Clear lands, safe people – illusion or reality?

Vientiane, 01 March 2017 

Imagine a country of mountainous landscapes, lush green forests and quietly flowing rivers. Imagine its people, who sport their positive attitude like a national badge. Imagine their broad smile as they appreciate the peace they have enjoyed, for the best part of 40 years.

Thai Princess Becomes UNODC Goodwill Ambassador on the Rule of Law for Southeast Asia

Bangkok (Thailand), 14 February 2017 

The United Nations Office on Drugs and Crime today appointed Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Mahidol of Thailand as Goodwill Ambassador on the Rule of Law for Southeast Asia to raise the profile of, and support for, development efforts that address the impact of crime on society, and that contribute to justice reform. HRH Princess Mahidol has supported UNODC efforts in the region over recent years, increasing visibility and mobilizing partnerships, most recently promoting the 2030 United Nations Sustainable Development Agenda. 

Women’s invisible burden: The struggle for dignified and meaningful livelihoods in the informal sector in Lao PDR_Lao

ພາລະໜ້າທີ່ຂອງແມ່ຍິງທີ່ແນມເບິ່ງບໍ່ເຫັນ: ການຕໍ້ສູ້ເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດທີ່ໜ້າພາກພູມໃຈ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ ຢູ່ໃນຂະແໜງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ຢູ່ໃນ ສປປລາວ 

 

english button

ວັນທີ: 01 ກຸມພາ 2017

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ

ໃນແຕ່ລະເຊົ້າ ນາງ ກອງ ແມ່ນຕື່ນແຕ່ເດິກເພື່ອກະກຽມອາຫານເຊົ້າ ແລະມ້ຽນມັດເຮືອນຊານສໍາລັບຄອບຄົວຂອງລາວຢູ່ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປລາວ. ເມື່ອຜົວ ແລະ ລູກໆຂອງລາວຕື່ນມາ ລາວກໍ່ຍັງມີວຽກທີ່້ຕ້ອງເຮັດຕໍ່ອີກຫຼາຍຊົ່ວໂມງ  ແລະ ຮີບຟ້າວໄປຕະຫຼາດເພື່ອຕັ້ງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຂ້າງຖະໜົນເພື່ອຂາຍໝາກໄມ້ສົດ ແລະ ເຂົ້າ ໜົມໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ກໍາລັງຟ້າວຟັ່ງໄປວຽກໃນຕອນເຊົ້າ. ຕອນນີ້ ນາງ ກອງ ແມ່ນມີຄວາມກັງວົນໃຈ ຍ້ອນວ່າມີຂ່າວວ່າ ຕະຫຼາດຈະໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແລະ ນາງ ຈະຖືກໃຫ້ບັງຄັບອອກຈາກຕະຫຼາດໄປ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າເຊົ່າຮ້ານຂອງນາງທີ່ແພງຂື້ນ. ຜົວຂອງນາງກອງ ແມ່ນມີລາຍຮັບແຮງງານທີ່ຕໍ່າ ແລະ ຖ້າບໍ່ມີທຸລະກິດນ້ອຍໆຂອງນາງ ລາວ ແລະ ຜົວຂອງລາວກໍຈະປະເຊີນກັບບັນຫາໃນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລູກສາວຂອງຕົນໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເປັນຢູ່ໃນຄອບຄົວ.

Women’s invisible burden: The struggle for dignified and meaningful livelihoods in the informal sector in Lao PDR

Lao button

 

My thoughts on World Wetlands Day_Lao

ຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຂ້າຕໍ່ກັບວັນດິນບໍລິເວນນໍ້າໂລກ

 

english button

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 1 ກຸມພາ 2017

ວັນທີ 2 ກຸມພາຂອງທຸກໆປີ ແມ່ນ ວັນດິນບໍລິເວນນໍ້າໂລກ. ວັນດັ່ງກ່າວເປັນວັນລະນຶກເຖິງການລົງນາມຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາຣາມຊາວ່າດ້ວຍດິນບໍລິເວນນໍ້າ ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 1971. ຕັ້ງແຕ່ປີ 1997 ເປັນຕົ້ນມາຂອງທຸກໆປີ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຊຸມຊົນ ໄດ້ດຳເນີນການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງດິນບໍລິເວນນໍ້າ ໃນວັນດັ່ງກ່າວ. ສົນທິສັນຍາຣາມຊາ ຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມຊື່ເມືອງຂອງປະເທດອິຣ່ານ ເຊິ່ງເປັນເມືອງທີ່ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການລົງນາມ.  

My thoughts on World Wetlands Day

Lao button

Vientiane, 1 February 2017

World Wetlands Day is celebrated every year on 2 February. This day marks the adoption of the Ramsar Convention on Wetlands on 2 February 1971. Every year since 1997, communities and government organisations have been raising public awareness of the value and benefit of wetlands on this day. The Ramsar Convention is named after the city of Ramsar in Iran where the agreement was signed.

One in seven people worldwide a migrant

Vientiane, 16 December 2016

The Ministry of Labour and Social Welfare and its partners convened today for a policy seminar on the occasion of International Migrants Day. With more people living away from their countries of origin than ever before, migration is becoming a key issue at global discussions. 

Two new reports examine graduation from Least Developed Country status

Lao button

Vientiane, 13 December 2016

Lao PDR’s 5th National Human Development Report and the United Nations Conference on Trade and Development´s (UNCTAD) Least Developed Countries Report 2016 were launched on Tuesday by Dr. Kikeo Chanthaboury, Vice Minister of Planning and Investment, and Ms. Kaarina Immonen, UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative. The launch was attended by government officials from line ministries and development partners.

Two new reports examine graduation from Least Developed Country status_Lao

ບົດລາຍງານໃໝ່ສອງສະບັບປະເມີນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຢ່າງລາບລື້ນແມ່ນຂີດໝາຍທຳອິດຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ

english button

ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 13 ທັນວາ 2016

ບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນຸດເຫຼັ້ມທີ 5 ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບົດລາຍງານປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ປະຈຳປີ 2016 ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ານການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ (UNCTAD) ໄດ້ ຮັບການເປີດໂຕໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ໂດຍທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ທ່ານ ນາງ ກາລີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳສປປ ລາວ.  ງານເປີດໂຕບົດລາຍງານຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີການເຂົ້້າຮ່ວມໂດຍບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.

Photo story: History and passion unite for Climate Action

Vientiane, 13 December 2016

On an ordinary day, the Mekong riverbank in Vientiane was shaken up by an inspiring performance with an important message.

Three UN agencies renew their commitment to the development of Lao PDR

Lao button

Vientiane, 12 December 2016

UNDP, UNFPA and UNICEF jointly signed a Letter of Agreement on the implementation of their new country programme documents with officials from the Government. 

Three UN agencies renew their commitment to the development of Lao PDR_Lao

ສາມອົງການຈັດຕັ້ງ ສປຊ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ

 

english button

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 12 ທັນວາ 2016

ອົງການ UNDP, UNFPA ແລະUNICEF  ຮ່ວມລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນໂຄງການຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງອົງການຂອງຕົນ ຮ່ວມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກລັດຖະບານ. 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Follow the conversation

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure