ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມ ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ (2016-2025)

7 November, 2016

 ພວກເຮົາ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ລັດຖະບານ) ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ (ຄູ່ຮ່ວມ), ໄດ້ພົບກັນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2015 ດ້ວຍນໍ້າໃຈແຫ່ງຄວາມເປີດກວ້າງ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

 

DRAFT LAO Vientiane Declaration II Final 1

 

1. ພວກເຮົາ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ລັດຖະບານ) ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ (ຄູ່ຮ່ວມ), ໄດ້ພົບກັນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2015 ດ້ວຍນໍ້າໃຈແຫ່ງຄວາມເປີດກວ້າງ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັ້ງທີ 12 ໄດ້ຢັ້ງຢືນຜົນສໍາເລັດ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 7 ສົກປີ 2011-2015 ແລະ ກໍານົດມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 8 ສົກປີ 2016-2020. ພວກເຮົາ ເຕົ້າໂຮມກັນໂດຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເປີດກວ້າງຫລາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ, ບົນພື້ນຖານຫຼັກການຮ່ວມກັນ, ເປົ້າຫມາຍດຽວກັນ ແລະ ຄໍາໝາຍຫມັ້ນທີ່ເດັດດ່ຽວ ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

 ດາວໂລດບົດລາຍງານທີ່ນີ້

 

 


Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure

Follow us on Twitter

UN in Lao PDR

RT @bmurali: Happening now-@UNDPLaoPDR support to #Lao becoming a Rule of Law state continues. Closing of Legal Sector Master Plan project…

UN in Lao PDR

RT @erlendaf: Meeting with Jhai #coffee cooperative in the south of #Lao. Potential lessons for opium farmers in the Golden Triangle. #drug

Follow the conversation