ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກ ປີ2015 -2016 ບົດສະຫຸບຼ

ການຫັນປ່ຽນທາງດ້ານເສດຖະກິດ,ການຮັບຮູ້ສິດທິ

ໃນຊ່ວງໄລຍະ 20 ປີຫຼັງຈາກເຫດການສຳຄັນໃນກອງປະ ຊຸມແມ່ຍິງໂລກຄັ້ງທີ 4 ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ແລະ ໃນ ຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ປະຊາຄົມໂລກໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍສຳລັບ ການພັດທະນາເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ(SDGs)ສຳລັບໄລຍະຫຼັງ ປີ 2015,ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງໃນລະດັບສາກົນກ່ຽວກັບການບັນ ລຸເປົ້າໝາຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ - ຊາຍເຫັນໄດ້ວ່າມີຄວາມ ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍກວ່າເມື່ອກ່ອນ.

THUMB Summary PROGRESS OF THE WORLDS WOMEN LAO

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ແມ່ນ ນອນຢູ່ໃນບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໝົດທຸກຄົນປາຖະໜາ, ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ,ສະຫະພັນກຳມະບານ
ແລະ ວິສາຫະກິດ ໄປຈົນເຖິງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນຂອງລັດຖະບານຕ່າງໆ. ແຕ່ຍັງຄົງມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍໄປສູ່ຮູບປະ ທຳຂອງບັນດາຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເປັນ ຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງຊ່ອງວ່າງຂອງຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ຄວາມ ເປັນຈິງ.

 ດາວໂລດບົດລາຍງານທີ່ນີ້

Sustainable Development Goals

E SDG Poster Tabloid resized

Look at our Exposure photo stories

Exposure screenshot resized

Watch the new film by UN in Lao PDR, 'This is Development'

SDG film thumbs

60 years of Lao - UN partnership

Promo shot 1 resized