ການຫັນປ່ຽນທາງດ້ານເສດຖະກິດ,ການຮັບຮູ້ສິດທິ

ໃນຊ່ວງໄລຍະ 20 ປີຫຼັງຈາກເຫດການສຳຄັນໃນກອງປະ ຊຸມແມ່ຍິງໂລກຄັ້ງທີ 4 ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ແລະ ໃນ ຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ປະຊາຄົມໂລກໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍສຳລັບ ການພັດທະນາເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ(SDGs)ສຳລັບໄລຍະຫຼັງ ປີ 2015,ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງໃນລະດັບສາກົນກ່ຽວກັບການບັນ ລຸເປົ້າໝາຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ - ຊາຍເຫັນໄດ້ວ່າມີຄວາມ ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍກວ່າເມື່ອກ່ອນ.

01 February 2017

In markets across Lao People’s Democratic Republic, market management committee representatives consist of officials from relevant government agencies and market owners, with no market vendors. This leaves women vendors without a voice in decisions made or implemented by the committee. They also lack information about existing assistance and support functions. Most women interviewed had never received any assistance from any organization.

7 November, 2016

 ພວກເຮົາ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ລັດຖະບານ) ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ (ຄູ່ຮ່ວມ), ໄດ້ພົບກັນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2015 ດ້ວຍນໍ້າໃຈແຫ່ງຄວາມເປີດກວ້າງ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

28 September, 2016

In 2015, the UN Country Team in Lao PDR initiated the crowdsourcing of problem trees using the Futurescaper platform. The initiative aims to actively and creatively engage people in analysing development issues and crafting their own solutions through a round of mini-surveys. This provides interesting insights into perceptions of Lao PDR’s current key development challenges, their causes, effects and priorities for the future of the country. The outcome of the crowdsourcing has been feeding into the design and operationalization of the Lao PDR – UN Partnership Framework (2017-2021), helping the UN strengthen its programme strategy.  

Sustainable Development Goals

E SDG Poster Tabloid

Look at our Exposure photo stories

Exposure screenshot

60 years of Lao - UN partnership

Promo shot 1