ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມ ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ (2016-2025)

7 November, 2016

 ພວກເຮົາ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ລັດຖະບານ) ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ (ຄູ່ຮ່ວມ), ໄດ້ພົບກັນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2015 ດ້ວຍນໍ້າໃຈແຫ່ງຄວາມເປີດກວ້າງ, ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

Vientiane Declaration on Partnership for Effective Development Cooperation (2016-2025)

7 November, 2016

The Government and its development partners endorsed a new ten-year framework for development co-operation in Lao PDR at the High-Level Round Table meeting in 2015.

Prevention of Unsafe Abortion Guideline

13 Vientiane, 2016

The Prevention of Unsafe Abortion Guideline supports evidence-based decision-making about safe abortion care in Lao PDR.

UN survey on crowdsourcing problem tree: phase-2 analysis

28 September, 2016

In 2015, the UN Country Team in Lao PDR initiated the crowdsourcing of problem trees using the Futurescaper platform. The initiative aims to actively and creatively engage people in analysing development issues and crafting their own solutions through a round of mini-surveys. This provides interesting insights into perceptions of Lao PDR’s current key development challenges, their causes, effects and priorities for the future of the country. The outcome of the crowdsourcing has been feeding into the design and operationalization of the Lao PDR – UN Partnership Framework (2017-2021), helping the UN strengthen its programme strategy.  

The Lao PDR - United Nations Partnership Framework (2017-2021)

9 March, 2016

The ‘Lao PDR-United Nations Partnership Framework 2017-2021’ reflects the ambition of the United Nations to support national development priorities and the Government’s aspirations to graduate from Least Developed Country status and provide quality services to all citizens.

Landmark Report: Violence against women a ‘hidden scourge’ in Lao PDR

Date: 28 March, 2016

This landmark report reveals that almost a third of women in Lao People's Democratic Republic have experienced physical violence, sexual violence or emotional abuse at the hands of their partners, in most cases their husbands. 

2015 Progress Report: United Nations Development Assistance Framework in Lao PDR

Date: March, 2016

This report covers key development trends and results achieved under the UN Development Assistance Framework 2012-2016, as well as challenges, lessons learned and way forward. 

Global 2015 Human Development Report

Date: February 2015

Global 2015 Human Development Report 

This global report highlights opportunities and challenges that can impact Lao PDR's development and promote policy dialogue.

2015 Least Developed Country Report

Date: February 2015

2015 Least Developed Country Report

The 2015 Least Developed Countries Report presents a road map to address rural poverty in the 48 least developed countries of the world.

Country Analysis Report: Lao PDR

Date: November 2015

Country Analysis Report: Lao PDR

This report identifies major challenges, opportunities, areas for action and highlights the vulnerable groups left behind in the country's development.

Lao PDR UNDAF Evaluation Report

Date: December 2015

Lao PDR UNDAF Evaluation Report

This Evaluation Report assesses UN support to Lao PDR from three main perspectives:

  • Relevance to national priorities,
  • Effectiveness in achieving targeted outputs, and
  • Sustainability in building long-term capacity.

In addition, the evaluation carried out a Gender Scorecard exercise to assess the extent to which the UN system was responding to gender mainstreaming requirements for the promotion of gender equality and the empowerment of women.

Download the full Lao PDR UNDAF Evaluation Report here. 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Follow the conversation

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure