ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກ ປີ2015 -2016 ບົດສະຫຸບຼ

ການຫັນປ່ຽນທາງດ້ານເສດຖະກິດ,ການຮັບຮູ້ສິດທິ

ໃນຊ່ວງໄລຍະ 20 ປີຫຼັງຈາກເຫດການສຳຄັນໃນກອງປະ ຊຸມແມ່ຍິງໂລກຄັ້ງທີ 4 ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ແລະ ໃນ ຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ປະຊາຄົມໂລກໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍສຳລັບ ການພັດທະນາເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ(SDGs)ສຳລັບໄລຍະຫຼັງ ປີ 2015,ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງໃນລະດັບສາກົນກ່ຽວກັບການບັນ ລຸເປົ້າໝາຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ - ຊາຍເຫັນໄດ້ວ່າມີຄວາມ ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍກວ່າເມື່ອກ່ອນ.

THUMB Summary PROGRESS OF THE WORLDS WOMEN LAO

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ແມ່ນ ນອນຢູ່ໃນບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໝົດທຸກຄົນປາຖະໜາ, ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ,ສະຫະພັນກຳມະບານ
ແລະ ວິສາຫະກິດ ໄປຈົນເຖິງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນຂອງລັດຖະບານຕ່າງໆ. ແຕ່ຍັງຄົງມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍໄປສູ່ຮູບປະ ທຳຂອງບັນດາຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເປັນ ຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງຊ່ອງວ່າງຂອງຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ຄວາມ ເປັນຈິງ.

 ດາວໂລດບົດລາຍງານທີ່ນີ້

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report