) Administrator and Chair of the United Nations Development Group Helen Clark highlights progress in Lao PDR’s sustainable development.

ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ເນັ້ນຄວາມສຳຄັນການພັດທະນາມະນຸດ ສຳລັບການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 14 ມີນາ 2017

ຜູ້ບໍລິຫານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ປະທານກຸ່ມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ  ທ່ານນາງ ເຮເລັນ ຄລາກ ກ່າວເຖິງຄວາມຄືບໜ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ. 

Every job is a woman's job

Vientiane, 9 March 2017

The excitement and anticipation of a group of twenty-one students at Vientiane High School were tangible when they finally saw the prints of their photographs spread out on a table in their class. In the context of International Women’s Day 2017, UN Women and the International Labour Organisation ILO had asked them to participate in an awareness-raising project with the topic “All women are working women”. Students went out to take photos around this theme and the resulting images show the full bandwidth of female labor in Lao PDR: Working women on the photos include mothers, nurses, street vendors, and weavers – all of them contributors to the country’s economy.

Every job is a woman's job_Lao

ທຸກໆວຽກ ແມ່ນວຽກຂອງແມ່ຍິງ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 9 ມີນາ 2017

ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງນັກຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ 21 ນ້ອງ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນຮູບພາບທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖ່າຍດ້ວຍຕົນເອງ ຖືກວາງຢູ່ເທິງ ໜ້າໂຕະໃນຫ້ອງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງສາກົນ ປະຈຳປີ 2017, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອແມ່ຍິງ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ ໄດ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງແມ່ຍິງ ໂດຍມີຫົວຂໍ້ວ່າ ແມ່ຍິງທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ແມ່ນແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກ”. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອອກໄປຖ່າຍຮູບຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ຮູບພາບທີ່ໄດ້ນັ້ນລ້ວນແຕ່ ບົ່ງບອກເຖິງການເຮັດວຽກຂອງແມ່ຍິງໃນການປະກອບອາຊີບຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ ເປັນແມ່, ພະຍາ ບານ, ແມ່ຄ້າຂາຍເຄື່ອງຕາມຫົນທາງ ແລະ ຊ່າງຕໍ່າຫູກ - ທຸກຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ປະກອບສ່ວນຕໍ່ກັບການພັດທະນາຂອງປະເທດ. 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Follow the conversation

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure